Eget IPL-kompendium Flashcards Preview

K1 IPL > Eget IPL-kompendium > Flashcards

Flashcards in Eget IPL-kompendium Deck (35)
Loading flashcards...
1
Q

Vad är läkarens uppgifter i den personalcentrerade rollen?

A

· Att utforska patientens sjukdom och patientupplevelse: patientens känslor kring att vara sjuk, egna idéer och föreställningar om sjukdomen, inverkan på det dagliga livet och förväntningar

· Att se hela människan

· Att finna en gemensam förståelse

· Att involvera prevention och hälsofrämjande åtgärder

· Att utveckla relationen patient-läkare

· Att vara realistisk

2
Q

Vad bygger Boorses hälsoteori på?

A

Hälsa är frånvaro av sjukdom
Biostatiskt hälsobegrepp
Patogent hälsobegrepp
En person som avviker från det som är statistiskt normalt är sjuk eller defekt och den person vars alla funktioner är statistiskt normala är frisk

3
Q

Vad är erikssons hälsoteori?

A

Människan ska betraktas som en helhet i förhållande till sig själv, sin omgivning och avsikten, meningen med livet

4
Q

Vad är Nordenfeldts hälsoteori?

A

Hälsan är relaterad till individens handlingsförmåga (att uppnå sina vitala mål)
Holistiskt hälsobegrepp = ser helheten
Ekvilibrium = balansen mellan en individs handlingsförmåga och målsättning

5
Q

Vad är promotiv vård?

A

Höja hälsotillståndet hos hela befolkningen (folkhälsan

6
Q

Vad bygger preventativ vård på?

A

Förbygga sjukdomstillstånd genom exempelvis vaccinering

Primär
Frebygga utbrott, hindra sjukdom eller att olycka inträffar
Exempelvis hälsoupplysning, miljöförbättring, lagstiftning

Sekundär
Bromsa upp, spåra tidiga symptom och riskgrupper
Exempelvis hälsokontroller

Tertiär
Förhindra återfall och försämring av sjukdom eller olycka
Exempelvis rehabilitering, anpassa samhället till handikappade

7
Q

Vad finns det för olika coping strategier?

A

Aktiv coping
Problemfokuserande
Rationalisera, söka information för att lösa problemet
Exempelvis logisk analys, planering och försöka påverka stressorn
Används då man uppfattar situationen som hanterbar

Passiv coping 
Omdefinierad  
Kognitivt - tänka om 
Undvikande 
Flykt 
Emotionellt
8
Q

Vad är coping?

A

Omfattar hur man anpassar sig till och handskas med svåra och påfrestande livssituationer
Detta gör att man kan uppleva sig ha en god livskvalitet trots sjukdom

9
Q

Vad innebär Empowerment?

A

Empowerment innebär att individen ska få mer makt och kontroll över sitt liv och påverka sin process/situation

Målet med empowerment är att individen ska nå en högre grad av kunskap, handlingsförmåga, autonomi och självkänsla samt medvetenhet

10
Q

Vad är epidemiologi?

A

Deskriptiv inriktning = sjukdomars utbredning

Etiologisk inriktning = orsaker bakom sjukdomar

11
Q

Vad är incidens?

A

Insjuknandefrekvens

Det vill säga hur många nya fall som inträffar under en viss tidsperiod i relation till antalet individer som finns i befolkningen under samma tid, exempelvis antal nya fall per 1 000 personer och år

12
Q

Vad är prevalans?

A

Hur stor del av befolkningen som vid en tidpunkt har en viss sjukdom

13
Q

Ge exempel på en sjukdom med hög incidens men låg prevalans?

A

Exempelvis förkylning, många insjuknar men det går fort över

14
Q

Ge exempel på en sjukdom med låg incidens men hög prevalans

A

Exemepelvis diabetes, få har det men de som har det har det under lång tid

15
Q

Vad kännetecknar en folksjukdom?

A

En sjukdom som minst 1 % av befolkningen drabbas av

Sjukdomen innebär allvarliga konsekvenser för både de drabbade och samhället
Det vill säga sjukdomar som har hög prevalens

16
Q

Vilken är den vanligaste folksjukdomen?

A

Hjärt- och kärlsjukdomar

17
Q

Vad täcker tystnadsplikten?

A

Enskild persons hälsotillstånd

Andra personliga förhållanden

18
Q

Vilka gäller tystnadsplikten gentemot?

A

Enskilda personer
Inom verksamheten
Andra verksamheter inom landstinget
Andra myndigheter

19
Q

Vad kan man få för straff om man bryter tystnadsplikten?

A

Böter eller fängelse i högst 1år

20
Q

Vad finns det för grundregel när det kommer till tystnadsplkt?

A

“Sekretessen gäller om den enskilde kan lida men av att informationen lämnas ut”
Utgå från patienten
Ok att säga: “patient sökte för brutet ben”
Inte ok att säga: “Nils bröt benet efter ha varit lite klantig på fyllan”

21
Q

Vad finns det för undantag att hålla tystnadsplikten?

A

Samtycke

Fara för liv & hälsa

Undantag till socialtjänsten
Om barn far illa
Om det gäller pågående utredning
Undantag till polisen

Misstanke för brott som ger fängelse i minst 1år
Misstanke för försök till brott som ger fängelse i minst 2år
Misstanke om brott mot barn

Man har då MÖJLIGHET att anmäla, men det är inte en SKYLDIGHET

22
Q

Om polisen frågar om polisen är på sjukhuset och vad han gör på sjukhuset, vad får man svara då?

A

Får inte ge särskild information till polisen, man får bara svara ja eller nej på frågan om patienten befinner sig på platsen

23
Q

Får patienten tillgång till sin egen journal?

A

Ja men inte om det motverkar vård och behandling att patienten känner till journalen eller om det finns risk att patient utsätter personalen för våld eller hot efter att ha läst journalel

24
Q

Får en läkare läsa sin egen journal?

A

En läkare får inte gå in och läsa sin egen journal eller sina barns

Man får inte heller kolla journalen åt en kompis, även om denna ger sitt samtycke och ber om det

25
Q

Vad säger SOL (socialtjänstlagen)?

A

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver

26
Q

Vad har socialtjänsten för skyldigheter enligt socialtjänstlagen?

A

Främja ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet

Inrikta sig på att frigöra och utveckla enskilda gruppers resurser

Se handikapp (funktionshinder) som ett relativt begrepp där det inte är en egenskap utan ett förhållande mellan individen och dennes omgivning (fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt, språkligt)

Ha det yttersta ansvaret för individen

27
Q

Vad säger HSL (hälsa och sjukvårdslagen)?

A

Medicinskt förebygga, utreda och behandla/bota sjukdomar och skador

Erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen

Den med störst behov (allvarligast skada/sjukdom) prioriteras.

KRAV: trygghet i vård och behandling, hygien, lättillgänglighet, självbestämmande och integritet, samråd med patienten

Det är landstingets ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som bor i landstinget

Kommunerna svarar under landstinget för vården inom kommunen

God hygienisk standard

28
Q

Vad har patienten för rättigheter enligt HSL?

A

Information om hälsotillståndet, undersökningar, behandlingsalternativ

Att vägra läggas in och lämna sjukhuset vid önskan

Att vägra medicinering

Att ta del av sin journal

Att avbryta sin behandling

29
Q

Hur görs prioteringar i hälso och sjukvården och vad bygger detta på?

A

Prioritering och fördelning av sjukvårdens resurser bygger till största del på rättviseprincipen

Lika behov - lika vård

30
Q

Vad finns det för principer inom prioriteringar?

A

Människovärdesprincipen
Alla människor är lika värda och har samma rätt till vård oberoende av personliga egenskaper (ålder, kön, ras) och funktioner i samhället

Behovs- och solidaritetsprincipen
Resurserna ska satsas på de som har störst behov av vård
Resurserna bör i första hand satsas på vård av allvarliga sjukdomar, sådana som kan få dödlig utgång eller leda till svåra handikapp
Därmed får vård av lindrigare åkommor komma i andra hand

Kostnadseffektivitetsprincipen
Tillgängliga resurser ska användas på ett kostnadseffektivt sätt
En rimlig relation mellan kostnader och effekt, mäts i hälsa och livskvalitet bland vårdtagarna

Integritetsprincipen
Rätten att få sina värderingar, önskningar och åsikter respekterade

31
Q

Vad finns det för fyra prioriteringsgrupper?

A

Prioriteringsgrupp 1
Akutvård
Vård av livshotande sjukdomar och skador
Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död
Vård av svåra kroniska sjukdomar
Palliativ (lindrande men ej botande) vård vid svåra kroniska sjukdomar
Vård av människor med nedsatt autonomi

Prioriteringsgrupp 2
Prevention
Habilitering (för funktionsnedsatta) och rehabilitering (för tillfälligt funktionnedsatta)

Prioriteringsgrupp 3
Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar

Prioriteringsgrupp 4
Vård av andra skäl än sjukdom och skada

32
Q

Vad finns det för olika principer?

A
Människovärdesprincipen 
Alla människor har lika mycket värde, en typ av inneboende värde 
Mänskligt liv har högst prioritet 
Att inte döda eller skada mänskligt liv 
Att respektera mänskliga rättigheter 

Autonomiprincipen
Alla människor har rätt att bestämma över sig själva, sitt liv och sina handlingar
Att respektera individens vilja
Alla berörda får påverka beslut
Hög prioritet inom vården
Informerat samtycke: patienten måste samtycka/godkänna vård och behandling (undantag vid sjukdomstillstånd där lagstiftning godkänner tvångsbehandling)
Patienten har rätt att göra sitt eget val
För att kunna vara autonom och ge ett informerat samtycke krävs att man är välinformerad och har förmågan att göra ett val
Begränsning: Att vara vid sitt sinnesfulla bruk, handikappade/barn

Rättviseprincipen 
Alla ska behandlas lika 
Att fördela lika 
Att fördela efter behov 
Att inte fördela efter insats eller merit 
Godhetsprincipen 
Att göra gott mot andra 
Att inte tillfoga skada 
Att bidra till välbefinnande 
Vårdgivaren strävar alltid efter den bästa tänkbara behandlingen utifrån patientens behov

I dagsläget väger autonomiprincipen tyngre än godhetsprincipen

33
Q

Vad finns det för olika typer av etik?

A

Pliktetik
För att handla moraliskt måste människan frigöra sig från sina känslor och istället handla i enlighet med den moraliska lagen
Den moraliskt medvetne människan formulerar denna lag, bestämmer med hjälp av sitt förnuft vilket handlande som borde fungera som moraliska ”naturlagar”
Handlingens karaktär som avgör om det är rätt eller inte

Konsekvensetik
Det enda man tar hänsyn till vid bedömning om en handling är rätt eller orätt är dess konsekvens

Sinnelagsetik
Sinnelagsetik kan sägas vara ett mellanting mellan pliktetik och konsekvensetik
Det är avsikten med en handling som är avgörande

Dygdetik
En handling är god om den utförs eller rekommenderats av en dygdig person

34
Q

När blir man legitimerad läkare?

A

Erhållit läkarexamen efter läkarprogrammet
Genomfört godkänd Allmäntjänstgöring (förkortas AT)
Tjänst med lön under 18-24 mån
Godkänt AT-prov
D̈ärefter godkänts som legitimerad läkare av socialstyrelsen

35
Q

När är man specialistläkare?

A

Godkänts av socialstyrelsen som specialist inom ett visst medicinskt specialistområde
För att kunna godkännas som specialist måste en legitimerad läkare genomgå en specialistutbildningstjänst (förkortas ST)
Detta innebär en tjänst med lön under minst fem års heltidsarbete
Inklusive utbildningar och vetenskapligt arbete
Allt detta ska leda fram till att läkaren uppfyller de mål som satts upp för specialiteten