Knownlege Flashcards Preview

News > Knownlege > Flashcards

Flashcards in Knownlege Deck (2)
Loading flashcards...
1

FED là gì?

NHTW của nước Mỹ
Cục dự trữ liên ban Mỹ

2

Nhiệm vụ của NHTW?

Kiểm soát lãi suất, cung tiền và giám sát hệ thống ngân hàng