FLC EC 209-214 Flashcards Preview

Fast Learning 2 > FLC EC 209-214 > Flashcards

Flashcards in FLC EC 209-214 Deck (174)
Loading flashcards...
121

still (and)

hái / 还

122

some were yellow, and some were white

yǒu huáng sè de, hǎi bái sè de /

123

somebody had better/or

háishì / 还是

124

you'd better go home

nǐ hái shì huí jiā / 你还是回家

125

(still) not yet

hái méi yǒu / 还没有

126

still have

háiyǒu / 还有

127

not bad/still ok

hái kěyǐ / 还可以

128

want/should/fut.tense/if

yào / 要

129

important / "main"

zhǔyào de / 主要的

130

Main Street

zhǔyào de jiē / 主要的街

131

otherwise/or

yàobù / 要不

132

either..or…

yàome..yàome / 要么..要么..

133

if/in case

yàoshì / 要是

134

if you go home late, your Mom will be angry

Yàoshì nǐ huí jiā wǎn le, nǐ de Māma huì shēngqì /

135

pick (by hand)

zhāi / 摘

136

pick apples

zhāi píngguǒ / 摘平果

137

pluck flowers

zhāi huā / 摘花

138

(make a) summary

zhāiyào / 摘要

139

drop

dī / 滴

140

a drop of water

yī dī shuǐ / 一滴水

141

don't

bié / 别

142

for (object of purpose)

wèi / 为

143

for (purpose is obvious)

gěi / 给

144

the flowers are open for/to everyone

huā weì dà jiā kāi de /

145

the flowers are for everyone (to see)

huā shì gěi dà jiā (kàn de) /

146

look/read

kàn / 看

147

read (a book)

kàn shū / 看书

148

look down upon

kàn bu qǐ / 看不起

149

see (w attention)

kànjiàn /dào / 看见/到

150

catty; weight equal to 0.5 kg

jīn / 斤