First Declension Vocabulary Flashcards Preview

First Form Latin > First Declension Vocabulary > Flashcards

Flashcards in First Declension Vocabulary Deck (10):
1

mensa -ae

f.   table

2

puella -ae

f.   girl

3

regina -ae

f.   queen

4

terra -ae

f.   earth, land

5

agricola -ae

m.   farmer

6

nauta -ae

m.   sailor

7

poeta -ae

m.   poet

8

Maria -ae

f.   Mary

9

Roma -ae

f.   Mary

10

Italia -ae

f.   Italy