Dragon Type Flashcards Preview

Pokemon Type Interactions > Dragon Type > Flashcards

Flashcards in Dragon Type Deck (35)
Loading flashcards...
1

Electric vs. Dragon

Not very effective

2

Water vs. Dragon

Not very effective

3

Dragon vs. Dragon

Super effective

4

Fire vs. Dragon

Not very effective

5

Grass vs. Dragon

Not very effective

6

Ground vs. Dragon

Neutral

7

Flying vs. Dragon

Neutral

8

Bug vs. Dragon

Neutral

9

Rock vs. Dragon

Neutral

10

Normal vs. Dragon

Neutral

11

Ghost vs. Dragon

Neutral

12

Fairy vs. Dragon

Super effective

13

Fighting vs. Dragon

Neutral

14

Steel vs. Dragon

Neutral

15

Ice vs. Dragon

Super effective

16

Psychic vs. Dragon

Neutral

17

Poison vs. Dragon

Neutral

18

Dark vs. Dragon

Neutral

19

Dragon vs. Electric

Neutral

20

Dragon vs. Flying

Neutral

21

Dragon vs. Fighting

Neutral

22

Dragon vs. Ghost

Neutral

23

Dragon vs. Dark

Neutral

24

Dragon vs. Psychic

Neutral

25

Dragon vs. Grass

Neutral

26

Dragon vs. Normal

Neutral

27

Dragon vs. Ice

Neutral

28

Dragon vs. Water

Neutral

29

Dragon vs. Fire

Neutral

30

Dragon vs. Bug

Neutral