Chapter 5: 我家有五個人 Flashcards Preview

Practical Audio-Visual Chinese 2nd Edition Book 1 > Chapter 5: 我家有五個人 > Flashcards

Flashcards in Chapter 5: 我家有五個人 Deck (68)
1

(jiā)

home, family

2

爸爸

(bàba)

father, dad

3

媽(妈) 媽(妈)

(māma)

mother, mum

4

(de)

possessive or modifying particle

5

像片/像片 兒(儿)/相片

(Xiàngpiàn/xiàng piān er/xiàng piàn)

photograph, picture

6

老 師(师)

(lǎoshī)

 

teacher

7

對(对)

(duì)

to be correct, right.

8

張(张)

(zhāng)

a measure word for photograph, paper, table, etc.

9

哥哥

(gēge)

older brother

10

還(还) 是

(Háishì)

or

11

弟弟

(dìdi)

younger brother

12

女孩子

(Nǚ háizi)

girl

13

(Nǚ)

female

14

女人

(Nǚrén)

woman

15

女朋友

(Nǚ péngyǒu)

girlfriend

16

孩子

(háizi)

child

17

(zi)

a noun suffix

18

姐姐/姊姊

(Jiějie)

older sister

19

朋友

(Péngyǒu)

friend

20

這(这) 些

(Zhèxiē)

these

21

一些

(yìxiē)

some, a few

22

那些

(Nàxiē)

those

23

有的

(Yǒu de)

some, some of

24

伯伯

(bóbo)

father's elder brother, uncle

25

貓(猫)

(māo)

cat

26

女 兒(儿)

(Nǚ'ér)

daughter

27

男朋友

(Nán péngyǒu)

boyfriend

28

(nán)

male

29

男人

(nánrén)

man

30

男孩子

(nánháizi)

boy

31

學(学) 生

(xuéshēng)

student

32

學(学)

(xué)

to study, to learn

33

妹妹

(Mèimei)

younger sister

34

杯子

(bēizi)

cup

35

home, family

(jiā)

36

father, dad

爸爸

(bàba)

37

mother, mum

媽(妈) 媽(妈)

(māma)

38

possessive or modifying particle

(de)

39

photograph, picture

像片/像片 兒(儿)/相片

(Xiàngpiàn/xiàng piān er/xiàng piàn)

40

teacher

老 師(师)

(lǎoshī)

 

41

to be correct, right.

對(对)

(duì)

42

a measure word for photograph, paper, table, etc.

張(张)

(zhāng)

43

older brother

哥哥

(gēge)

44

or

還(还) 是

(Háishì)

45

younger brother

弟弟

(dìdi)

46

girl

女孩子

(Nǚ háizi)

47

female

(Nǚ)

48

woman

女人

(Nǚrén)

49

girlfriend

女朋友

(Nǚ péngyǒu)

50

child

孩子

(háizi)

51

a noun suffix

(zi)

52

older sister

姐姐/姊姊

(Jiějie)

53

friend

朋友

(Péngyǒu)

54

these

這(这) 些

(Zhèxiē)

55

some, a few

一些

(yìxiē)

56

those

那些

(Nàxiē)

57

some, some of

有的

(Yǒu de)

58

father's elder brother, uncle

伯伯

(bóbo)

59

cat

貓(猫)

(māo)

60

daughter

女 兒(儿)

(Nǚ'ér)

61

boyfriend

男朋友

(Nán péngyǒu)

62

male

(nán)

63

man

男人

(nánrén)

64

boy

男孩子

(nánháizi)

65

student

學(学) 生

(xuéshēng)

66

to study, to learn

學(学)

(xué)

67

younger sister

妹妹

(Mèimei)

68

cup

杯子

(bēizi)