CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Flashcards Preview

News > CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN > Flashcards

Flashcards in CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Deck (2)
Loading flashcards...
1

Chi phí sử dụng vốn là gì? Tổng CP sd vốn là gì?

Suất sinh lời đòi hỏi của nhà đâu tư/ nhà tài trợ.
Tổng là suất sinh lơi đòi hỏi bình quân của từng suất sinh lời riêng lẻ.

2

Ý nghĩa của CPSD vốn

- Xem rủi ro của công ty ntn
- Thể hiện chi phí của công ty
- Cách nhìn nhận của thị trường đối với công ty
- Xd ssl cỉa các dự án