Beverage/Meal Service Flashcards Preview

BLP > Beverage/Meal Service > Flashcards

Flashcards in Beverage/Meal Service Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Would you like something to drink

A

Onomimono wa ikaga desu ka

2
Q

Coke, 7up, juice, water

A

Cola, sebun appu, juhsu, mizu

3
Q

Red wine, White wine, Scotch and water, Bourbon, Beer

A

Aka wain, Shiro wain, Mizu wari, Bahbon, Biiru

4
Q

Coffee, Black Tea, Japanese tea

A

Kohhi, Kohcha, Ocha (Nihon cha)

5
Q

Would you care for Japanese tea

A

Ocha wa ikaga desu ka

6
Q

Would you care for wine or beer

A

Wain ka biiru wa ikaga desu ka

7
Q

I have coke and 7up. Which would you prefer?

A

Cola to saidah ga arimasu. Docchira ga yoroshi desu ka?

Cola to sebunappu ga arimas. Dochiraga yoroshe deska?

8
Q

May I have your cup

A

Koppu wo kudasai

9
Q

Would you like to have the meal?

A

Oshokuji nasimasu ka

Oshokugee nasaimaska

10
Q

I am sorry but I am out of beef. May I offer you the fish?

A

Sumimasen, gyuuniku wa nakunarimashita. Sakana dake ni narimasu

11
Q

This is your children meal

A

Kore wa okosama no oshokugeedes

12
Q

May I clear your table

A

Sagete mo ii deska