Biblical Greek Chapt 1-14 Flashcards Preview

Greek > Biblical Greek Chapt 1-14 > Flashcards

Flashcards in Biblical Greek Chapt 1-14 Deck (173)
Loading flashcards...
1

ἄγγελος, ~ου, ὁ

Angel, Messenger (175)

2

ἀμήν

Verily, Truly, amen, so let it be (129)

3

ἄνθρωπος, ~ου, ὁ

Man, mankind, person, people, humankind, human being

4

ἀπόστολος, ου, ὁ

Apostle, envoy, messenger (80)

5

Γαλιλαία, ~ας, ἡ

Galilee (61)

6

γραφή, ~ῆς, ἡ

Writing, Scripture (50)

7

δόξα, ~ης, ἡ

Glory, majesty, fame (166)

8

ἐγὠ

I (1,718)

9

ἔσχατος, ~η, ον

Last (52)

10

ζωή, ~ῆς, ἡ

Life (135)

11

θεός, ~οῦ, ὁ

God, god (1,317)

12

καί

and, even, also, namely (9,018)

13

καρδία, ~ας, ἡ

heart, inner self (156)

14

κόσμος, ~ου, ὁ

world, universe, humankind (186)

15

λόγος, ~ου, ὁ

Word, word, statement, message (330)

16

πνεῦμα, ~ατος, τό

Spirit, spirit, wind, breath, inner life (379)

17

προφήτης, ~ου, ὁ

prophet (144)

18

σάββατον, ~ου, τό

Sabbath, week (68)

19

φωνή, ~ῆς, ἡ

sound, noise, voice (139)

20

Χριστός, ~οῦ, ὁ

Christ

21

Αβραάμ, ὁ

Abraham

22

Δαυίδ, ὁ

David

23

Παῦλος, ~ου, ὁ

Paul

24

Πέτρος, ~ου, ὁ

Peter

25

Πιλᾶτος, ~ου, ὁ

Pilate

26

Σίμων, ~ωνος, ὁ

Simon

27

ἀγάπη, ~ης, ἡ

Love (116)

28

ἄλλος, ~η, ~ο

other, another (155)

29

αὐτός, ~ή, ~ό

singular: he, she, it (him, her) (5,597)

plural: they

30

βασιλεία, ~ας, ἠ

Kingdom (162)

31

δέ (δ᾽)

and, but (2,792)

32

ἐν

in, on, among (2752)

33

ἔργον, ~ου, τό

work, deed, action (169)

34

καιρός, ~οῦ, ὁ

(appointed) time, season (85)

35

νῦν

adverb: now (147)

noun: the present

36

ὁ, ἡ, τό

the (19,867)

37

ὅτι

that, since, because (1,296)

38

ού (οὐκ, οὐχ)

not (1,623)

39

ὥρα, ~ας, ἡ

hour, occasion, moment (106)

40

ἁμαρτία, ~ας, ἡ

sin (173)

41

ἀρχἠ, ~ῆς, ἡ

beginning, ruler (55)

42

γάρ

for, then (1,041)

43

εἶπεν

he/she/it said (613)

44

εἰς

into, in, among (1,767)

45

ἐξουσία, ~ας, ἡ

authority, power (102)

46

εὐαγγέλιον, ου, τό

good news, Gospel (76)

47

Ἰησοῦς, ~οῦ, ὁ

Jesus, Joshua (917)

48

κύριος, ~ου, ὁ

Lord, lord, master, sir

49

μή

not, lest (1,042)

50

οὐρανός, ~οῦ, ὁ

heaven, sky (273)

51

οὗτος, αὕτος, τοῦτο

singular: this (one) (1,387)

plural: these

52

σύ

you (singular) (1,067)

53

υἱός, ~οῦ, ὁ

Son, descendant, child (377)

54

ὥστε

therefore, so that (83)

55

ἀλλά (ἀλλ᾽)

but, yet, except (638)

56

ἀπό (ἀπ᾽, ἀφ᾽)

gen: (away) from (646)

57

διά (δι᾽)

gen: through (667)

acc: on account of

58

εἰμί

I am, exist, live, am present (2,462)

59

ἐκ (ἐξ)

gen: from, out of (914)

60

ἡμέρα, ~ας, ἡ

day (389)

61

ἦν

he/she/it was (315)

62

θάλασσα, ~ης, ἡ

sea, lake (91)

63

θάνατος, ~ου, ὁ

death (120)

64

ἵνα

in order that, that (663)

65

Ἰωάννης, ~ου, ὁ

John (135)

66

λέγω

I say, speak

67

μετά (μετ῾, μεθ῾)

gen: with (469)

acc: after

68

οἰκία, ~ας, ἡ

house, home (93)

69

οἶκος, ~ου, ὁ

house, home (114)

70

ὄχλος, ~ου, ὁ

crowd, multitude (175)

71

παρά (παρ᾽)

gen: from (194)

dat: beside, in the presence of

acc: alongside of

72

παραβολή, ~ῆς, ἡ

parable (50)

73

πρός

acc: to towards, with (700)

74

ὑπό (ὑπ᾽, ὑφ᾽)

gen: by (220)

acc: under

75

ἀγαθός, ~ή, ~όν

good, useful (102)

76

ἀγαπητός, ~ή, ~όν

beloved (61)

77

αἰώνιος, ~ον

eternal (71)

78

ἀλλήλων

one another (100)

79

ἀπεκρίθη

he/she/it answered

80

δοῦλος, ~ου, ὁ

slave, servant (126)

81

ἐάν

if, when (350)

82

ἐμός, ἐμή, ἐμόν

my, mine (76)

83

ἐντολή, ~ῆς, ἡ

commandment (67)

84

καθώς

as, even as (182)

85

κακός, ~ή, ~όν

bad, evil (50)

86

μου (ἐμοῦ)

my (564)

87

νεκρός, ~ά, ~όν

Adj: dead (128)

Noun: dead body, corpse

88

πιστός, ~ή, ~όν

faithful, believing (67)

89

πονηρός, ~ά, ~όν

evil, bad (78)

90

πρῶτος, ~η, ~ον

first, earlier (155)

91

τρίτος, ~η, ~ον

third (56)

92

ἅγιος, ~ία, ~ιον

adj: holy (233)

plural noun: saints

93

εἰ

if (503)

94

εἰ μή

except, if not

95

εἷς, μία, ἕν

one (344)

96

ἤδη

now, already (61)

97

ὄνομα, ~ατος, τό

name, reputation (231)

98

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν

no one, none, nothing (234)

99

πᾶς, πᾶσα, πᾶν

Singular: each, every (1,244)

Plural: all

100

περι

gen: concerning, about (333)

acc: around

101

σάρξ, σαρκός, ἡ

flesh, body (147)

102

σύν

dat: with (128)

103

σῶμα, ~ατος, τό

body (142)

104

τέκνον, ~ου, τό

child, descendant (99)

105

τίς, τί

who? what? which? why? (556)

106

τις, τι

someone/thing (533)

certain one/thing

anyone/thing

107

ἀδελφός, ~οῦ, ὁ

brother (343)

108

ἄν

Untranslatable, uniflected particle, used to make a definite statement contingent upon something, e.g., changing "who" to "whoever" (166). You usually cannot translate it.

109

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ

man, male, husband (216)

110

ἐκκλησία, ~ας, ἡ

a church, (the) Church, assembly, congregation (114)

111

ἐλπίς, ~ίδος, ἡ

hope, expectation (53)

112

ἔξω

Adverb: without (63)

prepostion (gen): outside

113

ἐπί

gen: on, over, when (890)

dat: on the basis of, at

acc: on, to, against

114

ἡμεῖς

we (864)

115

θέλημα, θελήματος, τό

will, desire (62)

116

ἴδε

See! Behold! (29)

117

ἰδού

See! Behold! (200)

118

καλός, ~ή, ~όν

beautiful, good (101)

119

μήτηρ, μητρός, ἡ

Mother (83)

120

οὐδέ

and not, not even, neither, not (143)

121

πατήρ, πατρός, ὁ

father (413)

122

πἰστις, πίστεως, ἡ

faith, belief (243)

123

ὕδωρ, ὕδατος, τό

water (76)

124

ὑμεῖς

you (plural) (1,840)

125

φῶς, φωτός, τό

light (73)

126

χάρις, χάριτος, ἡ

grace, favor, kindness (155)

127

ὧδε

here (61)

128

αἰών, ~ῶνος, ὁ

age, eternity (122)

129

διδάσκαλος, ~ου, ὁ

teacher (59)

130

εὐθύς

immediately (58)

131

ἕως

conj: until (146)

preposition (gen): as far as

132

μαθητής, ~οῦ, ὁ

disciples (261)

133

μέν

on the one hand, indeed (179)

134

μηδείς, μηδεμία, μηδέν

no one/thing (90)

135

μόνος, ~η, ~ον

alone, only (114)

136

ὅπως

how, that, in order that (53)

137

ὅσος, ~η, ~ον

as great as, as many as (110)

138

οὖν

therefore, then, accordingly  (499)

postpositive.

139

ὀφθαλμός, ~οῦ, ὁ

eye, sight (100)

140

πάλιν

again (141)

141

πούς, ποδός, ὁ

foot (93)

142

ὑπέρ

gen: in behalf of (150)

acc: above

143

γυνή, γυναικός, ἡ

woman, wife (215)

144

δικαιοσύνη, ~ης, ἡ

righteousness (92)

145

δώδεκα

twelve (75, Indeclinable)

146

ἑαυτοῦ, ~ης, ~οῦ

singular: himself/herself/itself

plural: themselves (319)

147

ἐκεῖνος, ~η, ~ο

singular: that man/woman/thing

plural: those men/women/things (265; 2-1-2)

148

or, than

149

κἀγώ

and I, but I

150

μακάριος, ~ία, ~ιον

blessed, happy (50; 2-1-2)

151

μέγας, μεγάλη, μέγα

large, great (243; 2-1-2)

152

πόλις, ~εως, ἡ

city (163)

153

πολύς, πολλή, πολύ

singular: much (416; 2-1-2)

plural: many

Adverb: often

154

πῶς

how? (103)

155

σημεῖον, ~ου, τό

sign, miracle (77)

156

ἀλήθεια, ~ας, ἡ

truth (109)

157

εἰρήνη, ~ης, ἡ

peace (92)

158

ἐνώπιον

gen: before (94)

159

ἐπαγγελία, ~ας, ἡ

promise (52)

160

ἑπτά

seven (88; indeclinable)

161

θρόνος, ~ου, ὁ

throne (62)

162

Ἰερουσαλήμ, ἡ

Jerusalem (77)

163

κατά (κατ᾽, καθ᾽)

gen: down from, against (473)

acc: according to, throughout, during

164

κεφαλή, ~ῆς, ἡ

head (75)

165

ὁδός, ~οῦ, ἡ

way, road, journey, conduct (101)

166

ὅς, ἥ, ὅ

who (whom), which (1,407)

167

ὅτε

when (103)

168

οὕτως

thus, so, in this manner (208)

169

πλοῖον, ~ου, τό

ship, boat (68)

170

ῥῆμα, ~ατος, τό

word, saying (68)

171

τε

and (so), so (215)

172

χείρ, χειρός, ἡ

hand, arm, finger (177)

173

ψυχή, ~ῆς, ἡ

soul, life, self (103)