Chin2: Pinyin-Chinesische Zeichen Flashcards Preview

chinese > Chin2: Pinyin-Chinesische Zeichen > Flashcards

Flashcards in Chin2: Pinyin-Chinesische Zeichen Deck (139):
1

朋友

péngyou

2

gěi

3

作业

zuòyè

4

考试

kǎoshì

5

这个

zhègè

6

家庭

jiātíng

7

下午

xiàwǔ

8

上课

shàngkè

9

食堂

shítáng

10

fàn

11

guì

12

这儿

zhèr

13

那儿

nàr

14

15

哪儿

nǎr

16

谁 的

shéi de

17

18

多少

duōshǎo

19

多大

duō dà

20

教授

jiàoshòu

21

老爷

lǎoyé

22

外功

wàigōng

23

24

wǎn

25

米饭

mǐfàn

26

píng

27

啤酒

píjiǔ

28

liǎng

29

馒头

mántou

30

bēi

31

晚上

wǎnshàng

32

面条

miàntiáo

33

mǎi

34

鸡蛋

jīdàn

35

好吃

hǎo chī

36

好喝

hǎo hē

37

天气

tiānqì

38

心情

xīnqíng

39

没有

méi yǒu

40

然后

ránhòu

41

现在

xiànzài

42

家回

huí jiā

43

好朋友

hǎo péngyou

44

jiù

45

为什么

wèishénme

46

duō

47

因为

yīnwèi

48

咖啡

kāfēi

49

可口可乐

kěkǒukělè

50

快乐

kuàilè

51

yǒu

52

请问

Qǐngwèn

53

wèn

54

贵姓?

Guìxìng?

55

xìng

56

jiào

57

名字

míngzi

58

59

guó

60

rén

61

学习

xuéxí

62

汉字

hànzì

63

发音

fāyīn

64

什么

shénme

65

shū

66

shéi/shuí

67

68

杂志

zázhì

69

...wén

70

韩文

Hánwén

71

中午

zhōngwǔ

72

73

74

dàn

75

jiǔ

76

这些

zhèxiē

77

xiē

78

一些

yīxiē

79

那些

nàxiē

80

饺子

jiǎozi

81

包子

bāozi

82

zuò

83

84

dōu

85

kàn

86

日本人

Rìběnrén

87

午饭

wǔfàn

88

筷子

kuàizi

89

电脑

diànnǎo

90

汽车

qìchē

91

手机

shǒujī

92

中饭

zhōngfàn

93

zuò

94

东西

dōngxi

95

买 东西

mǎi dōngxi

96

买 吃 的 东西

mǎi chī de dōngxi

97

便宜

piányi

98

一点儿

yīdiǎnr

99

便宜 一 点儿 吧

piányi yī diǎnr ba

100

太 贵 了

tài guì le

101

可以

kěyǐ

102

可是

kěshì

103

水果

shuǐguǒ

104

hái

105

kuài

106

zhǎo

107

máo

108

苹果

píngguǒ

109

橘子

júzi

110

jīn

111

怎么

zěnme

112

别 (的)

bié (de)

113

公斤

gōngjīn

114

diǎn

115

几点

jǐdiǎn

116

bàn

117

两 点 半

liǎng diǎn bàn

118

fēn

119

měi

120

每天

měi tiān

121

每 ​个 星期

měi gè xīngqī

122

休息

xiūxi

123

bāo

124

125

房间

fángjiān

126

127

外面

wàimiàn

128

liáng

129

凉快

liángkuài

130

lěng

131

bīng

132

jiā

133

shuǐ

134

牛奶

niúnǎi

135

nǎi

136

běn

137

先生

xiānsheng

138

gòng

139

fēn