Demokrati och politik Flashcards Preview

Vokabulär allmänt > Demokrati och politik > Flashcards

Flashcards in Demokrati och politik Deck (65)
Loading flashcards...
1

flagga

drapeau(m)

2

mänskliga rättigheter

Droits(m) de l'homme

3

offentliga fri- och rättigheter

libertés(f) politiques

4

yttrandefrihet

liberté(f) d'expression

5

pressfrihet

liberté(f) de la presse

6

undantagstillstånd

état(m) d'urgence

7

offfentliga myndigheter, offentlig sektor

pouvoirs(m) publics

8

verkställande makt

pourvoir(m) exécutif

9

lagstiftande makt

pouvoir(m) législatif

10

lagstiftning

législation(f)

11

dömande makt

pouvoir(m) judicaire

12

minister

ministre(m)

13

folkomröstning

référendum(m)

14

upplösning (av parlament, regering etc)

dissolution(f)

15

parlamentariskt styre

régime(m) parlementaire

16

regeringsbeslut, förordning

ordonnance(f)

17

förordning, kungörelse, dekret

décret(m)

18

lagförslag, motion

proposition(f) de loi

19

överläggning, beslut

délibération(f)

20

ändringsförslag

amendement(m)

21

antagande (av lag)

adoption(f) d'une loi

22

utfärdande

Promulgation(f)

23

dagordning, agenda

ordre(m) du jour

24

upphävande, avskaffande

abrogation(f), abolition(f)

25

tillsätta

mettre en place

26

skicka på remiss

envoyer pour avis

27

offentlig(a) förvaltning(sorgan), ämbetsverk

service(m) public/administratif

28

statstjänsteman

foncionnaire(m)

29

departement

ministère(m)

30

Utrikesdepartementet

ministère des affaires étrangères