FLC EC 209-214 Flashcards Preview

Fast Learning 2 > FLC EC 209-214 > Flashcards

Flashcards in FLC EC 209-214 Deck (174)
Loading flashcards...
31

father's dad

yé ye / 爷爷

32

father's mom

nǎi nǎi / 奶奶

33

mother's mom

wài pó / 外婆

34

mother's dad

wài gōng / 外公

35

wet nurse

nǎi mā / 奶妈

36

become reconciled

hé hǎo / 和好

37

kind/gentle/polite

hé qì / 和气

38

peace

hé píng / 和平

39

soft breeze

hé fēng / 和风

40

how about (me)?

wǒ ne? / 我呢

41

milk

niú nǎi / 牛奶

42

milk cow

nǎi niú / 奶牛

43

how about your family?

ní jiā ne? / 你家呢

44

how many people there (in family)

jǐ kǒu rén? / 几口人

45

which

nǎ / 哪

46

that

nà / 那

47

which one

nǎ yī ge / 哪一个

48

where (shortened)

nǎr / 哪儿

49

which book

nǎ běn shū / 哪本书

50

which day

nǎ tiān / 哪天

51

inside

lǐ biān/lǐ tóu / 里边/里头

52

lining (for jacket)

lǐ zi / 里子

53

where (2 words)/"not really"

nǎ lǐ / 哪里

54

capital of country

jīng / 京

55

Tokyo (Japan capitol)

Dōng Jīng / 东京

56

mother

Mǔ (qīn) / 母(亲)

57

parents (f..m..)

fùmǔ / 父母

58

every

měi / 每

59

everyone (m..r..)

měi (gè) rén / 每(个)人

60

every day

měitiān / 每天