Chinese Last Names Flashcards Preview

Alex's Chinese > Chinese Last Names > Flashcards

Flashcards in Chinese Last Names Deck (100):
1

2

Wáng

3

Zhāng

4

Liú

5

Chén

6

Yáng

7

Zhào

8

Huáng

9

Zhōu

10

11

12

Sūn

13

14

Zhū

15

Gāo

16

Lín

17

18

Guō

19

20

Luó

21

Liáng

22

Sòng

23

Zhèng

24

Xiè

25

Hán

26

Táng

27

Féng

28

29

Dǒng

30

Xiāo

31

Chéng

32

Cáo

33

Yuán

34

Dèng

35

36

37

Shěn

38

Zēng

39

Péng

40

41

42

43

Jiǎng

44

Cài

45

Jiǎ

46

Dīng

47

Wèi

48

Xuē

49

50

Yán

51

52

Pān

53

54

Dài

55

Xià

56

Zhōng

57

Wāng

58

Tián

59

Rén

60

Jiāng

61

Fàn

62

Fāng

63

Shí

64

Yáo

65

Tán

66

Shèng

67

Zōu

68

Xióng

69

Jīn

70

71

Hǎo

72

Kǒng

73

Bái

74

Cuī

75

Kāng

76

Máo

77

Qiū

78

Qín

79

Jiāng

80

Shǐ

81

82

Hóu

83

Shào

84

Mèng

85

Lóng

86

Wàn

87

Duàn

88

Zhāng

89

Qián

90

Tāng

91

Yǐn

92

93

94

Cháng

95

96

Qiáo

97

98

Lài

99

Gōng

100

Wén