Food / Eating Flashcards Preview

CJ Chinese > Food / Eating > Flashcards

Flashcards in Food / Eating Deck (22)
Loading flashcards...
1

beer (n) [food]

啤酒


píjiǔ

2

fruit juice (n) [food]

果汁


guǒzhī

3

milk (n) [food]

牛奶


niúnǎi

4

water (n) [food]
Shuǐ

5

edamame (n) [food]

毛豆

Máodòu

6

food (n)

食物

Shíwù

7

Tianbula () [food]

甜不辣

Tianbula

8

Mango ice () [food]

芒果冰

mángguǒbīng

9

Pan fried pork buns () [food]

水煎包

shuǐjiānbāo

10

Taiwanese sausage () [food]

香腸

xiāngcháng

11

Taste (v/n)

 

品味

Pǐnwèi

12

Bite ()yǎo

13

napkin (n) [food]

餐巾

Cānjīn

14

[food] ()


Is there an extra cost? Is it for one bowl or all you can eat?要加錢嗎? 只有一碗還是吃到飽?

Yào jiā qián ma?Zhǐyǒu yī wǎn háishì chī dào bǎo?

15

[food] ()


spoonfork湯匙 叉子

Tāngchíchāzi

16

[food] ()


this bread is stale (not fresh), throw it away.麵包 不新鮮了,扔 了吧

Miànbāo bù xīnxiānle, rēngle ba

17

[food] menu ()

菜單

càidān

18

[food]buffet ()

自助餐

zìzhùcān

19

[food]disposable / one-time use (adj)

免洗

Miǎn xǐ

20

[food]nutrition (n)


doesn't have nutrition

營養

沒有營養

méiyǒu yíngyǎng

21

[food]smell / flavor (n)


smell of smoke / the smell煙味 / 味道

yān wèi/ wèidào

22

[food]smelly (adj)Chòu