Comunicació Flashcards Preview

Català > Comunicació > Flashcards

Flashcards in Comunicació Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Emissor

A

És qui transmet l’informació, el missatge. L’emissor codifica el missatge en un codi que coneix i tria el canal.

2
Q

Receptor

A

És qui rep el missatge i el descodifica. Per a això ha de coneixer el codi emprat (emissor) i ha d’utilitzar el mateix canal

3
Q

Missatge

A

És la informació transmesa en el procés comunicatiu, allò que vol comunicar l’emissor al receptor.

4
Q

Codi

A

És el sistema de signes compratit entre emissor i receptor que permet emetre i interpretar missatges. Pot ser lingüistic o no lingüístic.

5
Q

Canal

A

És el mitjà físic pel qual es transmet el missatge

6
Q

Context

A

Totes les circumastàncies que envolten un acte de comunicació. (Lingüístic, situacional, sociocultural)

7
Q

Funció expressiva

A

Se centra en l’emissor. Té com a objectiu expressar les emocions i els sentiments d’aquest.

8
Q

Funció conativa

A

Se centra en el receptor. El seu objectiu és cridar l’atenció de qui escolta per obtenir una reacció.

9
Q

Funció poètica

A

Se centra en el missatge. Pretén generar una emoció estètica o creativa, incodint d’alguna manera en els aspectes formals del missatge.

10
Q

Funció referencial

A

Se centra en el context, en l’entorn en què té lloc l’acte de comunicació. Pretén informar de manera objectiva sobre algun aspecte d’aquest entorn.

11
Q

Funció metalingüística

A

Se centra en el codi lingüístic. El seu objectiu és parlar sobre el llenguatge

12
Q

Funció fàtica

A

Se centra en el canal. Té com a objectiu assegurar el bon funcionament de la comunicació.