Dental Non Caries Disease Flashcards Preview

Oral medicine > Dental Non Caries Disease > Flashcards

Flashcards in Dental Non Caries Disease Deck (35):
1

釉质发育不全

yóuzhì fāyù bùquán
Enamel hypoplasia

2

着色牙

zhuósè yá
Discoloration of teeth

3

过大牙

guòdàyá
Macrodontia

4

融合呀

rónghéyá
Fused teeth

5

双生呀

shuāngshēngyá
Germinated teeth

6

结合呀

jiéhéyá
Concrescence of teeth

7

畸形中央尖

jīxíngzhōngyāngjiān
Abnormal central cusp

8

牙内陷

yánèixiàn
Dens invaginatus

9

畸形舌侧尖

jīxíngshécèjiān
Abnormal lingual cusp

10

釉珠

yóuzhū
Enamel pearl

11

额外牙

éwàiyá
Supernumerary

12

早萌

zǎoméng
Early eruption

13

迟萌

chíméng
Delay eruption

14

牙外伤

yá wàishāng
Tooth trauma

15

牙震荡

yá zhèndàng
Concussion of the teeth

16

牙脱位

yá tuōwèi
Dislocation of the teeth

17

牙折

yázhé
Teeth fracture

18

慢性损伤

mànxìngsǔnshāng
Chronic impairment

19

磨损

mósǔn
Abrasion

20

酸蚀症

suānshízhèng
Erosion

21

楔状缺损

xiēzhuàngquēsǔn
Wedge shape defect

22

牙隱裂

yáyǐnliè
Cracked tooth

23

牙根纵裂

yágēnzòngliè
Vertical root fracture

24

牙本质过敏

yátǐzhìguòmǐn
Dental hypersensitivity

25

牙体非龋性疾病

yátí fēiqǔ xìngjíbìng
Dental non-caries disease

26

牙龈出血

yá yín chu xiě
Gingival bleeding

27

附着丧失

fù zhuó sàng shī
Attachment loss

28

龈沟液

yín gōu yè
Gingival crevicular fluid

29

牙周袋

yá zhōu dài
Periodontal socket

30

牙槽骨吸收

yá cáo gǔ xī shōu
Alveolar bone resorption

31

水平型吸收

shuǐ píng xíngxī shōu
Horizontal resorption

32

垂直型吸收

shuǐ píng xíng xī shōu
Vertical resorption

33

牙结石

yá jie shí
Dental calculus

34

牙松动

yá sōng dòng
Looseness teeth

35

牙移位

yá yí wèi
Tooth migration