Geography Flashcards Preview

CJ Chinese > Geography > Flashcards

Flashcards in Geography Deck (28):
1

Australia (n) [places]

澳大利亞


Àodàlìyǎ

2

Boston (n) [places]

波士頓


bōshìdùn

3

Colombia (n) [places]

哥倫比亞


gēlúnbǐyǎ

4

East Africa (n) [places]

東非


dōngfēi

5

Orlando (n) [places]

奧蘭多


Àolánduō

6

South America (n) [places]

南美洲


nán měizhōu

7

Sydney (n) [places]

悉尼


xīní

8

Mozambique (n) [places]

莫桑比克

Mòsāngbǐkè

9

Malawi (n) [places]

马拉维

mǎ lā wéi

10

Tanzania (n) [places]

坦桑尼亚

tǎnsāngníyǎ

11

Kenya (n) [places]

肯尼亚

kěnníyǎ

12

Egypt (n) [places]

埃及

āijí

13

Uganda (n) [places]

乌干达

wūgāndá

14

Africa (n) [places]

非洲

Fēizhōu

15

Peru (n) [places]

秘魯

Bìlǔ

16

Ecuador (n) [places]

厄瓜多爾

èguāduō'ěr

17

Bolivia (n) [places]

玻利維亞

bōlìwéiyǎ

18

Argentina (n) [places]

阿根廷

āgēntíng

19

Brazil (n) [places]

巴西

bāxī

20

Antarctica (n) [places]

南極洲

nánjízhōu

21

() [place]


sun moon lake日月潭

Rìyuètán

22

() [place]


yilan宜蘭

Yílán

23

() [place]


kaohsiung高雄

Gāoxióng

24

sun moon lake () [place]

日月潭

rìyuètán

25

Jinguashi Park 

金瓜石  地質  公園


jīnguā shí dìzhí gōngyuán

26

Jiufen

九份
jiǔ fèn

27

Berlin () [geography]

柏林

Bólín

28

Machu Picchu () [geography]

馬丘比丘

mǎ qiū bǐqiū