Everything Flashcards Preview

Finance > Everything > Flashcards

Flashcards in Everything Deck (82):
1

Warrant Definition

A derivative security that gives the holder the right to purchase securities (usually equity) from the issuer at a specific price within a certain time frame. Warrants are often included in a new debt issue as a "sweetener" to entice investors. Investopedia explains 'Warrant' The main difference between warrants and call options is that warrants are issued and guaranteed by the company, whereas options are exchange instruments and are not issued by the company. Also, the lifetime of a warrant is often measured in years, while the lifetime of a typical option is measured in months.

2

Definition of 'Futures'

A financial contract obligating the buyer to purchase an asset (or the seller to sell an asset), such as a physical commodity or a financial instrument, at a predetermined future date and price. Futures contracts detail the quality and quantity of the underlying asset; they are standardized to facilitate trading on a futures exchange. Some futures contracts may call for physical delivery of the asset, while others are settled in cash. The futures markets are characterized by the ability to use very high leverage relative to stock markets. Futures can be used either to hedge or to speculate on the price movement of the underlying asset. For example, a producer of corn could use futures to lock in a certain price and reduce risk (hedge). On the other hand, anybody could speculate on the price movement of corn by going long or short using futures. Investopedia explains 'Futures' The primary difference between options and futures is that options give the holder the right to buy or sell the underlying asset at expiration, while the holder of a futures contract is obligated to fulfill the terms of his/her contract. In real life, the actual delivery rate of the underlying goods specified in futures contracts is very low. This is a result of the fact that the hedging or speculating benefits of the contracts can be had largely without actually holding the contract until expiry and delivering the good(s). For example, if you were long in a futures contract, you could go short in the same type of contract to offset your position. This serves to exit your position, much like selling a stock in the equity markets would close a trade.

3

Alfa

1. Ett riskjusterat mått på prestanda. Alfa tar en fonds volatilitet (prisrisk) och jämför dess riskjusterade prestanda med ett jämförelseindex. Fondens överavkastning i förhållande till avkastningen hos jämförelseindexet är fondens alfa. 2. Ett värdepappers eller en portföljs överavkastning i förhållande till vad som skulle förväntas enligt en jämviktsmodell som CAPM (capital asset pricing model). 1. Alfa är ett av fem tekniska riskmått; de övriga är beta, standardavvikelse, r-kvadrat och sharpekvoten. Alla dessa är statistiska mått som används inom modern portföljteori (MPT). Samtliga av dessa indikatorer är till för att hjälpa investerare att avgöra en fonds risk/reward. Enkelt uttryckt anses alfa ofta representera värdet som en portföljförvaltare lägger till eller tar bort från en fonds avkastning. Ett positivt alfa på 1.0 innebär att fonden har presterat bättre än jämförelseindex med 1 %. På samma sätt indikerar ett liknande negativt alfa att fonden underpresterat med 1 %. 2. Om en CAPM-analys uppskattar att en portfölj bör tjäna in 10 % baserat på portföljens risk, och den istället tjänar in 15 %, är portföljens alfa 5 %. Dessa 5 % är överavkastningen jämfört med vad som förväntades enligt CAPM-modellen.

4

Definitionen av 'Annuitetskostnad'

Den genomsnittliga årskostnaden för att äga en tillgång unders dess totala livscykel. Ibland används den engelska förkortningen EAC eller EAC-kostnad i stället för den svenska formen annuitetskostnad. Annuitetsmåttet används ofta av företag som underlag för att fatta större beslut rörande budgetering. Beräknas genom: Där : Tillgångens pris = Asset Price Avskrivningstakt = Discount Rate Antal perioder i år= Number of Periods Investopedia förklarar 'Annuitetskostnad' Måttet annuitetskostnad tillåter ett företag att jämföra olika tillgångars kostnadseffektivitet. Formeln kommer till sin rätt bäst i situationer där olika möjliga investeringsobjekts beräknade livstid skiljer sig åt. Eftersom täljaren i ekvationen motsvaras av det aktuella nettovärdet, kan personen i beslutsfattande ställning på ett givet företag använda sig av modellen för att utröna vilka projekt som kommer ha bäst nettovärde över en längre och skiftande tidsperiod, och därmed välja att gå vidare med de mest lovande alternativen.

5

Definitionen av 'Annuitetskvot'

Vinsten eller förlusten som en investering har gett under en specifik period, uttryckt som en procentuell ökning av kostnaden för grundinvesteringen. Vinster från investeringar anses vara alla inkomster som erhållits från värdepappret plus realiserade kapitalvinster Investopedia förklarar 'Annuitetskvot' Genom annuitetskvoten kan man mäta i princip alla investeringsalternativ, från fastigheter till obligationer och aktier till konst. Detta förutsätter att tillgången någon gång köpts och sedan producerar ett kassaflöde vid något framtida tillfälle. Värdepapper bedöms vanligtvis efter deras tidigare annuitetskvoter, vilka kan jämföras med tillgångar av samma typ för att fastställa vilka investeringar som är mest attraktiva.

6

Definitionen av 'Avkastning'

Den inkomst man får tillbaka från en investering. Detta syftar på räntan eller utdelningarna man erhåller från ett värdepapper. Det uttrycks ofta som utslaget över ett år, och som en procent baserat på investeringens kostnad, dess nuvarande marknadsvärde eller dess nominella värde.

7

Definitionen av 'Avkastning på sysselsatt kapital

Ett förhållande som anger effektiviteten och lönsamheten i ett företags kapitalinvesteringar. Beräknat som: ROCE = Earnings Before Interest and Tax (EBIT) / Capital Employed Där: EBIT (Earnings before interest & tax) = Inkomster före ränta och skatt Total Assets = Totala tillgångar Current Liabilies = Kortfristiga skulder ROCE bör alltid vara högre än den räntesats som företaget har på sina lån, annars kommer varje ökning av lånet minska aktieägarnas vinst. En variant av detta förhållande är avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital (return on average capital employed, ROACE), som tar genomsnittet av ingående och utgående sysselsatt kapital för tidsperioden.

8

Definitionen av 'Avkastningskurva'

En kurva som kartlägger räntorna, vid en given tidpunkt, för obligationer som alla har samma kreditvärdighet, men olika förfallodatum. Den mest frekvent rapporterade avkastningskurvan jämför tremånaders, tvååriga, femåriga och 30-åriga statsobligationer. Denna avkastningskurva används som måttstock för andra skuldinstrument på marknaden, som till exempel bolåneräntan eller bankers utlåningsräntor. Kurvan används också för att förutspå förändringar i ekonomisk produktion och tillväxt. Investopedia förklarar 'Avkastningskurva' Avkastningskurvans form studeras i detalj, eftersom den gör det lättare att bilda sig en uppfattning om framtida förändringar av räntan och den ekonomiska aktiviteten. Det finns tre huvudsakliga former på avkastningskurvan: normal, inverterad och platt (eller med en puckel). På en normal avkastningskurva (se bild) ger obligationer med längre löptid högre avkastning än de med kortare löptid. Detta på grund av den ökade risk som tid innebär. På en inverterad avkastningskurva ger de obligationer med kortare löptid högre avkastning än de med längre löptid. Detta kan vara ett tecken på en kommande recession. På en platt avkastningskurva (eller en kurva med en puckel), är obligationer med kort och lång löptid mycket nära varandra, vilket också är ett tecken på att en förändring i ekonomin är på väg. Avkastningskurvans lutning anses också viktig: Ju större lutning, desto större avstånd mellan kort- och långsiktiga räntor.

9

Definitionen av 'Black-Scholes modell'

En modell för finansiella instruments prisvariation över tid, som till exempel aktier som bland annat kan användas för att fastställa priset på en europeisk köpoption. Modellen antar att priset på tillgångar som handlas mycket följer en geometrisk Brownsk rörelse med konstant glidning och volatilitet. När detta tillämpas på en aktieoption inkorporerar modellen aktiens konstanta prisvariation, pengars tidsvärde, optionens lösenpris samt löptiden fram till optionens förfallodatum. Kallas ibland för Black-Scholes-Mertons modell.

10

Definitionen av 'Börshandlad Fond'

Ett värdepapper som följer ett index, en råvara eller en korg av tillgångar som en indexfond, men handlas som en aktie på börsen. ETFs pris ändras under dagen eftersom de köps och säljs. Eftersom ETF handlas som en vanlig aktie, räknas dess substansvärde (NAV - net asset value) inte ut varje dag, som med en vanlig fond. Genom att äga en ETF, får du diversifiering av en indexfond så väl som möjligheten till blankning, att handla på marginalen och handla så lite som en enstaka aktie. En annan fördel är att börshandlade fonder (ETF) ofta har lägre förvaltningsavgifter än vanliga fonder. Vid köp och försäljning av ETF betalar du samma courtage till din mäklare som du hade betalat vid en vanilg aktiehandel. En av de vanligaste ETF:erna heter Spider (SPDR) och denna följer S&P 500 index och handlas under beteckningen SPY.

11

Definitionen av 'Due Diligence - DD'

1. En undersökning eller revision av en potentiell investering. Kallas ibland för företagsbesiktning på svenska. Due diligence används för att bekräfta all väsentlig fakta beträffande en försäljning. 2. I allmänhet innebär due diligence den försiktighet som en förnuftig människa bör iaktta innan man skriver under ett avtal eller genomför en transaktion med en annan part.

12

Definitionen av 'Effektiv Ränta'

En investerings årliga ränta när utdelning från en investering sker oftare än en gång per år. Effektiv ränta beräknas på följande sätt:

 

Där : (i) årsränta = stated annual interest rate (n) antal utdelningstillfällen = number of compounding periods

Tänk dig att en investering ger en årlig ränta på 10 %. Om utdelning från investeringen sker varje år kommer kursen att vända från 1 000 kronor till 1 100 kronor. Om utdelning istället sker varje månad växer 1000 kronor till 1 104,70 kronor vid årets slut, vilket ger en effektiv årsränta på 10,47 %. Den årliga effektiva räntan är i princip en årlig ränta som tar med den så kallade ränta-på-ränta-effekten i beräkningen.

13

Definitionen av 'Hedge'

Att göra en investering i syfte att reducera negativa prisrörelser hos en tillgång. En hedge består vanligtvis av att man tar en kompenserande position i ett relaterat värdepapper, som till exempel ett terminskontrakt.

 

Ett exempel på en hedge kan vara att man äger en aktie och sedan säljer ett terminskontrakt som fastslår att man kommer sälja aktien till ett givet pris. Detta gör att man undviker marknadens rörelser.

Investerare använder sig av denna strategi när de är osäkra på vad marknaden kommer att göra. En perfekt hedge reducerar din risk till noll (förutom kostnaden för hedgen).
 

14

Definitionen av 'Idiosynkratisk Risk'

En risk som är specifik för en tillgång eller en liten grupp tillgångar. Idiosynkratisk risk har liten eller ingen korrelation med marknadsrisk och kan därför dämpas avsevärt eller elimineras från en portfölj genom att man använder lämplig diversifiering. Forskning visar att idiosynkratisk risk, snarare än marknadsrisk, står för den största delen variation i risken hos en enskild aktie över tid. Liknar osystematisk risk.

 

Eftersom idiosynkratisk risk per definition är generellt oförutsägbar, bör investerare försöka minimera dess negativa påverkan på en portfölj genom diversifiering eller hedging.

Till exempel så kan risken för att ett oljeledningsföretag drar på sig stora skadestånd på grund av ett läckage dämpas genom att man investerar i ett brett tvärsnitt av aktier i portföljen.

För att ta ett annat exempel så kan man tänka sig ett gruvföretag som är verksamt i ett land där risken för nationalisering är relativt hög. Risken kan diversifieras genom att antingen investera i andra gruvbolag som inte är verksamma i samma land, eller hedgas genom att man använder optioner eller andra hedginginstrument.

15

Definitionen av 'Information Ratio - IR'

Ett förhållande mellan portföljens avkastning jämfört med ett riktmärke (vanligtvis ett referensindex) till volatiliteten för dessa returer. Information Ratio (IR) mäter en portföljförvaltares förmåga att generera en högre avkastning jämfört med referensindex, men används även för att försöka identifiera hur konsekvent investeraren är. Detta förhållande identifierar om en förvaltare har slagit jämförelseindex en hel del under ett par månader, eller väldigt lite varje månad. Ju högre IR desto mer konsekvent är en portföljförvaltare och att vara konsekvent är ett idealt personlighetsdrag.

Där:
Information Ratio
(Rp) Portföljens avkastning
(Ri) Jämförelseindex eller avkastning
(Sp-i) Tracking error (standardavvikelse för skillnaden mellan portföljens och jämförelseindexets avkastning)

16

Definitionen av 'International Capital Asset Pricing Model (CAPM)'

En finansiell modell som utvidgar konceptet bakom Capital Asset Pricing Model (CAPM) och som används till internationella investeringar. CAPMs standardmodell används för att fastställa vilken avkastning som investerare behöver för en given risknivå. När man tittar på investeringar i en internationell miljö, används den internationella versionen av CAPM-modellen för att integrera valutarisker (vanligtvis med tillägg av en riskpremie för en utländsk valuta) när man hanterar flera olika valutor.

17

Definitionen av 'Kreditrisk'

Risken för förlust av kapitalbelopp eller förlust av en ekonomisk belöning till följd av en låntagares misslyckande att återbetala ett lån eller i övrigt uppfylla en avtalsenlig skyldighet. Kreditrisk uppstår när en låntagare räknar med att använda framtida kassaflöden för att betala en aktuell skuld. Investerare kompenseras för en kreditrisk genom räntebetalningar från låntagaren eller utfärdaren av en skuldförbindelse.

Kreditrisken hänger ihop med en investerings potentiella avkastning. Det mest anmärkningsvärda är att avkastningen på obligationer korrelerar starkt med den upplevda kreditrisken.

18

Definitionen av 'Kreditspread'

1. Skillnaden mellan obligationer som är identiska i alla avseenden förutom kreditvärderingen.

2. En strategi för optioner som går ut på att man säljer en option med hög premie och köper en option med låg premie med samma underliggande värdepapper.

 

1. Till exempel: Skillnaden i avkastning mellan statsobligationer och företagsobligationer med ett A i kreditbetyg. Ett företag måste erbjuda en högre avkastning på sina obligationer eftersom deras kreditbetyg är sämre än regeringars.

2. Säg till exempel att man köper en ABC1A50 för 10 kronor och säljer en ABC1A45 för 20 kronor. Nettobeloppet (eller krediten) man erhåller är då 10 kronor. Investeraren tjänar mer om spreaden minskar.

Kallas ibland för "kreditspreadoption".

19

Definitionen av 'Lång (eller lång position)'

1. Köpet av en tillgång som till exempel en aktie, handelsvara eller valuta, med förväntningen att tillgången kommer öka i pris.

2. Talar man om optioner syftar begreppet på köpet av ett optionskontrakt.

Motsatsen till en kort position.

 

2. Att till exempel köpa ett optionskontrakt (för en köp- eller säljoption) av en optionsutställare ger dig rätten, inte skyldigheten, att köpa (eller sälja) en särskild handelsvara eller tillgång för ett särskilt pris vid en särskild tidpunkt.

20

Definitionen av 'Like-For-Like Sales'

En jämförelse av årets försäljning med förra årets försäljning i ett visst företag, med hänsyn till endast de aktiviteter som pågick under båda tidsperioder. Like-for-like sales är en värderingsmetod som används, för att försöka utesluta eventuella expansionseffekter, förvärv eller andra händelser som artificiellt kan öka företagets försäljning. Företag kan offentligöra like-for-like sales för olika tidsperioder, som kvartalsvis och årsvis.

 

Like-for-like sales hjälper företag och investerare att fastställa försäljningsutvecklingen under en specifik tidsperiod när denna jämförs med samma tidsperiod föregående år, som att t.ex. jämföra andra kvartalet i 2012 med andra kvartalet i 2011. Like-for-like sales presenteras oftast som en procentuell ökning eller en nedgång i försäljningen. Exempelvis, företag ABC rapporterar en 3,1% ökning i like-for-like sales i det första kvartalet (detta året jämfört med förra).

De som kritiserar like-for-like sales siffror menar att det saknas en industristandard för att fastställa mätningen, vilket innebär att det är en utmaning för investerare att jämföra like-for-like sales mellan två eller flera återförsäljare. Dessutom menar kritikerna att like-for-like sales inte ger en indikation av styrkan hos den bredare detaljhandeln.

21

Definitionen av 'Mezzanine Skuld'

När en hybrid skuld är underordnad en befintlig skuld från samma långivare. Mezzanine skulder har inbäddade egetkapitalinstrument (vanligtvis teckningsoptioner), som ökar värdet av förlagslån och möjliggör större flexibilitet när man gör affärer med obligationsinnehavare. Mezzanine skuld associeras ofta med förvärv och uppköp, där den kan användas för att prioritera nya ägare framför existerande ägare vid en konkurs.

 

Ett par exempel på inbäddade optioner inkluderar lager köpotioner, rättigheter och teckningsoptioner. I praktiken fungerar mezzanine skuld mer som aktier än en skuld eftersom att, de inbäddade optionerna gör omvandlingen av skulden till aktier väldig attraktiv.

Enligt USAs Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), är klassificeringen av ett hybrid värdepapper på balansuträkningen beroende av hur de inbäddade optionerna är påverkade av skulddelen. Om utövandet av det inbäddade alternativet påverkas av skuldens andel på något sätt, ska båda delarna av hybriden (skulden och de inbäddade aktieoptionerna) klassificeras under både skuld och i delen för aktieägarnas eget kapital i balansräkningen.

22

Definitionen av 'Mezzaninefinansiering'

En hybrid av skuld- och kapitalfinansiering som vanligtvis används för att finansiera utvidgningen av existerande företag. Mezzaninefinansiering är i grunden skuldkapital som ger långivaren rätten att konvertera denna till ett ägarskaps- eller kapitalintresse i företaget, i det fall lånet inte betalas tillbaka i tid eller i sin helhet. I allmänhet är det subordinerad skuld som tillhandahålls av seniora långivare som banker eller riskkapitalbolag.

Eftersom mezzaninefinansiering oftast snabbt erbjuds låntagaren med lite due diligence för långivaren och utan säkerhet för låntagaren, är denna typ av finansiering ofta aggressivt prissatt. Långivaren kan ofta kräva en ränta på omkring 20-30 %.

Fördelen med mezzaninefinansiering är att den behandlas som eget kapital på ett företags balansräkning och kan göra det lättare att ta vanliga banklån. För att få tillgång till mezzaninefinansiering måste ett företag ofta kunna visa på goda meriter inom branschen, samt ha ett etablerat renommé, en känd produkt, en historia av lönsamhet och en gångbar expansionsplan för verksamheten (som till exempel utvidgning, uppköp eller en börsintroduktion).

 

23

Definitionen av 'Nettoskuld'

Ett mätverktyg som visar ett företags totala skuldsituation genom att kvitta värdet av ett företags plikter och skulder med dess kontanter och andra liknande likvida tillgångar.

Beräknat som:

Net Debt = Short Term Debt + Long Term Debt - Cash & Cash Equivalents

Där:
Net Debt = Nettoskuld
Short Term Debt = Kortfristiga skulder
Long Term Debt = Långsiktiga skulder
Cash & Cash Equivalents = Likvida medel

 

En av de viktigaste faktorerna att överväga när det gäller investering i ett företag är hur mycket skulder företaget bär. Här är några frågor man bör ställa sig själv när man analyserar ett företags skulder: Hur stora skulder finns det egentligen? Vilken typ av skulder är det (långa/korta löptider)? Vad är skulden ämnad för (återbetalning eller refinansiering av gamla skulder)? Kan företaget ha råd med skulden om det stöter på ekonomiska problem? Och, slutligen, hur står sig företaget i jämförelse med konkurrerande företag när det gäller skuldnivån?

24

Definitionen av 'Nominellt värde'

Det nominella värdet eller en säkerhets värde i kronor som bestämts av utfärdaren. I fråga om aktier menar man värdet som står skrivet i aktiebrevet. I fråga om obligationer menar man det pris som betalas ut till innehavaren på förfallodagen. Nominellt värde står i motsatsförhållande till realvärdet, där man tagit hänsyn till inflation och annat som kan påverka försäljningspriset.

Det nominella värdet på en investering i obligationer avser oftast den summa som betalas ut till innehavaren på förfallodagen, förutsatt att utgivaren inte förfaller till betalning. Dock så fluktuerar priset på obligationer som säljs i andrahand i takt med aktuella räntesatser. Till exempel, om räntesatserna är högre än en obligations kupongränta så innebär det att obligationen säljs under sitt egentliga värde. Om en obligation i stället säljs då räntan är högre än obligationens kupongvärde är realvärdet högre än det nominella värdet.

25

Definitionen av 'Osystematisk risk'

En risk som är specifik för ett visst bolag eller en viss industri och som följer med varje investering i dessa. Omfattningen av en osystematisk risk kan reduceras genom lämplig diversifiering.

Även känt som "bolagsrisk" eller "diversifierbar risk"

 

Till exempel så är nyheter som är specifika för ett litet antal aktier, som en plötslig strejk av de anställda i ett företag du har aktier i, ansett som en osystematisk risk.

26

Definitionen av 'Plain Vanilla '

Den mest basala versionen av ett finansiellt instrument, ofta optioner, obligationer, terminskontrakt och swaps. Plain Vanilla är motsatsen till ett exotiskt instrument, vilket förändrar komponenterna i ett traditionellt finansiellt instrument, vilket resulterar i en mer komplex säkerhet.

 

Till exempel så är Plain Vanilla-optioner en standardvariant av optioner, och kännetecknas av att de inte har några särskilda egenskaper förutom ett utgångsdatum och lösenpris. Med en exotisk option, som till exempel en knock-in option, adderas ytterligare betingelser så att optionen endast aktiveras när de underliggande aktierna når en särskild prisnivå.

27

Definitionen av 'Pristagare'

1. En investerare vars köp- och säljtransaktioner inte antas påverka marknaden.

2. Ett företag som kan ändra sin produktions- och försäljningsgrad utan att nämnvärt påverka produktens marknadspris.

 

1. När det gäller aktiemarknaden är enskilda investerare att betrakta som pristagare.

2. Antag att du säljer vatten, vilket så klart levereras från miljontals andra ställen, inklusive himlen. Om du bestämmer dig för att prissätta en liter vatten till $10, så kommer du antagligen inte sälja någonting eftersom denna vara redan finns någon annanstans till ett mycket lägre pris.

28

Definitionen av 'Private Equity'

Kapitalinvesteringar i bolag som inte är börsnoterade. Private equity består av investerare och riskkapitalbolag som investerar direkt i företag som inte är börsnoterade, eller genomför utköp av börsnoterade bolag vilket resulterar i att dessa avlistas från börsen. Private equity-bolag samlar in kapital från enskilda investerare och institutioner, vilket kan användas till att finansiera ny teknik, expandera rörelsekapital, göra uppköp eller att förstärka en balansräkning.

Majoriteten av private equity består av institutionella investerare och ackrediterade investerare som kan avsätta stora summor pengar för långa perioder. Private equity-investeringar kräver ofta långa innehavsperioder för att man ska lyckas få ett krisande företag på rätt köl igen. För att få ett företag mer likvid kan man också introducera det på börsen eller sälja det till ett börsnoterat bolag.

 

Private equity-marknaden har växt stadigt sedan 1970-talet. Private equity-bolag kan ibland gå samman för att köpa ut väldigt stora bolag från börsen. Många private equity-bolag genomför också lånefinansierade utköp (leveraged buyouts, LBO). Vid sådana affärer utfärdas stora skulder för att finansiera ett stort köp. Private equity-bolag försöker sedan förbättra företagets ekonomiska resultat och framtidsutsikter, med hopp om att sedan kunna sälja företaget vidare till en annan firma eller introducera företaget på börsen.

29

Definitionen av 'Pro Forma'

En latinsk term som betyder "för formens skull". I investmentvärlden beskriver det en metod för att kalkylera finansiella resultat för att understryka antingen nuvarande eller förväntade siffror.

 

Pro forma årsredovisningar kan utformas för att återspegla en föreslagen förändring, som en bolagsfusion eller ett förvärv, eller för att understryka särskilda siffror när ett företag utfärdar en intäktsredovisning offentligt.

Investerare bör iaktta försiktighet när de läser ett företags pro forma årsredovisning, eftersom siffrorna kanske inte följer god redovisningssed (GAAP). I vissa fall kan pro forma-siffrorna skilja sig avsevärt från de som härstammar från GAAP.

30

Definitionen av 'Risk/Reward-kvot'

En kvot som används av många investerare för att jämföra de förväntade avkastningarna på en investering i relation till risken man tagit på sig för att få dessa avkastningar. Denna kvot beräknas matematiskt genom att dividera summan som han eller hon kommer förlora om priset rör sig åt ett oväntat håll (alltså risken), med summan som handlaren kommer kunna få i vinst när positionen stängs (alltså belöningen).

 

Låt oss säga att handlaren köper 100 aktier från XYZ-företaget för 100 kronor och utlöser en stop-loss order på 75 kronor för att säkerställa att dennes förluster inte överstiger 3500 kronor. Låt oss också anta att denna handlare tror att priset på XYZ kommer nå 150 kronor inom de närmsta månaderna. I detta fall är handlaren villig att riskera 25 kronor per aktie för att nå en förväntad avkastning om 50 kronor per aktie efter att denne stänger sin position. Eftersom handlaren kommer att få tillbaka det dubbla beloppet som denne riskerat, kan man säga att denne har en 1:2 risk/reward-kvot på just denna affär. Den optimala risk/reward-kvoten varierar stort mellan olika handelsstrategier. Man måste ofta tillämpa metoden "trial and error" för att fastställa vilken kvot som är bäst för en given handelsstrategi.

31

Definitionen av 'Riskanpassad Avkastning'

Ett koncept som renodlar en investerings avkastning genom att mäta hur mycket risk som är involverat i att producera denna avkastning, vilket oftast uttrycks genom en siffra eller uppskattning. Riskanpassad avkastning tillämpas på individuella tillgångar samt fonder och portföljer.

Det finns fem principiella riskmått: alfa, beta, r², standardavvikelse och Sharpe-kvoten. Varje riskmått är unikt avseende hur det mäter risk. När man jämför två eller fler potentiella investeringar, bör en investerare alltid tillämpa samma riskmått för varje enskild investering för att få fram ett relativt prestandaperspektiv.

32

Definitionen av 'Samvariation'

Ett mått på i vilken grad avkastningen på två riskfyllda investeringar förändras parallellt. En positiv samvariation betyder att avkastningen på olika tillgångar följer varandra. En negativ samvariation betyder att avkastningen på tillgångar rör sig asymmetriskt.

En metod för att beräkna samvariation är att leta efter oväntade avkastningsnivåer (som avviker från den förväntade avkastningen) i varje sammanhang. En annan metod bygger på att multiplicera korrelationen mellan två olika variabler med standardavvikelsen för varje variabel. Samvariation benämns även kovarians.

 

Innehav av flera finansiella tillgångar som ger avkastning och har hög samvariation med varandra ger i regel inte särskilt hög grad av riskspridning.

Till exempel om A-aktiens avkastning är hög och även B-aktiens avkastning är hög och de även följer varandra när avkastningen är sämre, kan man säga att aktierna har en positiv samvariation. Om en investerare vill ha en aktieportfölj med diversifierade vinster bör han eller hon satsa på finansiella tillgångar som har en låg grad av samvariation i förhållande till varandra.

33

Definitionen av 'Sharpekvoten'

Ett förhållande som utvecklats av nobelpristagaren William F. Sharpe för att mäta riskjusterad prestation. Sharpekvoten beräknas genom att man subtraherar den riskfria räntesatsen från avkastningen för en portfölj och sedan dividerar resultatet med standardavvikelsen av portföljens avkastning. Sharpekvotsformeln är:

Där:
Expected portfolio return = Förväntad portföljavkastning
Risk free rate = Riskfri ränta
Portfolio standard deviation = Portföljens standardavvikelse

Sharpekvoten berättar om en portföljs avkastning beror på smarta investeringsbeslut eller är ett resultat av överrisk. Denna mätning är mycket användbar eftersom även en portfölj eller fond kan skörda högre avkastning än sina jämlikar, men det är bara en bra investering om dessa högre avkastningar inte medför en alltför hög extra risk. Ju större en portföljs Sharpekvot är, desto bättre har dess riskjusterade prestation varit. En negativ Sharpekvot visar att en mindre risktillgång skulle prestera bättre än den säkerhet som analyserats.

En variant av Sharpekvoten är Sortinokvoten som tar bort effekterna av prisökningar på standardavvikelser för att endast mäta avkastning mot nedåtgående prissvängningar.

34

Definitionen av 'Skuldhantering'

De pengar som krävs för att täcka återbetalning av räntor och amorteringar på en skuld för en viss tidsperiod. Skuldservice beräknas ofta på årsbasis. Skuldhantering på individnivå innefattar ofta ekonomiska åtaganden som inteckningar och studielån. Företagen kan ha utestående lån eller utestående ränta på obligationer eller de viktiga förfallande obligationer som räknas till bolagets skuldhantering. En individ eller företag som inte kan betala av ränta och amorteringar kan sägas vara "oförmögen att hantera (sin) skuld".

En byggfirma sägs "hantera en massa skuld" när ägaren har gjort en stor investering i en fastighet och ännu inte sålt många av de uppdelade tomterna eller enskilda enheterna. Skuldhantering är helt enkelt hur mycket pengar som betalas på ett lån, inklusive både ränta och kapitalbelopp. Enskilda personer som ansöker om lån hos banker och andra långivare krävs ofta på att redovisa hela sin skuldhantering (mängden av alla utestående lån och finansiella förpliktelser) i en resultaträkning.

35

Definitionen av 'Skuldsättningsgrad'

En formel som används för att mäta ett företags finansiella risk genom att fastställa hur stor del av företagets tillgångar som har finansierats av skuld. Detta beräknas genom att lägga ihop kortsiktiga och långsiktiga skulder och sedan dividera dessa med företagets totala tillgångar.

 

Där:

Skuldsättningsgrad = Total Debt TO Total Assets

Kortsiktiga skulder + Långsiktiga skulder = Short Term Debt + Long Term Debt

Totala tillgångar = Total Assets

 

Detta är en väldigt generell kvot eftersom den inkluderar kort- och långsiktiga skulder liksom alla typer av både materiella och immateriella tillgångar.

36

Definitionen av 'Specialföretag - SPV/SPE'

1. Även känt som en "bankruptcy-remote enhet", som har ett verksamhetsområde begränsat till förvärvande och finansierande av specifika tillgångar. Specialföretaget är ofta ett dotterbolag med en tillgångs/skuldstruktur och laglig status som gör dess åtaganden säkra även om moderbolaget går i konkurs.

2. Ett dotterbolag utformat för att verka som motpart vid swaps och andra kreditkänsliga derivatinstrument. Kallas också för "företag för derivatprodukter".

 

Tack vare Enron är SPV/SPE välbekanta begrepp. Dessa enheter är dock inte enbart av ondo. De användes ursprungligen (och fortfarande) för att isolera finansiella risker.

Ett företag kan använda ett sådant instrument för att finansiera ett stort projekt utan att riskera hela firman. Problemet är att på grund av kryphål i bokföringen kan dessa instrument bli ett sätt för finansdirektörer att dölja skulder. I huvudsak ser det ut som att företaget inte har några skulder när de egentligen har det. Som vi såg med Enron-konkursen kan följderna bli katastrofala om något går fel.

37

Definitionen av 'Subordinerad skuld'

Ett lån (eller värdepapper) med en lägre rankning än andra lån (eller värdepapper) när det gäller anspråk på tillgångar eller intäkter.

I händelse av utebliven betalning får, borgenärer med subordinerad skuld inte betalt förrän efter det att borgenärer vars lån har en högre rankning erhållit full betalning. Därför är subordinerad skuld mer riskfyllt än skuld som inte är subordinerad.

38

Definitionen av 'Substansvärde'

En placeringsfonds pris per aktie eller en börsnoterad fonds (ETF) per aktie-värde. I båda fallen beräknas per aktie-kronbeloppet av fonden genom att man dividerar det totala värdet av samtliga värdepapper i portföljen, där eventuella skulder dras av, med antalet utestående fondandelar.

Inom ramen för placeringsfonder beräknas substansvärdet per aktie en gång om dagen då det baseras på stängningskursens marknadspris av värdepapperet i fondens portfölj. Alla placeringsfonders köp-och-sälj-beställningar behandlas enligt substansvärdet på affärsdagen. Investerare måste dock vänta till nästa dag för att få handelspriset.

Placeringsfonder betalar ut praktiskt taget alla sina inkomster och realisationsvinster. Som ett resultat av detta är förändringar i substansvärdet inte det bästa måttet när det gäller fondprestanda, vilken bäst mäts genom årlig totalavkastning.

Eftersom börsnoterade fonder och slutna fonder handlas som aktier handlas dessa aktier till ett marknadsvärde, vilket kan innebära några kronor mer (handlas på en premie) eller mindre (handlas på rabatt) än substansvärdet.

39

Definitionen av 'Systematisk risk'

Den inneboende risken hos hela marknaden eller hela marknadssegmentet.

Även känt som "icke-diversifierbar risk" eller "marknadsrisk."

Räntesatser, recession och krig representerar alla exempel på systematisk risk eftersom de påverkar hela marknaden och inte går att undvika genom diversifiering. Medan denna typ av risk berör ett brett spektrum av värdepapper, berör osystematisk risk en väldigt specifik grupp värdepapper eller ett enskilt värdepapper. Systematisk risk kan endast dämpas genom hedging.

Även en portfölj med väl diversifierade tillgångar kan inte undfly all risk.

40

Definitionen av 'Tillgångsbeta'

En typ av mätverktyg som jämför risken för ett skuldfritt företag med risken för marknaden. Tillgångsbeta är beta av ett företag utan skulder. Att göra en beta skuldfri avlägsnar de ekonomiska hävstångseffekterna.

 

Detta nummer ger ett mått på hur mycket systematisk risk ett företags kapital har jämfört med marknaden. Att göra beta skuldfri avlägsnar eventuella positiva effekter som vunnits då man har lagt på mer skulder på företagets kapitalstruktur. Genom att jämföra företagens tillgångsbeta får investerare en bättre uppfattning om hur mycket risk de kommer att ta på sig när de köper ett företags aktier.

41

Definitionen av 'Uppväxling'

En kvot som tas fram genom fundamental analys och visar på ett företags nivå av långsiktig skuld jämfört med dess egna kapital. Uppväxling uttrycks i procentform.

Företag med hög uppväxling - mer långsiktig skuld än eget kapital - anses spekulativa.

Enklare uttryckt förklarar uppväxling hur ett företag finansierar sina operationer - antingen genom externa långivare eller genom aktieägare.

42

Definitionen av 'Utländska Direktinvesteringar'

En investering som ett land eller företag baserat i ett land gör, i ett företag eller enhet i ett annat land. Utländska direktinvesteringar skiljer sig väsentligt från indirekta investeringar, som portföljflöden, där utländska institutioner investerar i aktier som är noterade på landets börs. Enheter som gör direkta investeringar, har normalt en betydande grad av inflytande och kontroll över bolaget i vilket investeringen görs. Öppna ekonomier med kompetent arbetskraft och goda tillväxtmöjligheter har en tendens att attrahera större mängder av direktinvesteringar, jämfört med vad starkt reglerade ekonomier har.

 

Det företag som investerar kan välja att göra sina utländska investeringar på ett antal olika sätt - antingen genom att bilda ett dotterbolag eller närstående bolag i det andra landet, genom att förvärva aktier i ett utländskt bolag, eller genom en fusion eller ett samriskföretag.

Den accepterade tröskeln för en utländsk direktinvesteringsrelation, enligt OECD, är 10%. Det innebär att den utländska investeraren måste äga minst 10% eller mer av rösterna eller stamaktierna i investeringsobjektet.

Ett exempel på en utländsk direktinvestering är ett amerikanskt företag som förvärvar en majoritetsandel i ett kinesiskt bolag. Ett annat exempel är ett kanadensiskt företag som bildar ett samriskföretag för att utveckla en mineralfyndighet i Chile.

43

Definitionen av 'Value At Risk - VaR'

En statistisk teknik för att mäta och kvantifiera nivån av finansiell risk inom ett företag eller investeringsportfölj över en specifik tidsram. Value at risk används av risk managers för att mäta och kontrollera nivån av risk som företaget tar på sig. Risk managerns jobb är att försäkra att företaget inte tar några risker som går bortom gränsen för vad företaget har råd med i händelse av värsta tänkbara utfall.

Value at Risk mäts i tre variabler: omfattningen av potentiella förluster, sannolikheten att dessa förluster kommer inträffa samt tidsramen. Till exempel kan ett finansföretag beräkna att den har ett 5% enmånads value at risk på 100 miljoner kr. Detta innebär att det är 5% risk att företaget kan förlora mer än 100 miljoner kr under någon månad. Därför kan man förvänta sig en förlust på 100 miljoner kr var 20:e månad.

44

Definitionen av 'Viktad kapitalkostnad'

En beräkning av ett företags kapitalkostnad där varje kategori av kapitalet är proportionellt viktad. Samtliga kapitalkällor - stamaktier, preferensaktier, obligationer och andra långfristiga skulder - ingår i en WACC-beräkning. Om allt annat är lika, ökar WACC för ett företag när beta och avkastning på eget kapital ökar, då en ökning av WACC innebär en minskning i värdering samt en högre risk.

45

Definitionen av 'Arbitrage'

När en tillgång köps och säljs på samma gång, i syfte att göra en vinst på prisskillnaden. Vinsten görs genom att man utnyttjar skillnaden i pris mellan identiska eller likartade finansiella instrument som finns på olika marknader eller i olika former. Arbitrage existerar som en följd av marknadsineffektivitet; det erbjuder en mekanism för att säkerställa att priserna inte avviker allt för mycket från det riktiga värdet under längre tidsperioder.

 

På grund av teknikens framsteg har det blivit extremt svårt att dra nytta av felprissättning på marknaden. Många handlare använder datoriserade handelssystem för att övervaka rörelser hos likartade finansiella instrument. Om en ineffektiv prissättning upptäcks rättar man ofta till detta snabbt och möjligheten till att utnyttja detta försvinner ofta efter bara några sekunder.

46

Definitionen av 'Asymmetrisk information'

En situation där en av parterna i en transaktion har mer eller bättre information än den andra. Detta sker ofta vid transaktioner där säljaren vet mer än köparen, även om det omvända också kan ske. Detta kan innebära en potentiellt skadlig situation, eftersom den ena parten kan utnyttja den andres okunskap.

 

I och med de tekniska framsteg som skett på senare tid har man sett en minskning av asymmetrisk information. Detta eftersom allt fler lättare kan tillskansa sig olika typer av information.

Informationsasymmetri kan leda till framför allt två problem:
1. Snedvridet urval- ett omoraliskt beteende som innebär att den asymmetriska informationen utnyttjas innan en transaktion. Till exempel kan en person som inte är vid särskilt god hälsa vara mer benägen att köpa en livförsäkring än någon som mår bra.
2. Moralisk risk- ett omoraliskt beteende som innebär att den asymmetriska informationen utnyttjas efter en transaktion. Till exempel att någon som har en brandförsäkring är mer benägen att anlägga en brand för att dra nytta av försäkringen.

47

Definitionen av 'Belånat uppköp'

Förvärvet av ett annat företag genom användningen av en betydande summa lånade pengar (obligationer eller lån) för att täcka kostnaden för förvärvet. Det förvärvade företagets tillgångar används ofta som säkerhet för lån, utöver tillgångarna som hör till företaget som utför förvärvet. Syftet med belånade uppköp är att tillåta företag att göra stora förvärv utan att behöva avsätta en stor mängd kapital.

 

Vid ett belånat utköp, är kvoten ofta 90% belåning mot 10% eget kapital. På grund av denna höga kvot när det gäller skuld/eget kapital, är obligationerna ofta inte av investeringsgrad och refereras till som skräpobligationer. Belånade uppköp har en ökänd historia, särskild under 80-talet då flera framträdande uppköp ledde till bankrutt för de förvärvade företagen. Detta berodde till största del på att belåningskvoten nästan var 100% och att ränteinbetalningarna var så stora att företagens operativa kassaflöden inte hade möjlighet att fullfölja obligationen.

En av de största belånade utköpen som finns registrerade var förvärvet av HCA Inc. 2006 av Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), Bain & Co., och Merrill Lynch. Dessa tre företag betalade ca $33 miljarder dollar för förvärvet.

Det kan ses som ironiskt att ett företags framgångar (i form av tillgångar på balansräkningen) kan användas mot det som säkerhet av ett fientligt företag som förvärvar det. Av denna anledning anser många att belånade utköp är en särskilt skoningslös taktik.

48

Definitionen av 'Bid-Ask Spread'

Prisskillnaden mellan det lägsta priset en säljare är villig att acceptera för en tillgång (ask price eller säljpris), och det högsta priset som en köpare är villig att betala (bid price eller köppris). Kallas ibland enbart för "spread" på svenska.

 

Till exempel: Om köppriset är 100 kronor och säljpriset är 110 kronor, blir spreaden 10 kronor.


Spreadens storlek mellan olika tillgångar varierar, eftersom varje tillgång har olika hög likviditet. Valutor anses till exempel vara världens mest likvida tillgång, och spreaden på valutamarknaden är en av de allra minsta (en hundradels procent). Mindre likvida tillgångar, som till exempel aktier på börsens small cap-segment, kan ha en spread som motsvarar en eller två procent av tillgångens värde.

49

Definitionen av 'Börsintroduktion'

Det tillfälle då ett aktiebolag gör sina aktier tillgängliga för allmänheten. Börsintroduktioner görs ofta av mindre och yngre företag som söker kapital till en expandering, men även stora privatägda företag kan vilja finnas på börsen.

Vid en börsintroduktion får utfärdaren assistans av en garant (en s.k. "underwriting firm"), som hjälper till att fastställa vilken typ av värdepapper man ska utfärda (stamaktier eller preferensaktier), vilket pris man ska sätta, och vid vilken tidpunkt man ska göra aktierna tillgängliga på marknaden.

Kallas ibland för IPO efter engelskans "Initial Public Offering".

 

Börsintroduktioner kan vara riskabla investeringar. För enskilda investerare kan det vara svårt att avgöra hur aktien kommer gå den första dagen då den handlas med, samt den närmaste framtiden, eftersom det ofta finns lite historiska data som man kan använda för att analysera företaget. De flesta företag som gör en börsintroduktion går också igenom en övergångsperiod av tillväxt, vilket innebär ytterligare osäkerhet kring deras framtida värde.

50

Definitionen av 'DDM'

DDM (Dividend Discount Model) är en metod för att värdera priset på en aktie genom att förutspå framtida avkastning, och räkna bort inflation och valutaförändringar så att priset samspelar med dagens ekonomiska situation. Poängen är att om värdet från DDM-modellen är högre än det aktuella aktiepriset på dagens marknad så är aktien undervärderad.

Value of stock = Dividend per share / (Discount rate - Divident growth rate)

Metoden kan varieras på många sätt men den fungerar inte då företag inte betalar ut aktieavkastning. Ett exempel som används är modellen för supernormal dividend growth (ung. extraordinär tillväxt av avkastning), vilken tar perioder med hög tillväxt följt av en tid med lägre men stabil tillväxt, med i beräkningen. Modellen vilar till stor del på det stående nettovärdet av kassaflödet. För att få fram en tillväxtsiffra, kan man till exempel ta värdet av avkastning på eget kapital och multiplicera det med graden av retention (självbehåll).

51

Definitionen av 'Derivat'

En säkerhet vars pris är beroende av eller härlett (deriverat) från en tillgång eller från flera underordnade tillgångar. Derivatet i sig är endast ett kontrakt eller avtal mellan två eller flera parter. Dess värde bestäms av fluktuationer i den underordnade tillgångens värde. Till de vanligaste underordnade tillgångarna hör aktier, obligationer, dagligvaror, valutor, räntor och marknadsindex. De flesta derivat utmärks av en hög skuldsättningsgrad.

 

Terminskontrakt av olika slag, optioner och byten (swaps) är samtliga vanliga förekommande typer av finansiella derivat. Ett derivat är en form av kontrakt och kan brukas som en underordnad tillgång. Det finns till och med derivat som bygger på historiska väderdata, till exempel hur mycket regn som kommer och antalet soltimmar i en viss region.

Derivat används ofta för att hedga (eliminera eller dämpa) risker men kan också tas i bruk vid spekulation. Till exempel så utsätter sig en svensk investerare som köper aktier i ett amerikanskt bolag med amerikanska dollar, för en risk i och med att dollarn kan förlora värde gentemot den svenska kronan. För att hedga (minska) den risken kan investeraren köpa terminskontrakt (valutaterminer), som låser den framtida försäljningssumman (i dollar) till en fast kurs så att inga pengar går förlorade när de intjänade dollarna sedan ska växlas tillbaka till svenska kronor.

52

Definitionen av 'Externa stordriftsfördelar'

Reducering av ett företags kostnader tack vare externa faktorer. Externa stordriftsfördelar medför en ökad produktivitet för hela industrier, geografiska områden eller ekonomier. Dessa externa faktorer ligger bortom de enskilda företagens kontroll och innefattar alla positiva externa faktorer som reducerar företagens kostnader.

Externa stordriftsfördelar ligger utanför de enskilda företagens kontroll och resulterar i en reducering av kostnader och ökning i produktivitet. Till exempel, innan bilen uppfanns kunde man endast transportera tungt och skrymmande gods längre sträckor på järnvägen. När tungt gods sedermera började transporteras per lastbil kunde företag helt plötsligt leverera varor ännu längre sträckor och till mer avlägsna destinationer. Alla företag drog nytta av den här utvecklingen, som låg utanför deras kontroll.

53

Definitionen av 'Frihandel'

Ett marknadsekonomiskt system bygger på tillgång och efterfrågan med begränsad eller ingen statlig inblandning. En helt fri marknad är en idealiserad form av marknadsekonomi där köpare och säljare tillåts interagera helt fritt utifrån ett ömsesidigt avtal om pris, utan statlig inblandning i form av skatter, subventioner och regleringar.

På finansmarknader används fria aktier som säkerhet och handlas med öppet. Dess priser påverkas inte av tillgänglighet.

På valutamarknader flyter kurserna fritt utan att kontrolleras av regeringar och stiger och faller därför i takt med tillgång och efterfrågan på valuta.

Enkelt uttryckt kan man säga att en frihandelsmarknad är en sammanfattande term för ett kluster av byten och affärer som sker i ett samhälle. Varje utbyte är ett frivilligt och ömsesidigt avtal mellan två parter som handlar med varor och tjänster. I verkligheten är dock det här frihandelns gräns eftersom statlig inblandning alltid kommer förekomma i form av skatter, prisregleringar och restriktioner, vilka ibland hindrar nya aktörer att etablera sig på en marknad. Precis som utbudsekonomi är frihandel ett begrepp som används för att beskriva en politisk och ideologisk ståndpunkt och inte en akademisk inriktning inom den ekonomiska läran.

54

Definitionen av 'Handel över disk - OTC (over-the-counter)'

Värdepappershandel som sker på andra ställen än på erkända handelsplatser, som till exempel börser. Begreppet "handel över disk" kan syfta på aktier som man handlar med genom ett handelsnätverk snarare än på en centraliserad börs. Det syftar också på skuldvärdepapper som till exempel derivat, vilka man handlar med genom ett handelsnätverk.

I allmänhet är anledningen till att en aktie handlas över disk oftast att bolaget är litet och inte kan uppfylla de krav som ställs på en börslistning. Dessa värdepapper är också kända som "olistade värdepapper", och handlas med av mäklare/handlare som förhandlar direkt med varandra över datornätverk och telefon.

Även om Nasdaq fungerar som ett handelsnätverk, klassas generellt sett inte Nasdaq-aktierna som OTC, eftersom Nasdaq anses vara en börs. OTC-aktier är i allmänhet olistade aktier som handlas med på OTCBB (Over the counter bulletin board) eller på pink sheets. Var dock mycket vaksam när det gäller OTC-aktier; dessa är antingen frimärksaktier eller aktier som erbjuds av företag med dålig kreditvärdighet.

Obligationer handlas inte på en börs och anses därför vara OTC-värdepapper. De flesta skuldinstrument handlas av investmentbanker som skapar marknader för specifika obligationer. Om en investerare vill köpa eller sälja en obligation måste han eller hon ringa banken som skapat marknaden för den specifika obligationen och be om en prisuppgift.

55

Definitionen av 'Herfindahl-Hirschman Index - HHI'

tt vida accepterat mått på marknadskoncentration. Det beräknas genom att man upphöjer marknadsandelarna för de företag som konkurrerar på en marknad och sedan lägger ihop utfallen. HHI-numret kan sträcka sig från nära noll till 10 000. HHI uttrycks som:

HHI = s1^2 + s2^2 + s3^2 + ... + sn^2 (där sn är marknadsandelen av ith-företaget).

Ju närmre en marknad är att vara ett monopol, desto högre är marknadskoncentrationen (och desto lägre är konkurrensen). Om det till exempel endast skulle finnas ett företag i en industri skulle det företaget ha en marknadsandel på 100% och HHI skulle vara 10 000 (100^2), vilket indikerar monopol. Om det istället skulle finnas tusentals företag som konkurrerade med varandra, skulle varje företag ha en marknadsandel på nära 0%, och HHI skulle vara nära noll, vilket indikerar nästintill perfekt konkurrens.

USA:s finansdepartement använder sig av HHI för att utvärdera bolagsfusioner, liksom ett flertal andra myndigheter i världen.

 

Enligt USA:s finansdepartement anses en marknad med ett resultat på mindre än 1 000 vara en konkurrenskraftig marknad; ett resultat på mellan 1 000-1 800 anses vara en medelkoncentrerad marknad; och ett resultat på 1 800 eller högre anses vara en högt koncentrerad marknad. Som en generell regel så höjs misstankar om antitrust om en bolagsfusion höjer HHI med mer än 100 poäng på en redan koncentrerad marknad.

56

Definitionen av 'Idiosynkratisk Risk'

En risk som är specifik för en tillgång eller en liten grupp tillgångar. Idiosynkratisk risk har liten eller ingen korrelation med marknadsrisk och kan därför dämpas avsevärt eller elimineras från en portfölj genom att man använder lämplig diversifiering. Forskning visar att idiosynkratisk risk, snarare än marknadsrisk, står för den största delen variation i risken hos en enskild aktie över tid. Liknar osystematisk risk.

 

Eftersom idiosynkratisk risk per definition är generellt oförutsägbar, bör investerare försöka minimera dess negativa påverkan på en portfölj genom diversifiering eller hedging.

Till exempel så kan risken för att ett oljeledningsföretag drar på sig stora skadestånd på grund av ett läckage dämpas genom att man investerar i ett brett tvärsnitt av aktier i portföljen.

För att ta ett annat exempel så kan man tänka sig ett gruvföretag som är verksamt i ett land där risken för nationalisering är relativt hög. Risken kan diversifieras genom att antingen investera i andra gruvbolag som inte är verksamma i samma land, eller hedgas genom att man använder optioner eller andra hedginginstrument.

57

Definitionen av 'Inflation'

Takten med vilken den generella prisnivån på varor och tjänster ökar, och, som en följd av detta, köpkraften minskar. Centralbanker försöker hindra kraftig inflation, och även kraftig deflation, för att hålla nere häftiga prisökningar så mycket det går.

 

När inflationen ökar, kan varje krona köpa en mindre procentandel av en vara. Om inflationstakten till exempel är 2% så kommer en godisbit som kostar 1 krona att kosta 1.02 kronor om ett år.

De flesta länders centralbanker försöker hålla inflationstakten kring 2-3%.


Läs vår guide om inflation för att få en ännu bättre överblick. Du hittar den här.

58

Definitionen av 'Jensenmått'

Ett riskjusterat prestandamått som utgör den genomsnittliga avkastningen på en portfölj som överstiger det som förutspåtts av CAPM (capital asset pricing model), sett till portföljens beta och den genomsnittliga marknadsavkastningen. Detta är portföljens alfa. Faktum är att detta begrepp ibland kallas "Jensens alfa".

 

Oroa dig inte om ovanstående definition gör dig snurrig: du är inte ensam! Detta är en mycket teknisk term som har sina rötter i finansiell teori.

Idén går ut på att man för att analysera en investeringsförvaltares prestationer inte bara kan se till en portföljs generella avkastning, utan också till portföljens risk. Om det till exempel finns två fonder som båda ger en avkastning på 12 % skulle en rationell investerare vilja ha fonden som innebär mindre risk. Jensenmåttet är ett av flera sätt som kan hjälpa till att fastställa huruvida en portfölj ger en god avkastning i förhållande till sin risknivå. Om värdet är positivt så ger portföljen överavkastning. Med andra ord innebär ett positivt värde på Jensens alfa att en fondförvaltare har "slagit marknaden" med hans eller hennes val av aktier.

59

Definitionen av 'Justerad Slutkurs'

En akties slutkurs ändras för att inkludera eventuella utdelningar och företagshändelser som har uppstått vid något tillfälle innan nästa dag börjar. Justerad slutkurs används ofta när man ska titta på fondens avkastning eller utföra en detaljerad analys av tidigare avkastning.

 

Den justerade slutkursen är ett användbart verktyg när man undersöker fondens avkastning eftersom den ger analytiker en korrekt bild av företagets egna kapital utöver det enkla marknadspriset. Den redogör för alla bolagshändelser såsom aktieuppdelningar, utdelningar och nyemissioner.

60

Definitionen av 'Kapitalmarknadslinje'

En linje som används i capital asset pricing model (CAPM) för att illustrera avkastningen på effektiva portföljer, beroende på den riskfria räntan samt risknivån (standardavvikelsen) för en särskild portfölj.

 

Man får fram kapitalmarknadslinjen genom att dra en tangentlinje från den effektiva frontens brytpunkt till punkten där den förväntade avkastningen är lika med den riskfria räntan.

Kapitalmarknadslinjen anses överlägsen den effektiva fronten eftersom den i beräkningen tar med inkluderingen av en riskfri tillgång i portföljen. CAPM visar att marknadsportföljen och den effektiva fronten i grund och botten är samma. Visuellt kan detta åstadkommas genom värdepappersmarknadslinjen (SML, security market line).

61

Definitionen av 'Konsumentprisindex - KPI'

Ett mått som tittar på genomsnittspriserna på en korg av konsumtionsvaror och tjänster, såsom transporter, mat och läkarvård. KPI beräknas genom att ta prisförändringarna för varje produkt i den bestämda korgen och beräkna ett medelvärde, varorna rankas enligt viktighet. Förändringar i KPI används för att bedöma prisändringar i samband med levnadskostnader.

Ibland kallad "den totala inflationen".

KPI är en av de mest använda statistiken för att identifiera perioder av inflation eller deflation. Detta beror på att stora ökningar av KPI under en kort tidsperiod oftast betecknar perioder av inflation och stora sänkningar av KPI under en kort tid brukar markera perioder av deflation.

62

Definitionen av 'Kreditswap '

En swap som utformats för att överföra kreditrisken för räntebärande värdepapper mellan två parter. En kreditswap kallas ibland också för kreditderivatkontrakt, vilket innebär att swappens köpare gör betalningar fram till kontraktets utgångsdatum. Betalningarna görs till swappens säljare. Säljaren går i gengäld med på att betala av en tredje parts lån, om denna part ställer in betalningen. En kreditswap anses vara en försäkring mot utebliven betalning. Den som köper en kreditswap kan eventuellt spekulera på möjligheten att den tredje parten faktiskt ställer in betalningen.

Köparen av en kreditswap erhåller ett kreditskydd, medan swappens säljare garanterar kreditvärdigheten hos skuldinstrumentet. På detta sätt överförs risken för betalningsinställelse från innehavaren av det räntebärande värdepappret till swappens säljare. Till exempel kommer kreditswappens säljare ge köparen rätt till kontraktets nominella värde, i händelse av att den tredje parten ställer in betalningen. Genom att köpa swappen överför köparen risken för att en betalningsinställelse kommer ske.

63

Definitionen av 'Marginalnyttan'

Den extra tillfredsställelse eller nytta som en person får från att konsumera en extra enhet av en vara eller tjänst. En persons marginalnytta är det högsta beloppet de är villiga att betala för att konsumera denna extra enhet av en vara eller tjänst. I en vanlig situation sjunker marginalnyttan när konsumtionen ökar.

 

Anta till exempel att en konsument vill köpa en extra hamburgare. Om denna konsument är villig att betala 70 kr för denna extra hamburgare, är marginalnyttan för att konsumera denna hamburgare 70 kr. Ju fler hamburgare konsumenten äter, desto mindre är hon eller han villig att betala för nästa hamburgare. Detta är p.g.a. att marginalnyttan sjunker när mängden som konsumeras ökar.

Det är viktigt att notera att även om konsumenten är villig att betala 70 kr för hamburgaren, kommer detta inte nödvändigtvis vara hamburgarens pris; priset fastställs av marknadstrenderna. Skillnaden mellan marknadspriset och priset som konsumenten är villig att betala, kallas konsumentöverskott.

64

Definitionen av 'Marginell substitutionskvot'

Takten med vilken en individ måste ge upp "vara A" för att kunna erhålla ännu en enhet av "vara B", samtidigt som individens marginalnytta (behovstillfredsställelse) är konstant. Den marginella substitutionskvoten beräknas mellan två varor som läggs in i en indifferenskurva, vilken visar en gränsdragning av gemensam marginalnytta för varje kombination av "vara A" och "vara B".

Som sådan förändras hela tiden den marginella substitutionskvoten till en given punkt på indifferenskurvan, och representeras matematiskt av kurvans lutning vid den punkten.

Betänk till exempel en indifferenskurva mellan hamburgare och varmkorvar på en picknick. Om den marginella substitutionskvoten av hamburgare mot varmkorvar är 2, så skulle individen vara villig att byta bort två hamburgare för att erhålla en extra varmkorv.

Lagen om avtagande marginell substitutionskvot slår fast att den marginella substitutionskvoten minskar när en enhet rör sig nedåt på en vanliga konvex kurva, vilket utgör indifferenskurvan. Den marginella substitutionskvoten är ett annat sätt att matematiskt uttrycka alternativkostnaden för ännu en enhet av någonting; i detta fall är alternativkostnaden att man avstår från en annan specifik vara.

65

Definitionen av 'Oligopol'

En situation då en särskild marknad kontrolleras av en liten grupp företag.

Ett oligopol har mycket gemensamt med ett monopol, där endast ett företag har kontroll över den största delen av en marknad. I ett oligopol är det minst två företag som kontrollerar marknaden.

Bensinmarknaden är ett bra exempel på ett oligopol eftersom ett litet antal företag kontrollerar en stor majoritet av marknaden.

66

Definitionen av 'Plain Vanilla Swap'

Den mest basala formen av anspråk som handlas via OTC-marknaden (Handel över disk) mellan två privata aktörer, ofta firmor eller finansiella institutioner. Det finns flera olika typer av plain vanilla swaps, till exempel gällande räntesatser, handelsvaror och utländsk valuta.

När det gäller plain vanilla swaps avseende räntesatser väljer Företag A och Företag B en tidsram, en huvudsaklig summa, en enskild valuta, en fast räntesats, en rörlig räntesats och betalningsdatum. På de specificerade betalningsdatumen inom tidsramen betalar Företag A en fast räntesats på den huvudsakliga summan till Företag B, och Företag B betalar en rörlig räntesats på den huvudsakliga summan till Företag A. Alla betalningar görs i samma valuta och bara nettosumman av varje betalning byter hand. Syftet med en sådan överföring kan vara att minska ränterisken.

67

Definitionen av 'Säljnotering'

En typ av skuldinstrument som används för en särskild typ av avtal gällande korttidslån, där säljaren av produkter eller handelsvaror säljer dem till köparen samtidigt som denne tillhandahåller finansiering för köparen i form av en säljnotering. Lånet säkras genom inventarien som säljs till köparen liksom pant i form av köparens finansiella tillgångar och liknande former av säkerhet som används för att minska den upplevda risken för att återbetalning uteblir.

Säljnoteringar kan vara en användbar och bekväm form av finansiering, särskilt när väletablerade säljare med olikartade kundbaser tar sig an nya, mindre köpare som ofta har små mängder arbetskapital med vilka de kan köpa inventarier. Användningen av säljnoteringar kan göra det lättare för ett företag att öka sin säljvolym, men samtidigt drar de på sig risken att köparen som finansieras genom dessa inte kan betala tillbaka sina lån.

Säljnoteringarnas utgångsdatum varierar men noteringar med ett tidsspann på omkring tre till fem år anses vanliga. Många olika typer av villkor kan byggas in i en säljnotering, som till exempel begränsningar gällande vilka typer av affärer som köparen kan inlåta sig i, restriktioner gällande förvärv av andra inventarier eller affärstillgångar och krav på att specifika finanskvoter eller riktvärden upprätthålls.

68

Definitionen av 'Stordriftsfördel'

Produktionseffektiviteten ökar då antalet varor som produceras ökar. Vanligtvis sänker ett företag som uppnår stordriftsfördelar den genomsnittliga kostnaden per enhet genom ökad produktion, eftersom de fasta kostnaderna fördelas på ett ökat antal varor.

Det finns två typer av stordriftsfördelar:

-Externa stordriftsfördelar - den genomsnittliga kostnaden per enhet beror på storleken av industrisektorn som helhet, inte på företaget.

-Interna stordriftsfördelar - den genomsnittliga kostnaden per enhet beror på det enskilda företagets storlek.

 

Stordriftsfördelar ger stora företag tillgång till en större marknad genom att man kan arbeta med större geografiska avstånd. För de mer traditionella (små till medelstora) företagen har emellertid storleken sina begränsningar. Efter en viss punkt, orsakar en ökning i produktionstorleken i själva verket en ökning av produktionskostnaderna. Detta kallas "stordriftsnackdelar".

Till exempel kan McDonalds producera både hamburgare och pommes frites till en lägre genomsnittlig kostnad än vad det skulle kosta två separata företag att producera samma varor. Detta beror på att McDonalds hamburgare och pommes frites delar förvaringsutrymme och beredningsfaciliteter etc. under produktion.

Ett annat exempel är företaget Procter & Gamble som tillverkar hundratals produkter - allt från rakhyvlar till tandkräm. De har råd att anlita dyra grafiska designers och experter inom marknadsföring som kommer att använda sina kunskaper tvärs över de olika produktkategorierna. Eftersom kostnaderna är utspridda sänker detta den genomsnittliga totala tillverkningskostnaden för varje produkt.

69

Definitionen av 'Swap'

Detta syftar traditionellt på utbytet av ett värdepapper mot ett annat. Vilket görs för att ändra löptiden (för obligationer), ändra "kvaliteten" på värdepappret (för aktier eller obligationer), eller för att målet med investeringen har förändrats. På senare tid har termen "swap" växt till att också inkludera valutaswappar och ränteswappar.

Om företag i olika länder har komparativa fördelar när det gäller lån, skulle en swap kunna ge fördelar åt båda parterna. Ett företag har kanske en lägre fast ränta, medan ett annat har tillgång till en lägre rörlig ränta. Dessa företag kan då genomföra en swap för att dra nytta av den lägre räntan.

70

Definitionen av 'Total Efterfrågan'

Det sammanlagda beloppet av de varor och tjänster som efterfrågas vid en total prisnivå och under en viss tidsperiod. Den representeras av kurvan för den totala efterfrågan som beskriver förhållandet mellan de prisnivåer och den produktionsmängd som företagen är villiga att erbjuda. Vanligtvis finns det ett negativt samband mellan totala efterfrågan och prisnivån. Även kallat "totala utgifter".

 

Total efterfrågan är efterfrågan på ett lands bruttonationalprodukt (BNP), och representeras av följande formel:

Total Efterfrågan (TE) = C + I + S + (X-M) C = Konsumenternas utgifter för varor och tjänster. I =Investeringarna som företagen gör i kapitalvaror. S = Statliga utgifter för offentligt tillhandahållna varor och tjänster. X = Varor och tjänster på export. M = Importerade varor och tjänster.

71

Definitionen av 'Verklig Bruttonationalprodukt (BNP)'

Ett inflationsjusterat mått som återger värdet av alla varor och tjänster som producerats under ett givet år, uttryckt i basårspriser. Ofta kallat "BNP i fasta priser", "inflationskorrigerat" BNP eller "BNP i fasta dollar

Till skillnad från nominellt BNP kan verkligt BNP redovisa förändringar i prisnivån och tillhandahålla en mer precis siffra.

Låt oss ta ett exempel. Låt säga att den nominella BNP år 2004 var 1200 miljarder. Men på grund av en ökning av prisnivåerna från år 2000 (basåret) till 2004, är den verkliga BNP 1000 miljarder. Den lägre, verkliga BNP återger prisförändringarna medan den nominella inte gör det.

72

Definitionen av 'Warrant'

Ett derivatinstrument som ger innehavaren rätten att köpa värdepapper (vanligtvis aktier) från utfärdaren till ett specifikt pris inom en given tidsperiod. När man utfärdar nya skuldinstrument inkluderar man ofta warranter som en krydda för att locka investerare.

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan warranter och köpoptioner är att warranter utfärdas och garanteras av bolaget, medan optioner är bytesinstrument som inte utfärdas av bolaget. Dessutom mäts en warrants livslängd ofta i år, medan livslängden för en vanlig option mäts i månader.

73

Definitionen av 'Deflation'

En generell sänkning av prisnivån, ofta orsakat av en minskning av penning- eller kreditmängden. Deflation kan också orsakas av en minskning av statliga utgifter, privat konsumtion eller investeringar. Deflation är motsatsen till inflation, och en av dess bieffekter är ökad arbetslöshet. Detta beror på den minskade efterfrågan i ekonomin, vilket kan leda till en ekonomisk depression. Centralbankerna försöker stoppa allvarlig deflation, liksom allvarlig inflation, för att förhindra en kraftig sänkning av prisnivån.

När priserna på tillgångar sjunker kallas det tillgångsdeflation.

 

En ihållande sänkning av priserna leder ofta till en ond spiral, med minskande lönsamhet, stängda fabriker, krympande sysselsättning och inkomster, samt fler fall av betalningsinställelse på de lån som företag och enskilda individer tagit. För att motarbeta deflation kan centralbanken använda penningpolitiska verktyg för att öka penningmängden och därigenom avsiktligt framkalla prisökningar, vilket orsakar inflation. Prisökningar är ett viktigt smörjmedel för ekonomin, eftersom detta gör att företagen ökar sina vinster. Detta leder till att lönerna slutar falla och att skuldtagare får ökade möjligheter att betala av sina lån.

Perioder av deflation kan vara både korta och långa, relativt sett. Japan hade till exempel en deflation som påbörjades under tidigt 90-tal och som sedan pågick under decennier. Den japanska regeringen sänkte räntan för att stimulera inflation, dock utan framgång. Denna nollräntepolicy avskaffades i juli 2006.

74

Definitionen av 'Fiatpengar '

En valuta som en regering har förklarat vara ett lagligt betalningsmedel, trots att den saknar egenvärde och inte backas upp av reserver. Historiskt sett har de flesta valutor varit baserade på fysiska råvaror, som guld eller silver, men fiatpengar är endast baserade på tro.

De flesta valutor i världen idag är fiatpengar. Eftersom fiatpengar inte är kopplade till fysiska reserver, riskerar de att bli värdelösa p.g.a. hyperinflation. Om folk tappar tron på deras länders valutor, kommer pengarna inte längre ha ett värde.

75

Definitionen av 'In The Money'

1. När det gäller köpoptioner så innebär detta begrepp att optionens lösenpris ligger under marknadspriset på den underliggande tillgången.

2. När det gäller säljoptioner så innebär begreppet att optionens lösenpris ligger över marknadspriset på den underliggande tillgången.

Att vara in the money betyder inte att du kommer att gå med vinst, bara att optionen är värd att lösa. Anledningen till detta är att optionen kostar pengar att köpa.

 

In the money betyder att din aktieoption är värd pengar och att du kan välja att sälja eller lösa den. Till exempel: om Johan köper en köpoption på ABC-aktien med ett lösenpris på 100 kronor, och aktien i nuläget är värd 120 kronor, anses optionen vara in the money. Anledningen till detta är att optionen ger Johan rätt att köpa aktien för 100 kronor, samtidigt som han omedelbart kan sälja aktien för 120 kronor, vilket alltså är en ökning med 20 kronor. Om Johan betalade 25 kronor för köpoptionen skulle han inte göra någon vinst på affären, men optionen anses fortfarande vara in the money.

76

Definitionen av 'Köpkraftsparitet'

En ekonomisk teori som uppskattar hur mycket växelkursen mellan två länder måste justeras för att den ska motsvara varje valutas köpkraft.

 

Med andra ord justeras växelkursen så att en identisk vara i två olika länder har samma pris när detta uttrycks i samma valuta.

Till exempel: En chokladkaka som säljs för 15 kronor i en svensk stad bör kosta 10 kronor i en norsk stad, i det fall växelkursen mellan Sverige och Norge är 1.50 NOK/SEK (båda chokladkakorna kostar 15 SEK).
 

77

Definitionen av 'Överstatlighet'

En internationell organisation eller union, där medlemsstaterna överskrider nationella begränsningar

eller intressen för att gemensamt fatta beslut och rösta om frågor som gäller den bredare sammanslutningen.

Europeiska Unionen och Världshandelsorganisationen WTO är båda exempel på överstatliga organisationer. I EU röstar varje medlem om frågor som kommer att påverka samtliga medlemsstater. Fördelarna som detta medför för EU är synergierna som härrör från sociala och ekonomiska policyer tillsammans med en starkare närvaro på den internationella scenen

78

Definitionen av 'Remburs'

Ett brev från en bank som garanterar att en köparens betalning till en säljare kommer att erhållas i tid och i det korrekta beloppet. Skulle det hända att köparen inte kan erlägga betalningen för inköpet, kommer banken att behöva täcka hela eller det resterande beloppet.

Remburs används ofta vid internationella transaktioner för att försäkra att betalning kommer att mottagas. På grund av karaktären av internationella affärer inklusive faktorer som avstånd, olika lagar i varje land och svårigheten i att personligen lära känna varje part, har användningen av remburser blivit en mycket viktig aspekt i den internationella handeln. Banken agerar också på uppdrag av köparen (innehavaren av rembursen) genom att se till att leverantören inte kommer att betalas förrän banken får en bekräftelse på att varorna har levererats.

79

Definitionen av 'Rollover'

En rollover är när du gör följande:

1. Återinvesterar kapital från ett moget värdepapper till ett nyutgivet, med samma eller likvärdig säkerhet.

2. Överför andelarna från en pensionsplan till en annan utan att det får skattekonsekvenser.

3. Flyttar en valutaposition till följande leveransdatum, i vilket fall rollovern medför en avgift.

1. Förutsatt att en utgående option är fördelaktig att äga, kan du besluta att köpa eller sälja optionen som går ut vid ett senare tillfälle.

2. Pensionsplaner kan flyttas för att undvika skattekonsekvenser när man byter från ett företag till ett annat. Rollovers kan begränsas till en per år för varje pensionsplan och tillgångarna kan oftast betalas ut till innehavaren av pensionsplanen. Tillgångarna måste sedan deponeras till det mottagande pensionskontot inom 60 dagar efter att kontoinnehavaren tagit emot tillgångarna.

3. Valutaavgiften kommer av skillnaden i räntor mellan de två valutorna som är underliggande en transaktion. Ibland kan investerare krediteras om de köper valutan med den högre av de två räntesatserna. Det krävs ofta att investerare upprätthåller en viss marginal med sina mäklare för att erhålla en kredit från en rollover.

80

Definitionen av 'Tung industri'

Används om verksamheter som ofta har höga kapitalkostnader (kapitalintensiva), höga trösklar för uppstart och låg transportabilitet. Begreppet "tung" refererar till det faktum att produkter som tillverkades av den tunga industrin förut var produkter som järn, kol, olja, fartyg etc. Idag används begreppet också för att hänvisa till industrier som orsakar miljöförstöring i form av utsläpp, skogsskövling etc.

 

Industrier som ofta anses vara tunga inkluderar:

1. Kemi- och plastindustrin

2. Förädling och tillverkning av stål och olja

3. Gruvor

4. Industriella maskiner

5. Masstransport (tåg, flygbolag, fartygsbyggnad))

Ett annat kännetecken för tung industri är att den ofta säljer varor till andra kunder inom industrin, snarare än till slutkunder. Tunga industrier tenderar vara en del av leveranskedjan av andra produkter. Som en följd av detta kan deras aktier ofta rusa i början av en högkonjunktur och är ofta de som först drar nytta av ökad efterfrågan.

81

EBIT

What is 'Earnings Before Interest & Tax - EBIT'

An indicator of a company's profitability, calculated as revenue minus expenses, excluding tax and interest. EBIT is also referred to as "operating earnings", "operating profit" and "profit before interest and taxes (PBIT)." 
 

EBIT = Revenue - Operating Expenses

or:

EBIT = Net Income + Interest + Taxes

BREAKING DOWN 'Earnings Before Interest & Tax - EBIT'

EBIT measures the profit a company generates from its operations, making it synonymous with "operating profit." By ignoring tax and interest expenses, it focuses solely on a company's ability to generate earnings from operations, ignoring variables such as the tax burden and capital structure.

This focus makes EBIT an especially useful metric for certain applications. For example, if an investor is thinking of buying a firm out, the existing capital structure is less important than the company's earning potential. Similarly, if an investor is comparing companies in a given industry that operate in different tax environments and have different strategies for financing themselves, tax and interest expenses would distract from the core question: how effectively do these companies generate profits from their operations?

Often, interest income is included in EBIT, but it may be excluded depending on its source. If the company extends credit to its customers as an integral part of its business, then this interest income is a component of operating income and is always included. If, on the other hand, the interest income derives from bond investments, or charging fees to customers that pay their bills late, it may be excluded. As with the other adjustments mentioned, this one is up to the investor's discretion, and should be applied consistently to all companies being compared.

Read more: Earnings Before Interest & Tax - EBIT Definition | Investopedia http://www.investopedia.com/terms/e/ebit.asp#ixzz4ODqMVXAx 
Follow us: Investopedia on Facebook 

82

EBITDA

What is 'EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization'

EBITDA stands for earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. EBITDA is one indicator of a company's financial performance and is used as a proxy for the earning potential of a business, although doing so has its drawbacks. Further, EBITDA strips out the cost of debt capital and its tax effects by adding back interest and taxes to earnings.

BREAKING DOWN 'EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization'

In its simplest form, EBITDA is calculated in the following manner:

EBITDA = Operating Profit + Depreciation Expense + Amortization Expense

The more literal formula for EBITDA is:

EBITDA = Net Profit + Interest +Taxes + Depreciation + Amortization

 

The Drawbacks of EBITDA

EBITDA is a non-GAAP measure that allows a greater amount of discretion as to what is and what is not included in the calculation. This also means that companies often change the items included in their EBITDA calculation from one reporting period to the next.

EBITDA first came into common use with leveraged buyouts in the 1980s, when it was used to indicate the ability of a company to service debt. As time passed, it became popular in industries with expensive assets that had to be written down over long periods of time. EBITDA is now commonly quoted by many companies, especially in the tech sector — even when it isn't warranted.

A common misconception is that EBITDA represents cash earnings. EBITDA is a good metric to evaluate profitability but not cash flow. EBITDA also leaves out the cash required to fund working capital and the replacement of old equipment, which can be significant. Consequently, EBITDA is often used as an accounting gimmick to dress up a company's earnings. When using this metric, it is key that investors also focus on other performance measures to make sure the company is not trying to hide something with EBITDA. To learn more about other key investing concepts, sign up for our Investing Basics newsletter.