Feg100 Flashcards Preview

Ekonomistyrning > Feg100 > Flashcards

Flashcards in Feg100 Deck (30)
Loading flashcards...
1

Re - Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter fin. poster/ eget kapital (+ skatt)

2

Rt - Räntabilitet på totalt kapital

Resultat efter fin poster + räntekostnader / totalt kapital

3

Rsyss - Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter fin poster + räntekostnader / sysselsatt kapital

4

Sysselsatt kapital

Totalt kapital - ej räntebärande skulder eller eget kapital + räntebärande skulder

5

Vinstmarignal

Resultat efter fin. poster + räntekostnader / omsättning

6

Kapitalomsättningshastighet

Omsättning/ totalt kapital (Sysselsatt)

7

Du pont - modellen

VM x KoH = Rt (Rsyss)

8

Bruttomarginal

Bruttovinst/ omsättning

9

Bruttovinst

Omsättning - ksv

10

Täckningsgrad

Täckningsbidrag/ särintäkten = Bruttovinstmarginal

11

Rörelsemarginal

Rörelseresultat/ omsättning

12

Soliditet

eget kapital + (78% obeskattade reserver)/ totalt kapital

13

Skuldsättningsgrad

Totala skulder + (22% obeskattade reserver) / Eget kapital + (78% obeskattade reserver)

14

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar - varulager / Kortfristiga skulder

15

Balanslikviditet

Omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder

16

Rörelseresultat

Omsättningstillgångar - kortfristiga skulder

17

Divisionsmodellen

Självkostnad per styck = Totalkostnad för en tidsperiod/ verksamhetsvolym

18

Normalmetoden

Självkostnad per styck = (Rörliga kostnader/ verklig volym) + (fasta kostnader/ normal volym)

19

Påläggsmetoden

Omkostnaden/ fördelningsnyckeln

20

ABC - Kalkylen

Aktivitetssats = aktivitetskostnader vid praktisk kostnadsdrivarvolym / praktisk kostnadsdrivarvolym

21

Bidragskalkylering

Täckningsbidrag = Särintäkter - särkostnader
Resultat = Totalt täckningsbidrag - samkostnader

22

Beslut vid full aktivitet ( Trånga sektorn)

Täckningsbidrag per enhet = Täckningsbidrag / Antal enheter i trånga sektorn

23

Budgetering Kundf.

Genomsnittliga kundfodringar = ((Nettoomsättning x försäljning) / 360 dagar) x lämnad kredittid (dagar)

24

Budgetering Lev.sk

(Inköp/ 360 dagar) x erhållen genomsnittlig kredittid (dagar)

25

Inbetalningar från försäljningen

Kundf. vid periodens början - kundf. vid periodens slut

26

Utbetalningar för inköp

Levskulder vid periodens början - levskulder vid periodens slut

27

Effektivitet

Värde av utflöde/ värdet av inflödet

28

Produktivitet

Kvantitet utflöde / kvantitet inflöde

29

Lönsamhet

Resultat/ kapital

30

Vertikalt perspektiv

Hierarki
Använder ekonomistyrning som medel för att informera underordnade enheter
Ägarnas krav på företaget bildar utgångspunkten
Att fördela och utkräva ansvar = viktigt för ekonomistyrningen