Introduction Flashcards Preview

Oral medicine > Introduction > Flashcards

Flashcards in Introduction Deck (26):
1

牙体牙髓病

yá tǐ yá suǐ bìng
endodontic disease

2

临床

lín chuáng
clinical

3

常见

cháng jiàn
Common

4

龋病

qǔ bìng
caries

5

牙髓炎

yá suǐ yán
Pulpitis

6

根尖周炎

gēn jiān zhōu yán
Periapical Periodontitis

7

牙根

yá gēn
Tooth root

8

dòng
Cavity

9

牙疼

yá téng
Toothache

10

冷热刺激疼

léng rè cì jī téng
Hot and cold stimulated pain

11

夜间疼

yè jiān téng
pain at night

12

自发疼

zì fā téng
Spontaneous pain

13

咬合疼

yǎo hé téng
Pain when chewing

14

碰触疼

pèng chù téng
Pain when touched

15

视诊

shì zhěn
Visual examination

16

探诊

tàn zhěn
Probing examination

17

叩诊

kòu zhěn
Percussion

18

刺激

cì jī
Stimulation

19

冷热刺激

Léng rè cì jī
Hot and cold stimulation

20

X 光片

X guāng piàn
X-ray

21

基本

jī běn
Basic

22

特点

tè diǎn
Characteristic

23

充填

chōng tián
Tooth filling

24

充填物

chōng tián wù
Tooth filling material

25

根管

Gēn guǎn
Root canal

26

根管治疗

gēn guǎn zhì liáo