crossing points Flashcards Preview

acupuncture boards > crossing points > Flashcards

Flashcards in crossing points Deck (25)
Loading flashcards...
1

ST 1

REN AND YANG QIAO

2

ST 4

LI, YANG QIAO, REN

3

ST 8

GB, YANG WEI

4

SP 12 AND SP 13

LV, YIN WEI

5

SI 10

YANG QIAO AND YANG WEI

6

SI 12

LI, TH, GB

7

SI 19

TH, GB

8

UB 1

YANG QIAO, YIN QIAO, SI, ST,

9

UB 11

SI, GB, SJ, DU

10

GB1, SJ 20, SJ 22

SI, SJ, GB

11

GB 3 GB4 GB6

STOMACH, SJ

12

GB 20

YANG QIAO YANG WEI

13

GB 21

SJ, ST, YANG WEI

14

PC1

SJ, GB, LIVER

15

LIV 14

SPLEEN, YIN WEI

16

REN 1

CHONG DU

17

REN3 REN4

SP, LV, KD

18

REN 13 REN 12

ST, SI

19

REN 17

SI, TH, SP, KD,

20

REN 24

ST, LI, DU

21

DU 1

GB, KD, REN

22

DU 14

6 YANG AND YANG WEI

23

DU 20

LV, UB, GB, TH

24

DU 26

LI, ST

25

SUPRACLAVICULAR FOSSA (ST 12)

YIN QIAO, ALL YANG PRIMARY EXCEPT UB