Dep. beteendeaktivering Flashcards Preview

KBT II > Dep. beteendeaktivering > Flashcards

Flashcards in Dep. beteendeaktivering Deck (16):
1

Hur ser forskningsstödet ut för BA?

- Forskning tyder på att BA aldrig är sämre än andra former av psykoterapi för depression, ibland tenderar BA att vara bättre
- Fungerar vid milda och medelsvåra depressioner, dock finns det några studier som tyder på effekt vid djupare depressioner.
- I och med att meta-analyser kom som visade att beteendeaktivering ger bra effekt började man fundera kring ifall Becks kognitiva modell behövs. I vissa studier har till och med beteendeaktivering gett bättre resultat än medicin.

2

Hur ser modellen för BA ut?

Livshändelser --> följder --> symtom undvikande beteenden

Hur påverkade indvikande beteenden kontakten med positiv förstärkning i livet?

SE BILD I SAMMANFATTNING!

3

Vid depression tänker man att tillgången till positiv förstärkning minskar, hur gör den den?

- Positiva förstärkare har försvunnit från miljön exempelvis genom flytt, dödsfall, skilsmässa
- Individen utför inte beteenden som resulterar i positiv förstärkning pga bristande sociala färdigheter, begränsningar i inlärningshistoria
- Det finns få tillgängliga förstärkare i miljön, exempelvis bristande sociala miljöer.

4

Vid depression tänker man att tillgången till aversiva upplevelse/stimuli ökar, hur gör den den?

- Pågående konflikter i samband med och efter exempelvis skilsmässa, arbetsplatsförändringar/problem
- Vid sjukdom/skada så kan olika aversiva symtom finnas, exmeplevis svårt att minnas saker, illamående av medicinering
- Vid förluster så kan associerade stimuli som finns i vardagen leda till svåra känslor. Sorg, många stimuli utlöser smärta och sorg.

5

Vilka är grunden som beteendeaktiveringen bygger på och vad fokuserar man på i BA?

- Inlärningspsykologisk fallformulering
- Funktionell analys – vilka kontigenser vidmakthåller depressionen (vs. primärt fokus på att öka på positiva händelser)
- Identifiera och jobba med undvikande mönster, vad är det som patienten undviker?
- Beteendestrategier för att komma åt ältandet

Under BA arbetar man med:
- Registrering och schemaläggning av aktiviteter
- Reglering av rutiner, genom att göra vardagliga sysslor så kommer det öka chansen till att få långvariga positiva förstärkare.
- Upprepad tillämpning och problemlösning kring aktiverings- och motivationsstrategier
- Utvärdering och bekräftelse av behandlingsframgånga

6

Vad är viktigt i Rational för behandling (BA)?

- Betona samband mellan miljö, humör och aktivitet (aktivitetsschema med humörskattning kan vara bra)
- Uppmärksamma onda cirklar som kan utveckla sig mellan nedstämt humör, isolering/undvikande och försämrat humör.
- Föreslå aktivering som ett verktyg att bryta den onda cirkeln och stödja problemlösning
- Betona ”utifrån och in”- perspektivet på förändring, som handlar om att agera utifrån en plan eller mål istället för att utgå i ifrån en känsla eller inre tillstånd.

7

Vad menar man med utifrån och in perspektivet?

- När vi är nedstämda agerar vi utifrån hur vi känner oss, känslostyrda! Målet är att bli mer utifrånstyrda. Att bestämma sig för att göra saker och genomföra dem oavsett hur vi känner oss.
- Handlar om att gå till långsiktiga förstärkare istället för kortsiktiga!
- Måste tränas i små steg.
- Att agera i enlighet med ens humör är att engagera från insidan och ut exempelvis ställer in promenaden pga trött.
- BA lär klienten att agera ”utifrån och in”: att engagera sig i en aktivitet oavsett hur man känner sig kan till slut ändra på känslan. Exempelvis ringa en vän och berätta om en delad upplevsel  känner sig bättre.

8

Vilka terapeutbeteenden är extra viktiga att arbeta med vid depression?

- Validerande: intresserad, speglande. Förstår och visar det inför patientens svåra situation. Vara den som införlivar hopp.
- Ömsesidig kommunikation/lyhördhet: öppen för pantientens inflytande, uppmärksam på patientens beteenden under sessionerna och anpassar interventioner om nödvändigt
- Icke-dömande och saklig i interaktionen: Nyfiken och ser på alla nya beteenden utifrån ett problemlösande perspektiv. Exempelvis, problemlös istället varför HU inte är gjord.

9

Hur genomförs aktivietsökningen under BA?

- Den görs gradvis.
- Först genomförs en baslinje-mätning för att se hur aktivitetsnivån är kopplad till mående.
- Därefter, börjar man successivt planera in aktiviteter för att se hur måendet påverkas.

Aktiviteten:
- Dela upp aktiviteter i mindre delar
- Planera in enkla till mer komplexa uppgifter på ett stegvis sätt.
- Lägg upp arrangemang så att tidig framgång garanteras.

10

Vad är Action-aktiveringsstrategi?

A = Assess
- Hur påverkar mitt beteende min depression? Vad undviker jag? Vad är mina mål i den här situationen?
C = Choose
- Jag vet att aktivera mig själv kommer att öka mina chanser att förbättra min livssituation och mitt humör, så ifall jag väljer att inte aktivera mig så väljer jag att ta en paus.
- Man kan göra ett medvetet val att inte aktivera sig i en situation men att man vet att jag kommer göra det i vidare liknande situationer exempelvis, det finns en tydlig anledning, saker kommer emellan, idag avstår jag men imorgon gör jag det oavsett hur jag känner.
T = Try
- Prova det beteende som jag valt.
I = Integrate
- Integrera alla nya aktiviteter i mina dagliga rutiner.
O = Observe
- Observera och analysera resultatet.
N = Never
- Aldrig ge upp.

För att se förändringar kring aktivitetsnivå kan action-strategin användas och aktivitetsscheman.

11

Hur förstår och hanterar man det undvikande patienten ägnar sig åt?

- Förståelse för att det obehag som finns i en särskild situation följs av en handling från klientens sida för att bli av med den obehagliga upplevelsen
- Undvikande kan fungera bra kortsiktigt men är problematiskt långsiktigt
- Utreda vilka aktiviteter, kontexter och problem som klienten undviker
- Hjälpa klienten att identifiera funktionen hos olika undvikandebeteenden och hjälpa dem att välja alternativa copingbeteenden

12

Vad är TRAP / TRAC?

Ett sätt att se vad det är som får patienten att inte genomföra saker kan man använda TRAP och för att sedan få patienten på rätt bana igen TRAC. Att identifiera om det är en fälla och sedan problemlösa, hur kan jag komma på trac med detta?

T- Trigger (krav på jobbet)
R- Response (nedstämt humör/hopplöshet)
AP- Avoidance Pattern (stannar hemma i sängen, svarar inte i telefonen)
T- Trigger (krav på jobbet)
R- Response (nedstämt humör/hopplöshet)
AC- Alternative Coping (problemlösande beteenden gradvis). HU att patienten kan registrera detta.

13

Vad ut ett inlärningspsykologiskt synsätt är viktigt att undersöka vid negativa tankar/ältande?

- Ältandets kontext och dess konsekvenser och funktion analyseras
- Vilken situation utlöste ältandet?
- Hur länge höll det på? Vad gjorde du samtidigt som du ältade?
- Vilka konsekvenser fick ältandet?
- Vad kunde du ha gjort istället för att älta som hade lett till andra konsekvenser?

14

Vad är det för alternativa beteenden till ältande som lärs ut?

- Lära ut problemlösning: kan öka möjligheterna till adaptivt och reflekterande beteende istället för ältande.
- Använda sig av att uppmärksamma upplevelsen (mindfulness): får klienten att engagera sig i nuet istället för emotionellt undvikande genom ältande (MBCT har visat sig bra för att förebygga återfall hos personer med återkommande episoder av depression).

15

Vad är målet med beteendeaktivering?

Målet är inte att genomföra alla delar av en aktivitet utan:
- att komma igång,
- öka aktiveringen
- bryta undvikande. Undvikande mönster blir tydligare om man hela tiden fortsätter mäta aktivitetsnivån.

16

Vilka aktiviteter lägger man in och vilka områden kan vara bra att öka aktivitet i?

Vilka aktiviteter som ökas utgår ifrån målformulering och livskompassen.
- Det finns mycket att vinna på att öka fysik, sociala och jobbmässigt, dessa tre områden är viktiga att börja med.
- Börja med aktiviteter som har högt förstärkningsvärde!
- Man vill också få till DAGLIGA RUTINER, utveckla de basala vardagsaktiviteterna (måltider, sömn, arbete, motion). Dessa behöver schemaläggas.
- Genomförandet av en komponent kommer att öka sannolikheten av genomförandet av andra.

Att tänka på:
Nya vanor tar tid att skapa. Utvärdering av nya vanor kan göras när de tillämpats en period och blivit vanor.
För att se förändringar kan aktivetsschema och action-strategin användas.