Chapter 1 Flashcards Preview

Genesis Chapter 1 > Chapter 1 > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 Deck (31)
Loading flashcards...
1

א  בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ.
 

1. In the beginning God created the heaven and the earth.

7225 [e] bə·rê·šîṯ בְּרֵאשִׁ֖ית in the beginning

1254 [e] bā·rā בָּרָ֣א created

430 [e] ’ĕ·lō·hîm; אֱלֹהִ֑ים God

853 [e] ’êṯ אֵ֥ת -

8064 [e] haš·šā·ma·yim הַשָּׁמַ֖יִם the heavens

853 [e] wə·’êṯ וְאֵ֥ת -

776 [e] hā·’ā·reṣ. הָאָֽרֶץ׃ the earth

2

ב  וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ, וְחֹשֶׁךְ, עַל-פְּנֵי תְהוֹם; וְרוּחַ אֱלֹהִים, מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמָּיִם.
 

2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And a wind from God moved upon the face of the waters.

776 [e] wə·hā·’ā·reṣ, וְהָאָ֗רֶץ the earth

1961 [e] hā·yə·ṯāh הָיְתָ֥ה was

8414 [e] ṯō·hū תֹ֙הוּ֙ was formless

922 [e] wā·ḇō·hū, וָבֹ֔הוּ and void

2822 [e] wə·ḥō·šeḵ וְחֹ֖שֶׁךְ and darkness

5921 [e] ‘al- עַל־ was over

6440 [e] pə·nê פְּנֵ֣י the surface

8415 [e] ṯə·hō·wm; תְה֑וֹם of the deep

7307 [e] wə·rū·aḥ וְר֣וּחַ and the Spirit

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֔ים of God

7363 [e] mə·ra·ḥe·p̄eṯ מְרַחֶ֖פֶת was moving

5921 [e] ‘al- עַל־ over 6440 [e] pə·nê פְּנֵ֥י the surface

4325 [e] ham·mā·yim. הַמָּֽיִם׃ of the waters

3

ג  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי אוֹר; וַיְהִי-אוֹר.
 

3 And God said, Let there be light; and there was light.

559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֥אמֶר said

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֖ים God

1961 [e] yə·hî יְהִ֣י Let there be

216 [e] ’ō·wr; א֑וֹר light

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and there was

216 [e] ’ō·wr. אֽוֹר׃ light

4

ד  וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-הָאוֹר, כִּי-טוֹב; וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים, בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ.
 

4 And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.

7200 [e] way·yar וַיַּ֧רְא saw

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֛ים God

853 [e] ’eṯ-

216 [e] hā·’ō·wr הָא֖וֹר the light

3588 [e] kî- כִּי־ that

2896 [e] ṭō·wḇ; ט֑וֹב was good

914 [e] way·yaḇ·dêl וַיַּבְדֵּ֣ל separated

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֔ים and God

996 [e] bên בֵּ֥ין from

216 [e] hā·’ō·wr הָא֖וֹר the light

996 [e] ū·ḇên וּבֵ֥ין from

2822 [e] ha·ḥō·šeḵ. הַחֹֽשֶׁךְ׃ the darkness

5

ה  וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם, וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה; וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם אֶחָד.

5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, one day.

 

In the beginningבְּרֵאשִׁ֖יתbe·re·shit7225beginning, chieffrom rosh

Godאֱלֹהִ֑יםe·lo·him;430God, godpl. of eloah

createdבָּרָ֣אba·ra1254ato shape, createa prim. root

the heavensהַשָּׁמַ֖יִםha·sha·ma·yim8064heaven, skyfrom an unused word

and the earth.הָאָֽרֶץ׃ha·'a·retz.776earth, landa prim. root

6

ו  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי רָקִיעַ בְּתוֹךְ הַמָּיִם, וִיהִי מַבְדִּיל, בֵּין מַיִם לָמָיִם.
 

6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֣אמֶר said

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֔ים God

1961 [e] yə·hî יְהִ֥י Let there be

7549 [e] rā·qî·a‘ רָקִ֖יעַ an expanse

8432 [e] bə·ṯō·wḵ בְּת֣וֹךְ the midst

4325 [e] ham·mā·yim; הַמָּ֑יִם of the waters

1961 [e] wî·hî וִיהִ֣י become

914 [e] maḇ·dîl, מַבְדִּ֔יל separate

996 [e] bên בֵּ֥ין among

4325 [e] ma·yim מַ֖יִם the waters

4325 [e] lā·mā·yim. לָמָֽיִם׃ the waters

7

ז  וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים, אֶת-הָרָקִיעַ, וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ, וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ; וַיְהִי-כֵן. 
 

7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament; and it was so.

6213 [e] way·ya·‘aś וַיַּ֣עַשׂ made

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִים֮ God

853 [e] ’eṯ-

אֶת־ - 7549 [e] hā·rā·qî·a‘ הָרָקִיעַ֒ the expanse

914 [e] way·yaḇ·dêl, וַיַּבְדֵּ֗ל and separated

996 [e] bên בֵּ֤ין among

4325 [e] ham·ma·yim הַמַּ֙יִם֙ the waters

834 [e] ’ă·šer אֲשֶׁר֙ which

8478 [e] mit·ta·ḥaṯ מִתַּ֣חַת under

7549 [e] lā·rā·qî·a‘, לָרָקִ֔יעַ the expanse

996 [e] ū·ḇên וּבֵ֣ין from

4325 [e] ham·ma·yim, הַמַּ֔יִם the waters

834 [e] ’ă·šer אֲשֶׁ֖ר which

5921 [e] mê·‘al מֵעַ֣ל above

7549 [e] lā·rā·qî·a‘; לָרָקִ֑יעַ the expanse

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and it was

3651 [e] ḵên. כֵֽן׃ so

8

ח  וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָרָקִיעַ, שָׁמָיִם; וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם שֵׁנִי.

8 And God called the firmament Heaven. And there was evening and there was morning, the second day.

7121 [e] way·yiq·rā וַיִּקְרָ֧א called

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֛ים God

7549 [e] lā·rā·qî·a‘ לָֽרָקִ֖יעַ the expanse

8064 [e] šā·mā·yim; שָׁמָ֑יִם heaven

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and there was

6153 [e] ‘e·reḇ עֶ֥רֶב evening

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and there was

1242 [e] ḇō·qer בֹ֖קֶר morning

3117 [e] yō·wm י֥וֹם day

8145 [e] šê·nî. שֵׁנִֽי׃ A second p̄ פ -

9

ט  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל-מָקוֹם אֶחָד, וְתֵרָאֶה, הַיַּבָּשָׁה; וַיְהִי-כֵן.
 

9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together to one place, and let the dry land appear; and it was so.

559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֣אמֶר said

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֗ים God

6960 [e] yiq·qā·wū יִקָּו֨וּ be gathered

4325 [e] ham·ma·yim הַמַּ֜יִם the waters

8478 [e] mit·ta·ḥaṯ מִתַּ֤חַת Thahash

8064 [e] haš·šā·ma·yim הַשָּׁמַ֙יִם֙ the heavens

413 [e] ’el- אֶל־ unto

4725 [e] mā·qō·wm מָק֣וֹם place

259 [e] ’e·ḥāḏ, אֶחָ֔ד one

7200 [e] wə·ṯê·rā·’eh וְתֵרָאֶ֖ה appear

3004 [e] hay·yab·bā·šāh; הַיַּבָּשָׁ֑ה the dry

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and it was

3651 [e] ḵên. כֵֽן׃ so

10

י  וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לַיַּבָּשָׁה אֶרֶץ, וּלְמִקְוֵה הַמַּיִם קָרָא יַמִּים; וַיַּרְא אֱלֹהִים, כִּי-טוֹב. 
 

10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters He called Seas; and God saw that it was good.

7121 [e] way·yiq·rā וַיִּקְרָ֨א called

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֤ים ׀ God

3004 [e] lay·yab·bā·šāh לַיַּבָּשָׁה֙ the dry

776 [e] ’e·reṣ, אֶ֔רֶץ earth

4723 [e] ū·lə·miq·wêh וּלְמִקְוֵ֥ה and the gathering

4325 [e] ham·ma·yim הַמַּ֖יִם of the waters

7121 [e] qā·rā קָרָ֣א called

3220 [e] yam·mîm; יַמִּ֑ים seas

7200 [e] way·yar וַיַּ֥רְא saw

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֖ים and God

3588 [e] kî- כִּי־ that it was

2896 [e] ṭō·wḇ. טֽוֹב׃ good

11

יא  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע, עֵץ פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי לְמִינוֹ, אֲשֶׁר זַרְעוֹ-בוֹ עַל-הָאָרֶץ; וַיְהִי-כֵן.

11 And God said, Let the earth bring forth grass, herb yielding seed, and fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth; and it was so.

559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֣אמֶר said

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֗ים God

1876 [e] taḏ·šê תַּֽדְשֵׁ֤א sprout

776 [e] hā·’ā·reṣ הָאָ֙רֶץ֙ the earth

1877 [e] de·še, דֶּ֔שֶׁא vegetation

6212 [e] ‘ê·śeḇ עֵ֚שֶׂב plants

2232 [e] maz·rî·a‘ מַזְרִ֣יעַ yielding

2233 [e] ze·ra‘, זֶ֔רַע seed 6086 [e] ‘êṣ עֵ֣ץ trees

6529 [e] pə·rî פְּרִ֞י fruit

6213 [e] ‘ō·śeh עֹ֤שֶׂה bearing

6529 [e] pə·rî פְּרִי֙ fruit

4327 [e] lə·mî·nōw, לְמִינ֔וֹ their kind

834 [e] ’ă·šer אֲשֶׁ֥ר whose

2233 [e] zar·‘ōw- זַרְעוֹ־ seed ḇōw

ב֖וֹ - 5921 [e] ‘al- עַל־ on

776 [e] hā·’ā·reṣ; הָאָ֑רֶץ the earth

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and it was

3651 [e] ḵên. כֵֽן׃ so

12

יב  וַתּוֹצֵא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע, לְמִינֵהוּ, וְעֵץ עֹשֶׂה-פְּרִי אֲשֶׁר זַרְעוֹ-בוֹ, לְמִינֵהוּ; וַיַּרְא אֱלֹהִים, כִּי-טוֹב.

12 And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after its kind, and tree yielding fruit, whose seed was in itself, after its kind; and God saw that it was good.

3318 [e] wat·tō·w·ṣê וַתּוֹצֵ֨א brought

776 [e] hā·’ā·reṣ הָאָ֜רֶץ the earth

1877 [e] de·še דֶּ֠שֶׁא vegetation

6212 [e] ‘ê·śeḇ עֵ֣שֶׂב plants

2232 [e] maz·rî·a‘ מַזְרִ֤יעַ yielding

2233 [e] ze·ra‘ זֶ֙רַע֙ seed

4327 [e] lə·mî·nê·hū, לְמִינֵ֔הוּ their kind

6086 [e] wə·‘êṣ וְעֵ֧ץ and trees

6213 [e] ‘ō·śeh- עֹֽשֶׂה־ bearing

6529 [e] pə·rî פְּרִ֛י fruit

834 [e] ’ă·šer אֲשֶׁ֥ר with

2233 [e] zar·‘ōw- זַרְעוֹ־ seed ḇōw ב֖וֹ -

4327 [e] lə·mî·nê·hū; לְמִינֵ֑הוּ their kind

7200 [e] way·yar וַיַּ֥רְא saw

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֖ים and God

3588 [e] kî- כִּי־ that it was

2896 [e] ṭō·wḇ. טֽוֹב׃ good

13

יג  וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם שְׁלִישִׁי. 
 

13 And there was evening and there was morning, the third day.

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ there was

6153 [e] ‘e·reḇ עֶ֥רֶב evening

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and there was

1242 [e] ḇō·qer בֹ֖קֶר morning

3117 [e] yō·wm י֥וֹם day

7992 [e] šə·lî·šî. שְׁלִישִֽׁי׃ A third p̄ פ -

14

יד  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם, לְהַבְדִּיל, בֵּין הַיּוֹם וּבֵין הַלָּיְלָה; וְהָיוּ לְאֹתֹת וּלְמוֹעֲדִים, וּלְיָמִים וְשָׁנִים.

14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years;

559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֣אמֶר said

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֗ים God

1961 [e] yə·hî יְהִ֤י become

3974 [e] mə·’ō·rōṯ מְאֹרֹת֙ Let there be lights

7549 [e] bir·qî·a‘ בִּרְקִ֣יעַ the expanse

8064 [e] haš·šā·ma·yim, הַשָּׁמַ֔יִם of the heavens

914 [e] lə·haḇ·dîl לְהַבְדִּ֕יל to separate

996 [e] bên בֵּ֥ין among

3117 [e] hay·yō·wm הַיּ֖וֹם the day

996 [e] ū·ḇên וּבֵ֣ין from

3915 [e] hal·lā·yə·lāh; הַלָּ֑יְלָה the night

1961 [e] wə·hā·yū וְהָי֤וּ them be for

226 [e] lə·’ō·ṯōṯ לְאֹתֹת֙ signs

4150 [e] ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm, וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים seasons

3117 [e] ū·lə·yā·mîm וּלְיָמִ֖ים days

8141 [e] wə·šā·nîm. וְשָׁנִֽים׃ and years

15

טו  וְהָיוּ לִמְאוֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם, לְהָאִיר עַל-הָאָרֶץ; וַיְהִי-כֵן.

15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth; and it was so.

1961 [e] wə·hā·yū וְהָי֤וּ them be for

3974 [e] lim·’ō·w·rōṯ לִמְאוֹרֹת֙ lights

7549 [e] bir·qî·a‘ בִּרְקִ֣יעַ the expanse

8064 [e] haš·šā·ma·yim, הַשָּׁמַ֔יִם of the heavens

215 [e] lə·hā·’îr לְהָאִ֖יר to give

5921 [e] ‘al- עַל־ on

776 [e] hā·’ā·reṣ; הָאָ֑רֶץ the earth

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and it was

3651 [e] ḵên. כֵֽן׃ so

16

טז  וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים, אֶת-שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים:  אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל, לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם, וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה, וְאֵת הַכּוֹכָבִים.
 

16 And God made two great lights; the large light to rule the day, and the small light to rule the night; and he made the stars.

6213 [e] way·ya·‘aś וַיַּ֣עַשׂ made

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֔ים God

853 [e] ’eṯ-

אֶת־ - 8147 [e] šə·nê שְׁנֵ֥י the two

3974 [e] ham·mə·’ō·rōṯ הַמְּאֹרֹ֖ת lights

1419 [e] hag·gə·ḏō·lîm; הַגְּדֹלִ֑ים great

853 [e] ’eṯ- אֶת־ -

3974 [e] ham·mā·’ō·wr הַמָּא֤וֹר light

1419 [e] hag·gā·ḏōl הַגָּדֹל֙ the greater

4475 [e] lə·mem·še·leṯ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת to govern

3117 [e] hay·yō·wm, הַיּ֔וֹם the day

853 [e] wə·’eṯ- וְאֶת־ -

3974 [e] ham·mā·’ō·wr הַמָּא֤וֹר light

6996 [e] haq·qā·ṭōn הַקָּטֹן֙ and the lesser

4475 [e] lə·mem·še·leṯ לְמֶמְשֶׁ֣לֶת to govern

3915 [e] hal·lay·lāh, הַלַּ֔יְלָה the night

853 [e] wə·’êṯ וְאֵ֖ת -

3556 [e] hak·kō·w·ḵā·ḇîm. הַכּוֹכָבִֽים׃ the stars

17

יז  וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלֹהִים, בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם, לְהָאִיר, עַל-הָאָרֶץ.

17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, 5414 [e] way·yit·tên וַיִּתֵּ֥ן placed

853 [e] ’ō·ṯām אֹתָ֛ם -

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֖ים God

7549 [e] bir·qî·a‘ בִּרְקִ֣יעַ the expanse

8064 [e] haš·šā·mā·yim; הַשָּׁמָ֑יִם of the heavens

215 [e] lə·hā·’îr לְהָאִ֖יר to give

5921 [e] ‘al- עַל־ on

776 [e] hā·’ā·reṣ. הָאָֽרֶץ׃ the earth

18

יח  וְלִמְשֹׁל, בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה, וּלְהַבְדִּיל, בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ; וַיַּרְא אֱלֹהִים, כִּי-טוֹב.

18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness; and God saw that it was good.

4910 [e] wə·lim·šōl וְלִמְשֹׁל֙ govern

3117 [e] bay·yō·wm בַּיּ֣וֹם the day

3915 [e] ū·ḇal·lay·lāh, וּבַלַּ֔יְלָה and the night

914 [e] ū·lă·haḇ·dîl, וּֽלֲהַבְדִּ֔יל separate

996 [e] bên בֵּ֥ין among

216 [e] hā·’ō·wr הָא֖וֹר the light

996 [e] ū·ḇên וּבֵ֣ין from

2822 [e] ha·ḥō·šeḵ; הַחֹ֑שֶׁךְ the darkness 7

200 [e] way·yar וַיַּ֥רְא saw

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֖ים and God

3588 [e] kî- כִּי־ that it was

2896 [e] ṭō·wḇ. טֽוֹב׃ good

19

יט  וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם רְבִיעִי.  {פ

19 And there was evening and there was morning, the fourth day.

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ there was

6153 [e] ‘e·reḇ עֶ֥רֶב evening

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and there was

1242 [e] ḇō·qer בֹ֖קֶר morning

3117 [e] yō·wm י֥וֹם day

7243 [e] rə·ḇî·‘î. רְבִיעִֽי׃ A fourth p̄ פ -

20

כ  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים--יִשְׁרְצוּ הַמַּיִם, שֶׁרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה; וְעוֹף יְעוֹפֵף עַל-הָאָרֶץ, עַל-פְּנֵי רְקִיעַ הַשָּׁמָיִם.

20 And God said, Let the waters be filled with many kinds of living creatures, and birds that may fly above the earth in the open firmament of heaven.

559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֣אמֶר said

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֔ים God

8317 [e] yiš·rə·ṣū יִשְׁרְצ֣וּ teem

4325 [e] ham·ma·yim, הַמַּ֔יִם the waters

8318 [e] še·reṣ שֶׁ֖רֶץ swarms

5315 [e] ne·p̄eš נֶ֣פֶשׁ creatures

2416 [e] ḥay·yāh; חַיָּ֑ה of living

5775 [e] wə·‘ō·wp̄ וְעוֹף֙ birds

5774 [e] yə·‘ō·w·p̄êp̄ יְעוֹפֵ֣ף fly

5921 [e] ‘al- עַל־ above

776 [e] hā·’ā·reṣ, הָאָ֔רֶץ the earth

5921 [e] ‘al- עַל־ above

6440 [e] pə·nê פְּנֵ֖י the open

7549 [e] rə·qî·a‘ רְקִ֥יעַ expanse

8064 [e] haš·šā·mā·yim. הַשָּׁמָֽיִם׃ of the heavens

21

כא  וַיִּבְרָא אֱלֹהִים, אֶת-הַתַּנִּינִם הַגְּדֹלִים; וְאֵת כָּל-נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֹמֶשֶׂת אֲשֶׁר שָׁרְצוּ הַמַּיִם לְמִינֵהֶם, וְאֵת כָּל-עוֹף כָּנָף לְמִינֵהוּ, וַיַּרְא אֱלֹהִים, כִּי-טוֹב.

21 And God created the great crocodiles, and every kind of creature that live in the waters, and every kind of winged birds, and God saw that it was good.

1254 [e] way·yiḇ·rā וַיִּבְרָ֣א created

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֔ים God

853 [e] ’eṯ- אֶת־ -

8577 [e] hat·tan·nî·nim הַתַּנִּינִ֖ם sea

1419 [e] hag·gə·ḏō·lîm; הַגְּדֹלִ֑ים the great

853 [e] wə·’êṯ וְאֵ֣ת -

3605 [e] kāl- כָּל־ and every

5315 [e] ne·p̄eš נֶ֣פֶשׁ creature

2416 [e] ha·ḥay·yāh הַֽחַיָּ֣ה ׀ living

7430 [e] hā·rō·me·śeṯ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת moves

834 [e] ’ă·šer אֲשֶׁר֩ which

8317 [e] šā·rə·ṣū שָׁרְצ֨וּ swarmed

4325 [e] ham·ma·yim הַמַּ֜יִם the waters

4327 [e] lə·mî·nê·hem, לְמִֽינֵהֶ֗ם their kind

853 [e] wə·’êṯ וְאֵ֨ת -

3605 [e] kāl- כָּל־ and every

5775 [e] ‘ō·wp̄ ע֤וֹף bird

3671 [e] kā·nāp̄ כָּנָף֙ winged

4327 [e] lə·mî·nê·hū, לְמִינֵ֔הוּ kind

7200 [e] way·yar וַיַּ֥רְא saw

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֖ים and God

3588 [e] kî- כִּי־ that it was

2896 [e] ṭō·wḇ. טֽוֹב׃ good

22

כב  וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים, לֵאמֹר:  פְּרוּ וּרְבוּ, וּמִלְאוּ אֶת-הַמַּיִם בַּיַּמִּים, וְהָעוֹף, יִרֶב בָּאָרֶץ.

22 And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let the birds multiply in the earth.

1288 [e] way·ḇā·reḵ

וַיְבָ֧רֶךְ blessed

853 [e] ’ō·ṯām אֹתָ֛ם -

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֖ים God

559 [e] lê·mōr; לֵאמֹ֑ר saying

6509 [e] pə·rū פְּר֣וּ be fruitful

7235 [e] ū·rə·ḇū, וּרְב֗וּ and multiply

4390 [e] ū·mil·’ū וּמִלְא֤וּ and fill

853 [e] ’eṯ- אֶת־ -

4325 [e] ham·ma·yim הַמַּ֙יִם֙ the waters

3220 [e] bay·yam·mîm, בַּיַּמִּ֔ים the seas

5775 [e] wə·hā·‘ō·wp̄ וְהָע֖וֹף birds

7235 [e] yi·reḇ יִ֥רֶב multiply

776 [e] bā·’ā·reṣ. בָּאָֽרֶץ׃ the earth

23

כג  וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר, יוֹם חֲמִישִׁי.  {פ

23 And there was evening and there was morning, the fifth day.

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ there was

6153 [e] ‘e·reḇ עֶ֥רֶב evening

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and there was

1242 [e] ḇō·qer בֹ֖קֶר morning

3117 [e] yō·wm י֥וֹם day

2549 [e] ḥă·mî·šî. חֲמִישִֽׁי׃ A fifth p̄ פ -

24

כד  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, תּוֹצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָהּ, בְּהֵמָה וָרֶמֶשׂ וְחַיְתוֹ-אֶרֶץ, לְמִינָהּ; וַיְהִי-כֵן.

24 And God said, Let the earth bring forth all kinds of living creatures, cattle, and creeping things, and beasts of the earth after their kind; and it was so.

559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֣אמֶר said

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֗ים God

3318 [e] tō·w·ṣê תּוֹצֵ֨א bring

776 [e] hā·’ā·reṣ הָאָ֜רֶץ the earth

5315 [e] ne·p̄eš נֶ֤פֶשׁ creatures

2416 [e] ḥay·yāh חַיָּה֙ living

4327 [e] lə·mî·nāh, לְמִינָ֔הּ their kind

929 [e] bə·hê·māh בְּהֵמָ֥ה cattle

7431 [e] wā·re·meś וָרֶ֛מֶשׂ and creeping

2416 [e] wə·ḥay·ṯōw- וְחַֽיְתוֹ־ living

776 [e] ’e·reṣ אֶ֖רֶץ of the earth

4327 [e] lə·mî·nāh; לְמִינָ֑הּ their kind

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and it was

3651 [e] ḵên. כֵֽן׃ so

25

כה  וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת-חַיַּת הָאָרֶץ לְמִינָהּ, וְאֶת-הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ, וְאֵת כָּל-רֶמֶשׂ הָאֲדָמָה, לְמִינֵהוּ; וַיַּרְא אֱלֹהִים, כִּי-טוֹב.

25 And God made the beasts of the earth after their kind, and cattle after their kind, and every thing that creeps upon the earth after its kind; and God saw that it was good.

6213 [e] way·ya·‘aś וַיַּ֣עַשׂ made

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִים֩ God 853 [e] ’eṯ- אֶת־ -

2416 [e] ḥay·yaṯ חַיַּ֨ת the beast

776 [e] hā·’ā·reṣ הָאָ֜רֶץ of the earth

4327 [e] lə·mî·nāh, לְמִינָ֗הּ their kind 853 [e] wə·’eṯ- וְאֶת־ -

929 [e] hab·bə·hê·māh הַבְּהֵמָה֙ and the cattle

4327 [e] lə·mî·nāh, לְמִינָ֔הּ their kind 853 [e] wə·’êṯ וְאֵ֛ת -

3605 [e] kāl- כָּל־ and everything

7431 [e] re·meś רֶ֥מֶשׂ creeps

127 [e] hā·’ă·ḏā·māh הָֽאֲדָמָ֖ה the ground

4327 [e] lə·mî·nê·hū; לְמִינֵ֑הוּ kind

7200 [e] way·yar וַיַּ֥רְא saw

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֖ים and God

3588 [e] kî- כִּי־ that it was

2896 [e] ṭō·wḇ. טֽוֹב׃ good

26

כו  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ; וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם, וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל-הָאָרֶץ, וּבְכָל-הָרֶמֶשׂ, הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ.

26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth

 559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֣אמֶר said

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֔ים God

6213 [e] na·‘ă·śeh נַֽעֲשֶׂ֥ה make

120 [e] ’ā·ḏām אָדָ֛ם man

6754 [e] bə·ṣal·mê·nū בְּצַלְמֵ֖נוּ our image

1823 [e] kiḏ·mū·ṯê·nū; כִּדְמוּתֵ֑נוּ to our likeness

7287 [e] wə·yir·dū וְיִרְדּוּ֩ rule

1710 [e] ḇiḏ·ḡaṯ בִדְגַ֨ת the fish

3220 [e] hay·yām הַיָּ֜ם of the sea

5775 [e] ū·ḇə·‘ō·wp̄ וּבְע֣וֹף the birds

8064 [e] haš·šā·ma·yim, הַשָּׁמַ֗יִם of the sky

929 [e] ū·ḇab·bə·hê·māh וּבַבְּהֵמָה֙ the cattle

3605 [e] ū·ḇə·ḵāl וּבְכָל־ all

776 [e] hā·’ā·reṣ, הָאָ֔רֶץ the earth

3605 [e] ū·ḇə·ḵāl וּבְכָל־ every

7431 [e] hā·re·meś הָרֶ֖מֶשׂ creeping

7430 [e] hā·rō·mêś הָֽרֹמֵ֥שׂ creeps

5921 [e] ‘al- עַל־ on

776 [e] hā·’ā·reṣ. הָאָֽרֶץ׃ the earth

27

כז  וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ:  זָכָר וּנְקֵבָה, בָּרָא אֹתָם.

27 So God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female He created them.

1254 [e] way·yiḇ·rā וַיִּבְרָ֨א created

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֤ים ׀ God

853 [e] ’eṯ- אֶת־ - 120 [e] hā·’ā·ḏām הָֽאָדָם֙ man

6754 [e] bə·ṣal·mōw, בְּצַלְמ֔וֹ image

6754 [e] bə·ṣe·lem בְּצֶ֥לֶם the image

430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִ֖ים of God

1254 [e] bā·rā בָּרָ֣א created

853 [e] ’ō·ṯōw; אֹת֑וֹ -

2145 [e] zā·ḵār זָכָ֥ר male

5347 [e] ū·nə·qê·ḇāh וּנְקֵבָ֖ה and female

1254 [e] bā·rā בָּרָ֥א created

853 [e] ’ō·ṯām. אֹתָֽם׃ -

28

כח  וַיְבָרֶךְ אֹתָם, אֱלֹהִים, וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת-הָאָרֶץ, וְכִבְשֻׁהָ; וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם, וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם, וּבְכָל-חַיָּה, הָרֹמֶשֶׂת עַל-הָאָרֶץ.

28 And God blessed them, and God said to them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over every living thing that moves upon the earth.

1288 [e] way·ḇā·reḵ וַיְבָ֣רֶךְ blessed

853 [e] ’ō·ṯām אֹתָם֮ - 430 [e] ’ĕ·lō·hîm אֱלֹהִים֒ God

559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֨אמֶר said lā·hem לָהֶ֜ם -

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֗ים and God

6509 [e] pə·rū פְּר֥וּ to them be fruitful

7235 [e] ū·rə·ḇū וּרְב֛וּ and multiply

4390 [e] ū·mil·’ū וּמִלְא֥וּ and fill

853 [e] ’eṯ- אֶת־ -

776 [e] hā·’ā·reṣ הָאָ֖רֶץ the earth

3533 [e] wə·ḵiḇ·šu·hā; וְכִבְשֻׁ֑הָ and subdue

7287 [e] ū·rə·ḏū וּרְד֞וּ and rule

1710 [e] biḏ·ḡaṯ בִּדְגַ֤ת the fish

3220 [e] hay·yām הַיָּם֙ of the sea

5775 [e] ū·ḇə·‘ō·wp̄ וּבְע֣וֹף the birds

8064 [e] haš·šā·ma·yim, הַשָּׁמַ֔יִם of the sky

3605 [e] ū·ḇə·ḵāl וּבְכָל־ every

2416 [e] ḥay·yāh חַיָּ֖ה living

7430 [e] hā·rō·me·śeṯ הָֽרֹמֶ֥שֶׂת moves

5921 [e] ‘al- עַל־ on

776 [e] hā·’ā·reṣ. הָאָֽרֶץ׃ the earth

29

כט  וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, הִנֵּה נָתַתִּי לָכֶם אֶת-כָּל-עֵשֶׂב זֹרֵעַ זֶרַע אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ, וְאֶת-כָּל-הָעֵץ אֲשֶׁר-בּוֹ פְרִי-עֵץ, זֹרֵעַ זָרַע:  לָכֶם יִהְיֶה, לְאָכְלָה.

29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, on which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for food.

559 [e] way·yō·mer וַיֹּ֣אמֶר said

430 [e] ’ĕ·lō·hîm, אֱלֹהִ֗ים God

2009 [e] hin·nêh הִנֵּה֩ Behold

5414 [e] nā·ṯat·tî נָתַ֨תִּי have given lā·ḵem

לָכֶ֜ם - 853 [e] ’eṯ- אֶת־ -

3605 [e] kāl- כָּל־ every

6212 [e] ‘ê·śeḇ עֵ֣שֶׂב ׀ plant

2232 [e] zō·rê·a‘ זֹרֵ֣עַ yielding

2233 [e] ze·ra‘, זֶ֗רַע seed

834 [e] ’ă·šer אֲשֶׁר֙ which

5921 [e] ‘al- עַל־ is on

6440 [e] pə·nê פְּנֵ֣י the surface

3605 [e] ḵāl כָל־ of all

776 [e] hā·’ā·reṣ, הָאָ֔רֶץ the earth

853 [e] wə·’eṯ-

וְאֶת־ - 3605 [e] kāl- כָּל־ and every

6086 [e] hā·‘êṣ הָעֵ֛ץ tree

834 [e] ’ă·šer- אֲשֶׁר־ which bōw

בּ֥וֹ - 6529 [e] p̄ə·rî- פְרִי־ has fruit

6086 [e] ‘êṣ עֵ֖ץ tree

2232 [e] zō·rê·a‘ זֹרֵ֣עַ yielding

2233 [e] zā·ra‘; זָ֑רַע seed lā·ḵem לָכֶ֥ם -

1961 [e] yih·yeh יִֽהְיֶ֖ה shall be

402 [e] lə·’āḵ·lāh לְאָכְלָֽה׃ shall be food

30

ל  וּלְכָל-חַיַּת הָאָרֶץ וּלְכָל-עוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל רוֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר-בּוֹ נֶפֶשׁ חַיָּה, אֶת-כָּל-יֶרֶק עֵשֶׂב, לְאָכְלָה; וַיְהִי-כֵן.

30 And to every beast of the earth, and to every bird of the air, and to every thing that creeps upon the earth, where there is life, I have given every green herb for food; and it was so.

3605 [e] ū·lə·ḵāl- וּֽלְכָל־ every

2416 [e] ḥay·yaṯ חַיַּ֣ת beast

776 [e] hā·’ā·reṣ הָ֠אָרֶץ of the earth

3605 [e] ū·lə·ḵāl- וּלְכָל־ every

5775 [e] ‘ō·wp̄ ע֨וֹף bird

8064 [e] haš·šā·ma·yim הַשָּׁמַ֜יִם of the sky

3605 [e] ū·lə·ḵōl וּלְכֹ֣ל ׀ every

7430 [e] rō·w·mêś רוֹמֵ֣שׂ moves

5921 [e] ‘al- עַל־ on

776 [e] hā·’ā·reṣ, הָאָ֗רֶץ the earth

834 [e] ’ă·šer- אֲשֶׁר־ which bōw

בּוֹ֙ - 5315 [e] ne·p̄eš נֶ֣פֶשׁ any

2416 [e] ḥay·yāh, חַיָּ֔ה age

853 [e] ’eṯ- אֶת־ -

3605 [e] kāl- כָּל־ thing

3418 [e] ye·req יֶ֥רֶק green

6212 [e] ‘ê·śeḇ עֵ֖שֶׂב plant

402 [e] lə·’āḵ·lāh לְאָכְלָ֑ה food

1961 [e] way·hî- וַֽיְהִי־ and it was

3651 [e] ḵên. כֵֽן׃ so