Final Vocab 1 Flashcards Preview

WTS NT Greek > Final Vocab 1 > Flashcards

Flashcards in Final Vocab 1 Deck (250)
1

πληρόω

I fulfill

2

κεῖμαι

I lie; am laid

3

λατρεύω

I serve; worship

4

οἶδα

2nd perf. used as pres.; I know

5

κλῆσις

a (divine) call; invitation; summons

6

ἀρχή

a beginning; a first thing; a principle 

7

εὐλογία

a blessing

8

καύχημα

a boasting; ground of boasting

9

πλοῖον

a boat

10

σῶμα

a body

11

ἀδελφός

a brother

12

τέκνον

a child

13

ἐκκλησία

a church

14

σταυρός

a cross

15

ὄχλος

a crowd; a multitude

16

ἡμέρα

a day

17

θάνατος

a death

18

μαθητής

a disciple

19

πατήρ

a father

20

θυγάτηρ

a feast

21

συνεργός

a fellow worker

22

δεσμός

a fetter; bond

23

καταβολή

a foundation

24

καρπός

a fruit

25

θεός

a god; God

26

χείρ

a hand

27

κεφαλή

a head

28

καρδία

a heart

29

ἐλπίς

a hope

30

Ἰουδαῖος

a Jew

31

βασιλεία

a kingdom

32

γόνυ

a knee

33

θάλασσα

a lake; a sea

34

νόμος

a law

35

ψεύστης

a liar

36

κύριος

a lord; the Lord

37

ἄνθρωπος

a man; a person; a human being; plur. men people

38

μυστήριον

a mystery; a secret

39

ὄνομα

a name

40

χρεία

a need

41

νύξ

a night

42

λαός

a people

43

Φαρισαῖος

a Pharisee

44

τόπος

a place

45

ἐπαγγελία

a promise

46

γένος

a race; a kind

47

διαλογισμός

a reasoning; questioning

48

θυσία

a sacrifice

49

γραμματεύς

a scribe

50

ἄφεσις

a sending away; remission

51

διάκονος

a servant; administrator; deacon

52

πρόθεσις

a setting forth; a purpose

53

ἁμαρτία

a sin; sin

54

δοῦλος

a slave; a servant

55

υἱός

a son

56

ψυχή

a soul; a life

57

πνεῦμα

a spirit; the Spirit

58

διδάσκαλος

a teacher

59

ναός

a temple

60

καιρός

a time; a fixed time; an appointed time; an appropriate season

61

γλῶσσα

a tongue; a language

62

παράπτωμα

a trespass

63

φυλή

a tribe

64

τύπος

a type; a pattern

65

θέλημα

a will

66

μάρτυς

a witness

67

λόγος

a word

68

ἐργάτης

a workman

69

κόσμος

a world

70

πᾶς

adj.; all; every

71

μόνος

adj.; alone; only

72

ἕκαστος

adj.; each

73

μέγας

adj.; great

74

ἔμπροσθεν

adj.; in front; in the presence of (with gen.)

75

πολύς

adj.; much; many

76

τοιοῦτος

adj.; such (oftern used with the article)

77

ὅλος

adj.; whole; all

78

ὡς

adv. and conj.; as; when

79

πάλιν

adv.; again

80

ἤδη

adv.; already

81

καθώς

adv.; just as

82

μᾶλλον

adv.; more; rather

83

οὐκέτι

adv.; no longer

84

ἔτι

adv.; still; yet

85

νῦν

adv.; now

86

οὕτως

adv.; thus; so

87

πάντοτε

always

88

ἀπόστολος

an apostle

89

σεισμός

an earthquake

90

ἐχθρός

an enemy

91

δέησις

an entreaty

92

παράκλησις

an exhortation; consolation

93

ὀφθαλμός

an eye

94

εἴδωλον

an image; idol

95

νήπιος

an infant; child

96

κληρονομία

an inheritance

97

καί

and

98

μηδέ

and not; nor; not even; neither.....nor

99

ὀργή

anger

100

ἕτερος

another

101

κακός

bad

102

διότι

because

103

πρό

before (prep.with gen.)

104

ὀπίσω

behind; after; with the gen

105

ἐμός

belonging to me; my (poss. adj.)

106

ἀγαπητός

beloved

107

κρείσσων

better

108

αἷμα

blood

109

παρρησία

boldness (of speach); confidence

110

Χριστός

Christ or the Messiah

111

περιτομή

circumcision

112

τέλειος

complete; perfect; mature

113

οὖν

conj.; accordingly; therefore; then (postpositive; like δέ and γάρ)

114

οὐδέ

conj.; and not; nor; not even; neither....nor

115

ἀλλά

conj.; but (stronger adversative than δέ)

116

δέ

conj.; but; and

117

μή

conj.; lest; in order that not (The adverbial use of μή = not has already been given.)

118

ὥστε

conj.; so that

119

conj.; than (The meaning or has already been given.)

120

βουλή

counsel; purpose

121

κτίσις

creation; creature

122

σκοτία

darkness

123

σκότος

darkness (declined like γένοσ)

124

νεκρός

dead

125

δύναμαι

dep.; I am able (the progressive system conjugated like the middle of ἵστημι)

126

γίνομαι

dep.; I become (takes a predicate nominative; not an accusative)

127

ἔρχομαι

dep.; I come; I go

128

ἀπέρχομαι

dep.; I go way

129

δέχομαι

dep.; I receive 

130

ἐργάζομαι

dep.; I work

131

ἀπώλεια

destruction

132

γῆ

earth; land

133

κενός

empty; vain

134

τέλος

end

135

αἰώνιος

eternal (adj. of two terminations; the feminine being like the masculine throughout)

136

καθάπερ

even as; as

137

πίστις

faith

138

πιστός

faithful

139

φόβος

fear; terror (phobia)

140

κοινωνία

fellowship; contribution

141

πρῶτος

first

142

σάρξ

flesh

143

γάρ

for; conj.; postpositive

144

πλήρωμα

fullness

145

δόξα

glory

146

ἀγαθός

good

147

εὐαγγέλιον

good news; the Gospel

148

χάρις

grace

149

ἀκοή

hearing; a report

150

οὐρανός

heaven

151

ἐπουράνιος

heavenly

152

ἅγιος

holy (adj.)

153

πῶς

how? (interrogative)

154

πλήν

however; but; only; with the gen.; except

155

περισσεύω

I abound; am rich

156

λογίζομαι

I account; I reckon

157

εἰμί

I am

158

μεριμνάω

I am anxious; distracted

159

ἐπαισχύνομαι

I am ashamed

160

ἡγέομαι

I am chief; I think; I regard

161

ἀσθενέω

I am weak

162

ὑπάρχω

I am; I exist

163

ἀπαγγέλλω

I announce; report

164

ἀναγγέλλω

I announce; report

165

μαρτυρέω

I bear withness

166

θεάομαι

I behold

167

πιστεύω

I believe

168

δέομαι

I beseech

169

εὐλογέω

I bless

170

καυχάομαι

I boast

171

θάπτω

I bury

172

καλέω

I call

173

καθαρίζω

I cleanse

174

ἐγγίζω

I come near

175

καταντάω

I come to

176

προσέρχομαι

I come to; I go to; with dative.

177

κελεύω

I command

178

ἐπιτελέω

I complete; perform

179

ὁμολογέω

I confess; I profess

180

ἐπιμένω

I continue

181

τολμάω

I dare

182

διαφέρω

I differ

183

ποιέω

I do; I make

184

ἐμβαίνω

I embark

185

παρακαλέω

I exhort; I comfort

186

εὑρίσκω

I find

187

ἀκολουθέω

I follow (takes the dative)

188

τελειόω

I fulfill; make perfect

189

κερδαίνω

I gain

190

δίδωμι

I give

191

χαρίζομαι

I give freely; forgive

192

εὐχαριστέω

I give thanks

193

ἔχω

I have

194

ἐλεέω

I have mercy on; I pity

195

ἀκούω

I hear (may take Gen.; but also takes Acc.)

196

συνέχω

I hold fast; oppress

197

ἐλπίζω

I hope

198

ταπεινόω

I humble

199

κρίνω

I judge

200

γινώσκω

I know

201

πλανάω

I lead astray

202

ἀφίημι

I let go; I permit; I leave; I forgive

203

ψεύδομαι

I lie

204

ζάω

I live (has η instead of α in the progressive system)

205

ἀγαπάω

I love

206

γνωρίζω

I make known

207

φανερόω

I make known; I reveal

208

ὑπακούω

I obey

209

καταλαμβάνω

I overtake; apprehend

210

παρέρχομαι

I pass by; I pass away; I arrive

211

ἐπιτρέπω

I permit

212

πείθω

I persuade

213

ἐκλέγομαι

I pick out; choose

214

τίθημι

I place; I put (I lay down my life)

215

προσεύχομαι

I pray; dep.; fut. Προσεύξομαι

216

καταγγέλλω

I proclaim

217

κηρύσσω

I proclaim; I preach; fut. κηρύξω

218

δοκιμάζω

I prove; approve

219

διώκω

I pursue; I persecutε (fut. διώξω)

220

ἐγείρω

I raise up

221

παραλαμβάνω

I receive; I take along

222

προσδέχομαι

I receive; wait for

223

χαίρω

I rejoice (ἐχάρην; 2nd aor. pass.; I rejoiced)

224

μένω

I remain

225

μνημονεύω

I remember

226

ῥύομαι

I rescue; deliver

227

ἀποκαλύπτω

I reveal

228

τρέχω

I run

229

εἶπον

I said; (2nd aor. of λέγω)

230

εἶδον

I saw; (2nd aor. of βλέπω); (may also be regarded as 2nd aor. of ὁράω)

231

λέγω

I say

232

σφραγίζω

I seal

233

βλέπω

I see

234

ὁράω

I see

235

ζητέω

I seek

236

δοκέω

I seem; I think

237

πέμπω

I send

238

ἀφορίζω

I separate

239

δουλεύω

I serve

240

φαίνω

I shine; mid.; I appear; I become visible

241

ἁμαρτάνω

I sin

242

καθεύδω

I sleep

243

λαλέω

I speak

244

στήκω

I stand; stand fast

245

ὑποτάσσω

I subject; put in subjection

246

πάσχω

I suffer

247

λαμβάνω

I take; I receive

248

φρονέω

I think

249

εὐδοκέω

I think it good; am well pleased with

250

κοπιάω

I toil