Blandet Flashcards Preview

Rettsmedisin/psykiatri > Blandet > Flashcards

Flashcards in Blandet Deck (45):
1

Hva er de 3 klassiske dødstegn?

1. Dødsflekker (livores)
2. Dødsstivhet
3. Grad av avkjøling, vurdert v/beføling

2

Hvilke tre verktøy brukes for å konstantere døden?

1. Lommelykt (pupillerefleks)
2. Vattpinne (cornealrefleks)
3. Stetoskop (opphørt hjerte- og lungefunksjon)

3

Når kan begravelse tidligst skje?

Etter 72 timer.

4

Hva er dødsflekkenes "forløp"?

Flekkene kommer til syne etter 1/2-2 timer, og er synligst på øreflippene og på siden av halsen. De starter spredt og svakt farget. På dette tidspunktet kan de også "trykkes bort" og de vil endre seg etterhvert som liket blir flyttet. Etter noen timer flyter de mer sammen og kan bli mørkere. Etter 12-24 timer vil de bare flytte seg langsomt og i liten grad hvis likets leie forandres.

5

Hvis dødsflekkene er mørkt blåfiolette, hva kan dette skyldes?

Cyanose ved før dødstidspunktet (feks hjertelidelser og visse kvelningsformer).

6

Hvis dødsflekkene er påfallende lys røde, hva kan dette skyldes?

Kullos- og cyanidforgiftning. Evnt avkjøling av liket.

7

Hvis personen var blodfattig i dødsøyeblikket, hvordan blir dødsflekkene da?

Svake og lite fremtredende.

8

Hva er "vibices"?

Lett forhøyede flekker i dødsflekkene. Disse er gjerne blåsorte, oftest uskarpt avgrensede og kan likne litt på intravitalt oppståtte blødninger. Kommer hos folk med stor blodmengde. Blir vanligvis opptil en cm i diameter, men kan på skallen bli flere cm.

9

Dødsflekker i hjertet, tarmene og lunger kan likne på hvilke patologiske forandringer?

Hhv ferskt hjerteinfarkt, ileusforandringer og pneumoniforandringer.

10

Hva er rigor mortis?

ATP faller og actomyosinet påvirkes. O2-mangel hindrer at ny ATP dannes og det brytes ned til hypoxantin som kan måles og brukes til dødstidspunktsbestemmelse.

11

Hva er "forløpet" til dødsstivheten?

Begynner vanligvis etter 2-5 timer, og utvikles gradvis og er på topp etter 12 timer. Dødsstivheten kan bestå i 1-3 døgn og forsvinner gradvis.

12

Hva påvirker dødsstivhet?

1. Muskelbruk før døden: Ved sterk og langvarig fysisk aktivitet før døden, inntreffer stivheten tidligere.
2. Ved varme temperaturer opptrer stivheten (og går bort) også tidligere. Ved kulde inntrer stivheten først når liket tines opp.

13

Hva er kadaverspasme og hva er årsaken?

Dette er rigor mortis som inntreffer direkte etter døden inntreffer. Er "typisk" (men veldig sjelden) ved drukning og enkelte sykdommer, spesielt knyttet til sentralnervesystemet. Man ser gjerne hår, strå osv mellom fingrene til liket (svamp i badekar). Årsaken er ukjent.

14

Hva er rettstoksikologi?

Læren om stoffenes virkning og skjebne i kroppen.

15

Hvilke rettstoksikologiske oppgaver kan enhver lege bli pålagt å utføre?

1. Avgjøre type biologisk materiale som skal undersøkes
2. Foreta prøvetakning
3. Følge "prøvesikringskjeden". Dvs benytte forhåndsmerkede prøvebeholdere (tilsatt NaF) og skjemaer som er identisk kodemerket. Ta alle prøver på en gang (per individ).

16

Hva er rutineundersøkelse innen rettstoksikologi?

Et bredt utvalg medikamenter (spesielt psykofarmaka), alkohol og andre rusmidler. Dette gjøres uansett info om den avdøde.

17

Hva undersøkes toksikologisk etter brann?

Cyanid og karbonmonoksid.

18

Hvilket prøvemateriale brukes vanligvis ved screeninganalyser i rettstoksikologi? Og hva screenes det for?

Blod. Men hvis det er vanskelig å få nok mengder kan også urin brukes. Screenes for: Aceton, alkoholer, narkotiske stoffer (amfetaminer, cannabis, kokain og opiater) og legemiddelscreening (63 forskjellige ved FHI).

19

Hvilke 6 usikkerhetsfaktorer er knyttet til tolkninger av stoffkonsentrasjoner målt i postmortalt blod?

1. Posmortal redistribusjon (elektrolytter)
2. Dannelse av stoff endogent (etanol)
3. Dannelse av stoffer fra metabolitter (morfin)
4. Forurensning av blodprøven (brannskader)
5. Stoffnedbrytning (cannabis, benzo, etanol)
6. Stoff i gassfase (gasser som forsvinner/fordamper)

20

Hvorfor er øyevæske ofte bedre enn blod innen rettstoksikologi?

Mindre bakterievekst. Forandringene i konsentrasjoner går saktere her, men har andre normalverdier enn blod!

21

Hvor mange i Norge dør årlig (2004) av forgiftninger?

500

22

Hva skal gjøres ved mistanke om forgiftning hos avdøde?

Melde til politiet og det bør gjøres sakkyndig likundersøkelse, uavhengig om det er mistanke om selvmord, ulykke eller drap.

23

Hvor hentes prøver fra til rettsmedisinsk undersøkelse og hva undersøkes spesifikt der?

Blod: Mest brukt. Legemidler, narkotika og andre giftstoffer. Det skal fortrinnsvis tas blod fra lårvene.
Urin: Supplerende analyse på alkohol og narkotika.
Øyevæske: Glukose. Aceton. Stoffskifteprodukter.
Mageinnhold: Makroskopisk undersøkelse pluss kvalitativ undersøkelse. Tabletter.

24

Nevn metoder for identifisering og kvantifisering av giftstoffer.

Tynnsjiktskromatografi, gasskromatografi, høytrykksvæskekrlomatografi, ultrafiolett spektrofotometri, massespektroskopi, radioimmunassay.. Metaller bestemmes lettes ved atomabsorpsjon. To uavhengige metoder må alltid benyttes.

25

Hvilke benzodiazepiner forekommer ved forgiftninger som fører til død, og hvordan ofte?

Flunitrazepam, som nå er avregistrert, var tidligere hyppig å se. I dag sees diazepam, klonazepam, alprazolam, nitrazepam og oxazepam. Ofte skjer forgiftninger ikke ved inntak av benzodiazepiner allene, men sammen med alkohol eller andre legemidler. Ved bezodiazepinliknende zopiklon og zolpidem forekommer også dødsfall.

26

Hvilke barbiturater forekommer ved forgiftninger som fører til død?

Methohexital eller tiopental, anextetika som kun finnes i sykehus. Tas gjerne av helsepersonell som begår selvmord. Eller er fenemal, et tantiepileptikum også knyttet til dødelige forgiftninger.

27

Hvilket middel som tidligere hyppig ble brukt av eldre kvinner som sovemiddel og som i dag brukes i migrene-preparater, forårsaket tidligere mye forgiftninger og antatte selvmord?

Meprobamat. En aktiv metabolitt av karisoprodol (somadril), muskelrelakserende som opptrer hyppig i rettsmedisinsk materiale, men er trukket fra markedet.

28

Hvilke 3 skuddavstander skiller man mellom?

1. Kontaktskudd
2. Nærskudd
3. Fjernskudd

29

Hva er typiske funn ved kontaktskudd?

Ingen tydelig sverting (med mindre våpenet er holdt på skrå, da bir det ovalfarget sverting), kontusjonsring. Forbrenningsprodukter følger med inn i såret, og veggene i såret blir svertet i avtagende grad i dybden. Passerer prosjektilet ben, vil dette svertes. Ligger ben direkte under (feks ved skudd i hode) blir innskuddsstedet stjerneformet. I beinet dannes en kjegleform.

30

Når kalles det et nærskudd?

Når det finnes patronavfyringsrester i et mønster. Avstanden kan være fra 1 mm til over 1 meter. Vi kan finne:
- Sviing: pga varme, vaskes ikke bort.
- Sotavsetninger: Fra forbrent krutt. Jevn grålig/sort, fjernes ved vasking/prøvetaking. OBS ta bilder!
- Uforbrente eller delvis forbrente kruttpartier: Patronavfyringsrester blir små prosjektiler og lager "tatoveringseffekten" (på 30 cm avstand).

31

Når er det et fjernskudd?

Når avstanden er så stor at det ikke lenger kan påvises patronavfyringsrester mm omkring innskuddsåpningen. Det tilsvarer gjerne avstander mer enn 1 meter (dette gjelder ikke ved bruk av hagle).

32

Hva er alltid tilstede og bevitner om inngangsåpning uansett avstand ved skuddskader?

Smussring. 1-3 mm bred ring rundt åpningen. Mer smuss jo flere skudd som blir avfyrt. Hvis skuddet først går gjennom klær, avsettes det her og det blir ingen ring på huden. Kontusjonsring dannes alltid, som årsak av den reaksjonen prosjektilet lager idet det trenger igjennom huden. Også 1-3 mm.

33

Hvordan er utskuddsåpningen annerledes enn innskuddsåpningen?

Mer uregelmessig, ofte større avhengig av hva prosjektilet har truffen. Ofte er blod og vevsbrokker presser ut gjennom utskuddsåpningen. De typiske tegnene ved innskuddsåpningen mangler (som smussring eller kontusjonsring). En slags kontusjonsring kan imidlertid forekomme ved at personen lå på bakken/satt i stol.

34

Hva slags skader sees hyppigst ved barnemishandling?

Stump vold. Slik som spark, slag, klyping, grep, slenging og risting.

35

Hva skal man tenke på når barn kommer inn med skader?

Om skadene er på typiske aksidentelle skader hos barn oppstår som regel på beinete steder, slik som knær, i pannen, albuer og legger. Og aldri på de som ikke kan bevege seg (OBSOBS!!). Ansiktet for øvrig, på setet, overarmene og ryggen bør vekke mistanke.

36

Hva kan man observere ved stump vold?

- Ekskoriasjoner
- Lacerasjoner (rifter)
- Kontusjoner (knusninger)
- Stempelskader

også

- Fettvevsnekrose: kan oppstå ved stump vold mot fettrikt område. Det utløses en kronisk betennelsesreaksjon og det utvikles en kalaktig opphopning i huden. Frigjort fett fra knuste celler kan også vandre med blodstrømmen og forårsake fettembolier. Sistnevnte er et sikkert tegn på at skaden er inntruffet før døden.

37

I hvilke situasjoner/ulykker er stump vold den vanligste skademekanismen?

Familievold, barnemishandling, slagsmål, sportsulykker, trafikkulykker og fall/hopp fra høyde.

38

Hva sier størrelsen av en kontusjonsskaxe om traumets intensitet?

Heller lite. I områder der huden er tynn og området er karrikt vil feks ved lett stump vold det kliniske bildet se dramatisk ut. Feks et blått øye. Rygg, håndflater, fotsåler kan motta større traumatisk effekt uten å ha særlige kliniske tegn.

39

Hva er jernpigmentmakrofager?

Et bevis på blødninger oppstått før døden.

40

Hvordan skiller hudavskrapninger skjedd før døden seg fra de skjedd etter døden?

Før: rødbrune
Etter: gulbrune

41

Ved støt/slag med gjenstand som er.. blir riften i huden...?
a) tilnærmet flat
b) avlang
c) kantete

a) stjerneformet el bølgeformet
b) tilnærmet rettlinjet (Y-formet mot hodet)
c) ettergitt gjenstandens form med ujevn dybde (til forskjell fra skjære-skader)

42

Hva kan monokkel- eller brillehematom indikere?

Brudd i skallebasis.

43

Ringbrudd rundt det store bakhodehull er en sjelden og dødelig bruddform. Hvordan forekommer denne?

Fall på hodet eller f.eks slag under hodet (slik at hodet løftes opp fra ryggraden.

44

Hvilke typer hjerneherniering har vi?

1. Overskyvning av storhjernevev inn under sigdfolden (falx)
2. Transtentoriell herniering, del av tinninglappen skyves ned gjennom åpningen i hjerneteltet.
3. Cerebellar herniering, lillehjernevev skyves ned i ryggmargskanalen.

45

Hva er dine muligheter som lege å vitne i en rettsak?

Det kan man godt gjøre, uten å være sakkyndig, da må legen også forholde seg til "vitne-regler" slik som å ikke være til stede ellers enn kun for å avgi sin forklaring. Pga taushetsplikten kan retten IKKE ta imot forklaring fra lege, prest osv med MINDRE pasienten tillater dette! Dette faller imidlertid bort dersom det er snakk om å hindre at noen blir uskyldig dømt.