Character Test 4 Flashcards Preview

Alex's Chinese > Character Test 4 > Flashcards

Flashcards in Character Test 4 Deck (29):
1

拥上

yōngshàng - to rush up in a crowd

2

拥军

yōngjūn - to support the army

3

拥过

yōnggùo - to come rushing across

4

拥有

yōngyǒu - to have; to possess

5

拥护

yōnghù - to endorse; to support

6

缝合

fénghé - suture; to sew up

7

缝里

fènglǐ - in the crevice

8

接缝

jīefèng - seam

9

缝制

féngzhì - to sew

10

无缝

wúfèng - seamless

11

体操

tǐcāo - gymnastics

12

操作

cāozùo - operate (a machine)

13

操法

cāofǎ - drill rules

14

操行

cāoxíng - behavior of a student

15

操心

cāoxīn - to worry about

16

儒家

rújīa - the Confucianists

17

儒教

rújīao - Confucianism

18

腐儒

fǔrú - pedantic scholar

19

儒雅

rúyǎ - scholarly manner

20

鸿儒

hóngrú - scholar

21

呈报

chéngbào - report

22

呈文

chéngwén - petition

23

呈现

chéngxìan - appear; emerge

24

呈请

chéngqǐng - submit

25

呈送

chéngsòng - present; render

26

dǎn - to dust

27

椰子

yēzi - coconut

28

椰树

yēshù - coco

29

拂扫

fúsǎo - to whisk