FLC EC 209-214 Flashcards Preview

Fast Learning 2 > FLC EC 209-214 > Flashcards

Flashcards in FLC EC 209-214 Deck (174)
Loading flashcards...
151

listen

tīng / 听

152

refuse to listen

bù tīng / 不听

153

accept sb. 's words

tīng cóng / 听从

154

obedient

tīnghuà / 听话

155

walk

zǒu / 走

156

take a walk

zǒu yī zǒu / 走一走

157

he left

tā zǒu le / 他走了

158

deviate from the original

zǒuyàng / 走样

159

planned to

shuōhǎo / 说好

160

look lovely

hǎokàn le / 好看了

161

of (possessive)

de (possessive) / 的

162

adjective/noun connector

de (adjective/noun connector) / 的

163

very big door

hěn dà de mén / 很大的门

164

adverb/verb connector

de (adverb/verb connector) / 地

165

sing happily

gāoxìng de chàng / 高兴地唱

166

carefully

xiǎoxīn / 小心

167

listen carefully

xiǎoxīn (de) tīng / 小心(地)听

168

walk away

zǒukāi / 走开

169

(x, y) and z (le)

kě..le / 可..了

170

we didn't go home until 5PM

dào xiàwǔ wǔ diǎn zhōng wǒ men cái huí jiā /

171

we didn't (vb) until (time)

dào (time) wǒ men cái (vb) /

172

as soon as we got home

wǒ men yī huí jiā, mǎshàng /

173

as soon as (we) (got home), we called

(wǒ men) yī (huí jiā), (wǒ men (omitted if sunject for both phrases)) mǎshàng dǎ diànhuà /

174

at once, immediately

mǎshàng / 马上