Lesson 4 Flashcards Preview

chinese > Lesson 4 > Flashcards

Flashcards in Lesson 4 Deck (23):
1

today

jīntiān

2

day

tiān

3

yesterday

zuótiān

4

week

xīngqī

5

Monday

xīngqīyī

6

Tuesday

xīngqī'èr

7

Wednesday

xīngqīsān

8

Thursday

xīngqīsì

9

Friday

xīngqīwǔ

10

Saturday

xīngqīliù

11

Sunday

xīngqītiān

12

how many; what; several

13

two

èr

14

three

sān

15

four

16

where

nǎr

17

there

nàr

18

I; me

19

to go back (to)

huí

20

school

xuéxiào

21

goodbye

zàijiàn

22

I'm sorry; sorry; excuse me

duì bu qǐ

23

doesn't matter; don't mind; that's all right

méi guānxi