FLC EC 209-214 Flashcards Preview

Fast Learning 2 > FLC EC 209-214 > Flashcards

Flashcards in FLC EC 209-214 Deck (174)
Loading flashcards...
1

inform by telegraph

diàngào / 电告

2

tell/sue sb/sacrifice

gào (sb) / 告

3

tell

gàosù / 告诉

4

commercial advertisement

guǎnggào / 广告

5

tell one's feelings

sù shuō / 诉说

6

family, home

jiā / 家

7

everyone (d..j..)

dàjiā / 大家

8

go home

huí jiā / 回家

9

painter

huàjiā / 画家

10

family expenses

jiāyòng / 家用

11

parents (j..z..)

jiāzhǎng / 家长

12

should (prefix of "of course")/become

dāng / 当

13

that very year

dāng nián / 当年

14

the same day

dāng tiān / rì / 当天/日

15

take seriously

dāng zhēn / 当真

16

be taken in

shàng dàng / 上当

17

dog (usually big)

quǎn / 犬

18

like this (suffix of "of course")

rán / 然

19

of course

dāngrán / 当然

20

otherwise

bùrán / 不然

21

after that

ránhòu / 然后

22

father prefix

fù / 父

23

ba (suffix for "let's" vb.)

ba / 吧

24

daddy

bà (ba) / 爸爸

25

mom

mā (ma) / 妈妈

26

mom's eldest sister

dà mā / 大妈

27

elder brother

dà gē / 大哥

28

buddies/pals

gēr men / 哥儿们

29

old man (respectful address)

dà yé / 大爷

30

outside

wài / 外