DESPRÉS DEL CONFLICTE Flashcards Preview

Primera Guerra Mundial > DESPRÉS DEL CONFLICTE > Flashcards

Flashcards in DESPRÉS DEL CONFLICTE Deck (10):
1

Els feliços vint
Creixement econòmic
On estava l'hegemonia?

L'hegemonia va passar del Regno Unit ali Estas Units i Nova York es va convertir en el centre financer mundial.

2

Els feliços vint
Creixement econòmic
Com va ser la readaptació a Europa?

Va ser llarga i difícil a causa de la destrucció, la inflació i l'augment de l'atur.

3

Els feliços vint
Creixement econòmic
A quin país va ser especialment forta?

A Alemanya, perquè havien de pagar les reparacions de guerra, que provocà una pujada de preus.

4

Que va passar el 1923?

Que tot va millorar, pujada de producció, menys atur, millora de nivell de vida.

5

Els feliços vint
Primeres dictadures?

Els imperis autoritarias van marxar i van implantar un regim demócratic, aquest era molt fràgil i va generar greus tensions socials. Alguns van produir alçaments obrers i camperols i es va estendre la por d'una revolució comunista com a Rússia.
Amb el context de la crisis, alguns països van imposar règims dictatorials, com per exemple el d'Espanya (Primo de Rivera), o una dictadura feixista a Itàlia el 1925(Mussolini).

6

Els feliços vint
Què és l'esprit de Locarno?

L'impuls pacifista entre França i Alemanya creat pel tractat de Locarno, on Alemanya reconeix les seves fronteres i la zona desmilitaritzada cadava controlada per Itàlia i Gran Bretanya. Com a recompensa van admetre a Alemanya a la societat de nacions.

7

Crisis dels anys 30
Quines van ser les causes?

1. Superproducció: els països participants de la guerra havien centrat la seva economia en l'economia de guerra i un cop acabada es creen els exedents de productes.
2. Especulació: es vivia en un preíode de euforia economica i la gent invertia els seus estalvis en borsa; de fet les accions pujaven molt per sobre del seu valor real.

8

Crisis dels anys 30
Que va passar a causa de l'especulació?

Que va haver-hi el crack del 29, aixó va ser acausa de la gran venda d'accions el 24 d'octubre de 1929 i va provocar l'enfonsament del seu valor i la ruina dels inversors. Es va anomenar el dijous negre.

9

Crisis dels anys 30
Quines conseqüencies va tenir?

1. L'augment d'atur: la crisis provoca la ratallada de molts locos de treball a causa de la reduccció del consum.
2. Reducció de préstecs: veient la situació els bancs no n'oferien, ja que no confiaven en que les hi tornesin.

10

Crisis dels anys 30
Quines van ser les mesures correctores?

1. New Deal: ideas per Rooserverg. Era un programa que afavoria l'intervenció de l'estar en qualsevol moviment economic, així controlava i oferia feines per obres públiques.
2. Suport partit comunista: els obrers i camperols que eren els que més patien la crisis recolzaven els comunistes perquè la Unió Soviètica havia crescut molt economicament.
3. Augment dels partits de dretes: les clases mitjanes i la burgesia recolzaven els partits d'extrema dreta perquè no confiaven ni en els partits moderat ni en els comunistes.