Days of the Week Flashcards Preview

Hebrew > Days of the Week > Flashcards

Flashcards in Days of the Week Deck (14)
Loading flashcards...
0

יום ראשון

Yom rishon

Sunday

1

יום שני

Yom sheni

Monday

3

יום רביעי

Yom revi'i

Wednesday

5

יום שישי

Yom shishi

Friday

6

יום שבת

Yom Shabbat

Saturday

7

Sunday

יום ראשון

Yom rishon

8

Monday

יום שני

Yom sheni

9

Tuesday

יום שלישי

Yom shlishi

10

Wednesday

יום רביעי

Yom revi'i

11

Thursday

יום חמישי

Yom khamishi

12

Friday

יום שישי

13

Saturday

יום שבת

Yom Shabbat

14

יום שלישי

Yom shlishi

Tuesday

16

יום חמישי

Yom khamishi

Thursday