Poison Type Flashcards Preview

Pokemon Type Interactions > Poison Type > Flashcards

Flashcards in Poison Type Deck (35)
Loading flashcards...
1

Electric vs. Poison

Neutral

2

Water vs. Poison

Neutral

3

Poison vs. Poison

Not very effective

4

Fire vs. Poison

Neutral

5

Grass vs. Poison

Not very effective

6

Ice vs. Poison

Neutral

7

Flying vs. Poison

Neutral

8

Bug vs. Poison

Not very effective

9

Ground vs. Poison

Super effective

10

Normal vs. Poison

Neutral

11

Ghost vs. Poison

Neutral

12

Fairy vs. Poison

Not very effective

13

Fighting vs. Poison

Not very effective

14

Rock vs. Poison

Neutral

15

Dragon vs. Poison

Neutral

16

Psychic vs. Poison

Super effective

17

Steel vs. Poison

Neutral

18

Dark vs. Poison

Neutral

19

Poison vs. Electric

Neutral

20

Poison vs. Flying

Neutral

21

Poison vs. Fighting

Neutral

22

Poison vs. Ghost

Not very effective

23

Poison vs. Dark

Neutral

24

Poison vs. Psychic

Neutral

25

Poison vs. Grass

Super effective

26

Poison vs. Normal

Neutral

27

Poison vs. Dragon

Neutral

28

Poison vs. Water

Neutral

29

Poison vs. Fire

Neutral

30

Poison vs. Bug

Neutral