Beteendeexperiment Flashcards Preview

KBT II > Beteendeexperiment > Flashcards

Flashcards in Beteendeexperiment Deck (15):
1

Vad är beteendeexperiment?

Planerade, upplevemässiga aktiviteter, utförs av patienten under eller mellan sessionerna.
De är utformade som experiment (patienten gör aktivt något) eller observationer av händelser (utan att patienten aktivt gör något).
Bygger på KBT-baserad fallformulering.

BE ska föregås av kognitiva tekniker innan "för att få inte lite grus i maskineriet."

2

Vad är syftet med beteendeexperiment?

Testa klientens NAT, inlärda föreställningar om sig själv, andra och världen, om tankar, känslor (meta-kognitiva antaganden).
Nå kognitiv förändring, utveckla alternativa sätt för förståelse, tankar är bara tankar.
Bidrar till utveckling av fallformulering (mer beteendetest), att testa fallformuleringen exempelvis förstå panikattackerna bättre.

Kognitiv förändring: brukar beskrivas mot att byta ut en dålig tanke mot en ny (snäv), se många olika tolkningar, se mer flexibelt på olika situationer. Uppnå kognitiv förändring, tankar är bara tankar.

3

Hur skiljer det sig från traditionell exponering?

BE
Primärt syfte: Testa sannolikheten av ens tro/antaganden
Frekvens: Oftast en gång
Systematisk gradering: Nej
Duration: Oftast kortvarig
Ångest: Inte nödvändigt att det måste väckas
Okej att lämna situationen vid ångest: Nästan alltid
Behov av att fokusera på ångest: Nej

Exponering
Primärt syfte: Minska ångest
Frekvens: ofta repeteras
Systematisk gradering: Ja, ångesthierarki
Duration: vanligtvis förlängda
Ångest: Väckas
Okej att lämna situationen vid ångest: Många anser att man måste stanna i situationen för att exponeringen ska vara effektiv
Behov av att fokusera på ångest: Tros vara fördelaktigt.

4

Vad är viktigt vid planerande och genomförande av beteendeexperiment?

Planera beteendeexperiment:
- Planera ett bra beteendeexperiment som testar det som man avser att testa.
- Planera tillsammans och fånga upp reservationer som klienten kan ha.
- Försök planera ett med positiv utkomst.
Två hypoteser, din är X, kan vi förstå detta på något annat sätt?

Genomförande:
Ska vara tydligt:
- VAD som ska testas.
- Syfte
- Vilka kogitioner som testas
Reaktioner: Hjälp patienten förutse deras troliga reaktion om experimentet bekräftar rädslorna.

5

Vad är viktigt att undersöka efter ett beteendeeperiment?

Den viktigaste punkten!
Reaktioner? Vad hände? Tankar om det? Vad säger det om hur farlig situationen är?
Lärdomar? Påverkan på framtida beteenden?

6

Modell för BE

--> planera experiment --> upplev (genomför) --> observera (vad hände?) --> reflektera (hur förstå?) -->

7

Vad finns det för typer av beteendeexperiment?

BE kan vara hypotestestande eller utforskande beteendeexperiment:
De kan vara aktiva experiment eller i form av observationer.

8

Vad är Hypotestestande beteendeexperiment?

Handlar om att att testa hypotes A om mindre funktionella kognitioner mot hypotes B - mer funktionell.

Exempelvis: Yrsel, ”hjälp, jag svimmar”, mot hypotes B: ”Mina kroppsliga symtom är ofarliga och inget att vara rädd för”

9

Vad är Utforskande beteendeexperiment?

Beteendeexperiment som går ut på att undersöka och se vad som händer. Dessa utvecklar analysen och hjälper därmed till i val av behandlingsmetoder.

10

Vad är Aktiva experiment?

Vanligaste formen av beteendeexperiment.
Identifierar: mindre hjälpfulla kognitioner och beteenden
Testar nya förhållningssätt (tankar/beteenden) och ser vad som händer och reflekterar över det.

11

Vad är BE i form av observationer?

Patienten är enbart ”observatör” (datainsamlare). Kan ske genom.
- Direkt observation (modellering)
- Insamling av information från andra källor
- Internet, bibliotek, etc.
- Surveys (”Opinionsundersökningar”)

12

Vad är viktigt att tänka på vid utformande av BE?

- Utforma efter en none lose strategi - oavsett utfall så blir det bra!
- Att syftet är att undersök vad som händer och att inte ge några förhoppningar om hur bra det kommer att gå.

13

Vad kan man säga om lite mer modern exponering?

Modern exponering börjar mer och mer likna beteendeexponering. Det handlar inte längre alltid om att vara kvar i situationen till ångest/rädslan försvinner utan kan också vara:
- Stanna kvar i situationen tills du lärt dig det du behöver lära dig exempelvis att tolerera rädslan.

14

Varför är BE centrala att arbeta med?

Man kommer runt problemet att enbart prata när terapin baseras på kognitiva metoder.
Rent intellektuellt och logiskt kan pat. förstå resonemanget men NAT känns ändå väldigt trovärdiga. Genom att genomföra BE får pat. testa sina antaganden.

15

BE kan göras för NAT, livsregler och grundantaganden, hur många BE kan krävas?

NAT: 1-2 stycken räcker ofta för att "sticka hål" på värderingar/mindre funktionella antaganden.

Livsregler: livsregler gäller i alla situationer och oftast behövs ett antal experiment för att pat. ska börja utveckla mer funktionella antaganden/förhållningssätt.

Grundantaganden: Uppfattas som absoluta sanningar och är oftast inte testade på flera år. En hel serie olika experiment behövs under flera månader.