financiering hele boek Flashcards Preview

Financiering SPL Marketing Basis > financiering hele boek > Flashcards

Flashcards in financiering hele boek Deck (54)
Loading flashcards...
1

Directe kosten

kosten gemaakt voor het leveren van een bepaalde dienst of bepaald product.

2

Exploitatiekosten

personeels-, huisvestings-, afschrijvings-, overige - en rentekosten geldleningen

3

Afschrijving

kostenpost die de waardevermindering dekt van een duurzaam bedrijfsmiddel of duurzame activa

4

Waarom is afschrijving zo'n lastig begrip

het gaat om kosten die je niet hoeft te betalen. Je winst wordt lager maar je houdt het geld op de bank

5

Wat is boekwaarde?

aanschafprijs - afschrijving

6

Hoe bereken je de afschrijving?

aanschafprijs bedrijfsmiddel : gebruiksduur in jaren

7

Brutowinst

Omzet - directe kosten van de omzet (ook wel: omzet - inkoopwaarde van de omzet)

8

Bedrijfsresultaat

Brutowinst - bedrijfskosten of nettowinst + rentekosten vreemd vermogen

9

Nettowinst

bedrijfsresultaat - rentekosten vreemd vermogen

10

3 bestanddelen nettowinst

gewaardeerd loon, gewaardeerde rente en economisch resultaat

11

Omrekenfactor

opslagpercentage op de inkoopprijs waar de brutowinst en de btw in verwerkt zijn

12

Uurtarief

brutowinst / inzetbare uren

13

Offerte

aanbod aan klant om opdracht of goed te verzorgen

14

Differentiële kostprijs

alleen de variabele kosten zitten in de kostprijs

15

Verschil tussen voor- en nacalculatie

prijs- en efficiencyverschillen

16

Kostenverdeelstaat

berekeningswijze voor uurtarief waarbij de bedrijfskosten worden toegerekend aan bepaalde machine

17

Twee soorten personen voor wat betreft rechtsvorm

Natuurlijke personen en rechtspersonen

18

3 voorbeelden van rechtsvormen van natuurlijke personen

eenmanszaak, openbare vennootschap (OV) en commanditaire vennootschap (CV)

19

5 voorbeelden van rechtsvormen van rechtspersonen

openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR), besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatieve vereniging, vereniging en stichting

20

Wat wordt opgenomen in het handelsregister?

Handelsnaam, inschrijvingsdatum, ondernemingsvorm, aard bedrijf, plaats van vestiging, persoonlijke gegevens

21

Kenmerken eenmanszaak voor wat betreft:
-eigendom en leiding
-aansprakelijkheid schulden
-oprichting
-winst
-fiscale aspecten (belastingen)
-voor- en nadelen

-eigendom leiding bij een persoon
-persoonlijk en hoofdelijk hele vermogen
-vestigingsvergunning, inschrijven KvK, aanmelden als ondernemer bij belastingdienst en gemeente
-eigenaar betaalt IB over winst
+ geen verantwoording -risico ziekte - lastig krediet krijgen - hoofdelijk aansprakelijk

22

Kenmerken openbare vennootschap (VOF)voor wat betreft:
-eigendom en leiding
-aansprakelijkheid schulden
-oprichting
-winst
-fiscale aspecten (belastingen)
-voor- en nadelen

-eigendom leiding bij 2 of meer personen
-elk persoonlijk en hoofdelijk hele vermogen
-geen akte vereist maar slim om vennootschapsakte op te stellen, vestigingsvergunning, inschrijven KvK, aanmelden als ondernemer bij belastingdienst en gemeente
-winst verdeeld volgens afspraak
-vennoten ib over winst
+ taakverdeling + minder risico ziekte + makkelijker krediet - hoofdelijk aansprakelijk -ruzie

*gemeenschappelijke naam
*zijn man en vrouw vennoten dan man/vrouw firma

23

Kenmerken commanditaire vennootschap (CV) voor wat betreft:
-eigendom en leiding
-aansprakelijkheid schulden
-oprichting
-winst
-fiscale aspecten (belastingen)
-voor- en nadelen

-eigendom leiding bij 2 of meer personen. Naast beherende vennoot is er commanditaire vennoot die vermogen inbrengt maar niet bestuurt
-elk persoonlijk en hoofdelijk hele vermogen. Commanditaire vennoot alleen voor ingebracht vermogen
-geen akte vereist maar slim om vennootschapsakte op te stellen, vestigingsvergunning, inschrijven KvK, aanmelden als ondernemer bij belastingdienst en gemeente
-winst verdeeld volgens afspraak
-vennoten ib over winst
+ taakverdeling + minder risico ziekte + makkelijker krediet + commanditaire vennoot kan brengt geld in - hoofdelijk aansprakelijk -ruzie

24

Kenmerken stille vennootschap (SV vroeger maatschap) voor wat betreft:
-eigendom en leiding
-aansprakelijkheid schulden
-oprichting
-winst
-fiscale aspecten (belastingen)
-voor- en nadelen

- maten blijven zelfstandig
- ieder aansprakelijk voor persoonlijk aangegane verplichtingen, geen hoofdelijke aansprakelijkheid
- mondeling of schriftelijke oprichting
+ samen kosten delen - niet onder gemeenschappelijke naam
* samenwerkingsverband 2 of meer personen om financieel voordeel te halen uit samenwerking. Naar buiten onder eigen naam.
* vrije beroepen, artsen, advocaten en accountants

25

Kenmerken Besloten Vennootschap (BV) voor wat betreft:
-eigendom en leiding
-aansprakelijkheid schulden
-oprichting
-winst
-fiscale aspecten (belastingen)
-voor- en nadelen

- scheiding eigendom en leiding. Aandeelhouders eigendom en leiding directeur
- BV zelf en directeur niet. Aandeelhouders verliezen maximaal bedrag deelname (behalve bij wanbeheer)
- notariële akte, inschrijven KvK, aanmelden mer bij belastingdienst en gemeente
- verdeling winst door Algemene Vergadering Aandeelhouders. Uitkering is dividend.
- BV betaalt vennootschapsbelasting
+ geen hoofdelijke aansprakelijkheid + hogere status, continuïteit - oprichtingskosten en publicatieplicht

* rechtspersoon
* via blokkeringsregeling mogen aandelen niet zonder toestemming verkocht worden
* aandelenregister
* maatschappelijk kapitaal - geplaatst kapitaal = aandelen in portefeuille

26

Wanneer kan een directeur van een BV wel aansprakelijk worden gesteld voor schulden?

Wanbeheer

27

Wanneer is een BV een kleine BV (in verband met publicatieplicht)

balanstotaal < 4,4 mlj en netto omzet < 8,8 mlj en < 50 werknemers (2 uit 3)

28

Wat moet een kleine BV publiceren?

beperkte balans + toelichting

29

Wat moeten (middel)grote BV's publiceren

balans + winst en verliesrekening en jaarverslag

30

Wat is verschil tussen NV en BV

Aandelen NV niet op naam en vrij verhandelbaar. Meestal veel aandeelhouders