Legal rettsmedisin Flashcards Preview

Rettsmedisin/psykiatri > Legal rettsmedisin > Flashcards

Flashcards in Legal rettsmedisin Deck (43):
1

Hvem er påtalemyndigheten og hva er deres oppgave?

- Riksadvokaten (1997-dd: Tor-Aksel Busch)
- Statsadvokatene
- Politijuristene
Oppgave: Avgjøre påtalespørsmålet i saker som er etterforsket av politiet og eventuelt aktorere disse sakene.

2

Hva er de viktigste endringene av straffeloven vedtatt i 2005 og når ble denne tredd i kraft?

Tredde i kraft 1.oktober 2015 pga oppdatering av nye datasystemer i politiet som tok lengre tid enn påtenkt i form av Merverdiprogrammet. De viktigste endringene er at det har blitt strengere ved bruk av nødverge. I dag unngår man ikke straff, om man utøver mer enn hva som er nødvendig for å redde eget liv i feks frykt eller sinne. I tillegg straffes familievold hardere. Grov mishandling i nære relasjoner kan gi opp til 15 år fengsel (mot 6 tidligere).

3

Hvem er i dag riksadvokat og hva er hans oppgaver?

Tor-Aksel Busch (1997-dd) er øverste embede i påtalemyndigheten kun underlagt kongen. Påtalemyndighetens daglige leder. Tar ut tiltale i de mest alvorlige straffesakene. Han fatter avgjørelser i enkeltsaker, behandler klagesaker, opptrer av og til som aktor i straffesaker for domstolene, særlig når viktige prinsipielle spørsmål skal behandles i høyesterett.

4

Hva formålet med et forliksråd?

Alle kommuner har et forliksråd som fungerer som en mekler mellom to parter i sivile saker. I utgangspunktet skal en sak alltid prøves i forliksrådet før den går videre til tingretten.

5

Hva er førsteinstans i alle straffesaker?

Tingretten. Dette er domstolene i første instans. Hver tingrett dekker én el. flere kommuner. Dette området som tingretten dekker kalles domstolens domssogn el. rettskrets.

6

Hva kan ankes?

Man kan anke skyld, saksbehandling, lovanvendelse og straffeutmåling til lagmannsretten og de allerede nevnte utenom skyld til høyesterett. Det er forskjell på om det skal brukes jury eller ikke ved anking til lagmannsretten avhengig av om det er snakk om straff over eller under 6 år.

7

Hvordan er lagmannsretten bygget opp?

Det er 6 stykker som dekker hvert sitt geografiske område kalt lagdømme. Ledes av førstelagmann og dommerne er lagdommere.

8

Hva er høyesterett?

Vår øverste domstol og ankeinstans for for dommer avsagt av andre domstoler på lavere nivåer. Etter grunnloven er høyesterettsavgjørelser endelige og kan ikke ankes.

9

Hva er de 3 statsmaktene og gi eksempler på disse?

1. lovgivende makt: stortinget
2. utøvende makt: regjeringen, departement
3. dømmende makt: domstolene

10

Kort, hvordan er oppbygningen av justisdepartementet?

Først finner vi politidirektoratet - POD. Underlagt POD er de 12 politidistrikter som videre omfatter lensmannsdistrikter, politistasjoner og namsfogden. I tillegg finner vi under POD:
- kripos
- økokrim
- utrykningspolitiet
- politihøgskolen
- grensekommisariatet
- politiets utlendingsenhet
Under justisdepartementet finner vi også PST.

11

Hvordan er statsadvokatene organisert og hva er deres arbeidsoppgave?

10 geografisk avgrensede statsadvokatembeter som ledes av en førstestatsadvokat. Utøver påtalemyndighet under ledelse av riksadvokaten i (større) straffesaker som aktor. De avgjør tiltalespørsmålet dersom myndigheten ikke tilhører under kongen eller riksadvokaten. Politiet er imidlertid gitt delegert kompetanse til å avgjøre tiltalespørsmålet ved de fleste ordinære lovbrudd med en strafferamme på under 6 år.

12

Hva sier loven om nødrett?

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når
a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på en annen rimelig måte, og
b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

Eksempel: Hindre noen i å kjøre bil når de er beruset, ved å feks ta fra dem nøklene. (man tar bort nøklene, en ufarlig handling, for å hindre at personen skades, andre mennesker i trafikken skades, skader på bil osv)

13

Hva sier loven om nødverge?

Denne har blitt oppdatert i Straffeloven av 2005 iverksatt i 2015:

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den
a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep,
b) ikke går lenger en nødvendig, og
c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.

Her er typisk eksempel at man kan skyte en bjørn som angriper for å redde eget liv. Men da har ikke angriperen selv et lovverk å forholde seg til.

14

Hva er definisjonen av forsett?

Å gjøre noe med hensikt.

15

Hva er definisjonen av uaktsomhet?

Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.

16

Hvordan straffes kroppskrenkelse?

Med bot eller fengsel inntil 1 år.

17

Hvordan straffes grov kroppskrenkelse og hvordan defineres her grov?

Fengsel inntil 6 år. Det legges vekt på om krenkelsen har hatt til følge sterk smerte, skade eller død og for øvrig om den
a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,
b) er begått mot en forsvarsløs person,
c) er begått av flere i felleskap,
d) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller
e) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

18

Hvordan straffes påført kroppsskade?

Inntil 6 år, inntil 10 år ved grov kroppsskade basert på: om skaden har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død og for øvrig om den
a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,
b) er begått mot en forsvarsløs person,
c) er begått av flere i felleskap,
d) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller
e) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

19

Betydelig skade dukker flere ganger opp i straffeloven, hvordan er dette definert?

Med betydelig skade på kropp og helse menes tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, eller alvorlig psykisk skade.

Betydelig skade er det også når et foster dør eller skades som følge av en straffbar handling.

20

Hva sier drapsparagrafen?

Den som dreper en annen, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.

21

Hva sier straffeloven om forsømmelse av hjelpeplikten?

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som unnlater
a) etter beste evne å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller blir påført betydelig skade på kropp eller helse, eller
b) ved anmeldelse eller på annen måte etter evne å avverge brann, oversvømmelse, sprengning eller liknende ulykke som medfører fare for menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse.

Brudd på hjelpeplikten etter første ledd straffes ikke når plikten ikke kunneoppfylles uten å utsette seg selv eller andre for særlig fare eller oppofrelse.

22

Hvordan straffes det å hensette noen i hjelpesløs tilstand?

Med fengsel i inntil 3 år. På samme måte straffes den som unnlater å hjelpe noen som er i hjelpesløs tilstand som vedkommende da har plikt til å dra omsorg for.

23

Hva er definisjonen av et vitne?

En person som i retten forklarer hva han/hun har sett, hørt, tenkt, følt eller ment om et konkret forhold.

Vitnet har plikt til å fortelle sannheten og må i retten avgi forsikring om dette.

24

Hva er fritak for vitneplikt?

Alle plikter å vitne etter innkalling, men et vitne kan fritas ved mer enn 800 km reisevei med rutegående befordringsmiddel eller 125 km på annen måte.

25

En innskrenkning i vitneplikten utgjøres av taushetsplikten, på hvilken måte?

Det kreves samtykke fra den som har krav på hemmelighold, før forklaring kan tas i mot fra leger osv om noe som er betrodd dem i deres stilling. Dette faller midlertidig bort om det er snakk om en forklaring som kan hindre at noen blir uskyldig straffet.

26

En innskrenkning i vitneplikten utgjøres av menneskers relasjoner til den siktede, hvilke?

Siktedes ektefelle, slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken og like nær besvogrede er fritatt for vitneplikt. Som besvogret anses også den besvogrede ektefelle.

27

En innskrenkning i vitneplikten utgjøres av retten til å ikke besvare et spørsmål i retten. Når trer dette inn?

Når svaret vil kunne utsette vitnet (og/eller besvogrede) for vesentlig tap av sosialt omdøme eller vesentlig velferdstap av annen art for vitnet eller noen av dets nærmeste.

28

Som sakkyndig trer legen ut av rollen som behandler. Ja eller nei?

Ja. Det følger av sakkyndigrollen at legen opptrer på vegne av en annen oppdragsgiver enn pasienten. Det er da oppdragsgivers interesse som først og fremst skal ivaretas.

29

Hvem kan oppnevnes som sakkyndig?

Enhver. Enhver som retten oppnevner til å gjøre tjeneste som sakkyndig, plikter å påta seg vervet.

30

Hva sier helsepersonelloven of forsvarlighet?

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar me de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner.

De skal også innhente bistand eller henvise der det er nødvendig.

31

Hvilke tre nøkkelkvaliteter skal ytes ved utstedelse av attester i følge helsepersonelloven?

Man skal være varsom, nøyaktig og objektiv. I tillegg skal attester, legeerklæringer osv inneholde korrekt og kun de opplysninger som er nødvendig for formålet.

32

Hva er kriteriet for at sakkyndig leverer helseopplysninger til oppdragsgiver jf helsepersonelloven?

Man kan se bort ifra taushetsplikten når opplysningene skal være mottatt under utførelsen av oppdraget og pasienten er orientert om dette.

33

Hva er sakkyndig gransking, og hvilken lov regulerer dette?

Helsepersonelloven og involverer også straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven. Dette er en undersøkelse i forbindelse med straffbare forhold. Dette går på mistenkte og innsatte.

34

Hva sier straffeprosessloven om sakkyndig gransking?

"Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøver og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte."

35

Når skal det foretas en sakkyndig likundersøkelse?

Når det er grunn til mistanke om at noens død er voldt v/en straffbar handling. Eventuelt når dødsårsaken er ukjent eller andre særlige forhold.

36

Hvordan må en lege forholde seg til rettsmedisinsk kommisjon?

Rettsmedisinsk kommisjon er veiledende organ i rettsmedisinske spørsmål. Enhver som tjenestegjør som sakkyndig i rettsmedisinske spørsmål skal straks sende den rettsmedisinske kommisjon avskrift av den skriftlige erklæring som han gir retten eller påtalemyndigheten.

37

Hva er de tre formålene med taushetsplikten?

- Skape tillitt
- Ivareta den enkeltes integritet
- Beskytte norm-/lovbrytere

38

I hvilke lover er taushetsplikten hjemlet?

- Helsepersonelloven
- Pasient- og brukerrettighetsloven
- Straffeloven
(Etiske regler for leger)

39

Hva sier taushetsplikten?

"Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger som folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell". Dette betyr altså at det ikke holde å tie, man må aktivt hindre uvedkommende å få tak i informasjonen.

40

Hvordan straffes brudd på taushetsplikten?

Med bot eller fengsel opptil 1 år.

41

Hva sier "Legeforeningens etiske regler" om taushetsplikten?

"En lege skal bevare taushet og vise diskresjon overfor det han/hun får vite som lege. Den etiske plikt til taushet og diskresjon kan være mer omfattende enn den lovgitte. Utleveringen av informasjon må ha bakgrunn i pasientens under forståelse eller uttrykte samtykke eller i lov".

42

Hvordan er reglene om taushetsplikt etter noens død?

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger om avdød gis videre dersom viktige grunner taler for det. Det skal ta hensyn til avdødes ønske, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser.

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler mot det.

43

Hva sier straffeloven om avvergeplikten? Og hvilke forbrytelser gjelder dette?

"Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått." Gjelder alvorlige forbrytelser slik som f eks voldtekt, incest, seksuell handling med barn, grov legemsbeskadigelse og drap samt allmennfarlige forbrytelser.