Föreläsning 14 Flashcards Preview

Avsnitt 14 > Föreläsning 14 > Flashcards

Flashcards in Föreläsning 14 Deck (60):
1

Vad är medicinsk genetik?

Hur struktur och funktion av det genetiska materialet relaterar till olika sjukdomstillstånd

2

Vilka olika typer av av genetiska sjukdomar finns det?

- Engenssjukdomar
Mendelska sjukdomar. Ovanliga, en muterad gen som ger stor effekt.

- Polygena sjukdomar
Komplexa, flera gener samt miljöfaktorer. Vanliga

-Kromosomala avvikelser
Relativt vanliga, kan vara strukturella eller numeriska

-Mitokondriella
Ovanliga, mutationer i mitokondriellt DNA

3

Vad innebär Mendelska sjukdomar/engenssjukdomar?

Sjukdomar som beror på en muterad gen som ger stor effekt. Ovanliga.

4

Vad innebär polygena/komplexa sjukdomar?

Sjukdomar som beror på mutationer i flera gener samt miljöfaktorer

5

Vad finns det för två olika typer av kromosomala avvikelser?
Hur vanligt är det med kromosomala avvikelser?

Strukturella och numeriska.
Relativt vanliga

6

Vad innebär en genetisk mitokondriell sjukdom?

Mutationer på mitokondriellt DNA

7

Vad är klinisk genetik?

Klinisk diagnostisering
Riskberäkning
Genetisk testning
Genetisk vägledning

8

Vad kännetecknar det mitokondriella DNA:t?

93% är kodande - innehåller inga introner

Cirkulärt DNA

100-1000 kopior /cell
Ärvs av modern/maternellt

Kodar för andningskedjans proteiner
tRNA och rRNA

9

Hur kännetecknas det nukleära genomet?

Linjärt DNA - Organiserat i kromosomer

En diploid uppsättning per cell

10

Vilka är kromosomens delar?

Telomerer
P-arm (uppåt)
q-arm (nedåt)
Centromer

11

Hur många gener har vi?

20 000- 25 000

12

Vad menas med proteomet?

Alla våra proteinformer

13

Hur kan vårt proteom vara större än antalet mRNA?

Pga posttranslationell modifiering

14

Hur kan antalet mRNA vara större än vårt genom?

Pga alternativ splicing

15

Vad är en pseudogen?

En ickefunktionell kopia av en gen - uppkommer under evolutionens gång

16

Vad menas med homologer?

Ett par av kromosomer i en diploid organism

Innehåller samma gener arrangerade i samma ordning

17

Vad är en transposon?

En gensekvens som inte kodar för något utan flyttar runt i genomet genom ”copy and paste” eller ”cut and paste”

Kan påverka genuttryck genom att lägga sig i en kodande sekvens

18

Vilka två klasser av transposoner finns det?

Klass I - Retrotransposoner

Klass II - DNA transposoner

19

Vad kännetecknar retrotransposoner?

”Copy and paste”

Utgör 42% av genomet

Lämningar av retrovirus i vårt genom

Infogas i vårt genom via ett RNA intermediat som kopieras till DNA

20

Vad kännetecknar DNA-transposoner?

Har inget RNA intermediat

”Cut and paste”

Kan interagera både slumpmässigt och till spec målsekvenser i DNA:t

21

Vad är somatiska celler?

Alla celler förutom könsceller eller stammceller

22

Vad innebär mocaisism?

En mutation som uppkommer tidigt embryonalt och resulterar i att alla dess dotterceller får samma mutation.

23

Vad innebär germline mocaisism?

Om en mutation uppstår i en cell i tidigt embryonalt skede och denna cell ger upphov till en könscelllinje

24

Vad är punktmutationer?

Uppstår vid replikering och repair

Behöver inte vara negativt för individen och är det största bidraget till naturlig variation och evolution

25

Vad innebär en punktmutation i en en wobble-base?

Kan blir en tyst/synonymous substitution som inte ändrar vilket AA som kodonet kodar för

26

Vad innebär missense?

En mutation i DNA:t som innebär att en AA byts ut till en annan

27

Vad innebär Nonsense?

En mutation i DNA:t som resulterar i ett stoppkodon

28

Vad kan insertion/deletion mutationer resultera i?

Frameshift - stor påverkan

29

Vad kan en mutation i NGF (nerve growth factor) leda till?

NGF guidar nervtrådar som förmedlar smärta till sitt målorgan

Mutationer i NGF kan leda till smärtokänslighet

30

Nämn två sätt ett protein kan påverkas av mutationer?

Loss-of-function

Gain-of-function

31

Vilka typer av nya toxiska funktioner kan en Gain-of-funktion mutation ge ett protein?

Vilket typ av genetiska sjukdomar ger Gain-of-function muation ge?

Kan ge proteinet;

- annan substrataffinitet
- konstant aktiverad receptor
- proteinet får lätt att aggregera

De genetiska sjukdomar som ofta uppkommer;

- ofta dominanta
- endast en kopia av den sjuka genen krävs om den friska kopian av proteinet inte kan kompensera för det muterade proteinets toxiska effekt


32

Vad innebär Loss-of-funktion mutationer ofta för proteinet?

Vad genererar Loss-of-funktion mutationer ofta för typ av genetiska sjukdomar?

- Proteinet förlorar ofta sin funktion - helt eller delvis

- Ger ofta upphov till recessiva sjukdomar

- två kopior av den sjuka genen krävs ofta för sjukdom, ofta kan den friska genen upprätthålla proteinets funktion

- I vissa fall kan uttrycket av den friska genen ”uppregleras”

33

Vad innebär haploinsufficency?

Att uttrycket från en allel inte är nog för att upprätthålla en normal fenotyp

(Om den andra allelen t.ex. har en Loss-of-function mutation

34

Vad innebär chiasma?

Den överkorsning som bildas vid homolog rekombination vid meios

35

Vad innebär obligat överkorsning (meios)?

Att det krävs minst en överkorsning/rekombination för korrekt segregering av kromosomerna i meios

36

Vad är locus?

En unik position på en kromosom - kan vara gen eller annat DNA

37

Vad är en allel?

Flera olika alternativa former av ett locus

38

Vad innebär polymorfi?

En variation som förkommer med signifikant frekvens i populationen - mer än 1%

39

Vad innebär homozygot?

Två identiska anlag/alleler för en gen/locus

40

Vad innebär heterozygot?

Två olika anlag/alleler för en gen/locus

41

Vad innebär genotyp?

Genuppsättningen hos en individ

42

Vad innebär fenotyp?

Den synliga manifestationen för en genotyp

43

Vad innebär ett recessivt anlag?

Att de uttrycks i frånvaro av ett dominant anlag

44

Vad innebär oberoende- och kopplade gener?

Gener som ligger på samma kromosom är kopplade och nedärvs inte oberoende av varandra

Kopplade gener nedärvs ihop om överkorsning inte sker mellan dem

45

Hur studeras humangenetik?

Mha av ”Pedigrees” - tranfot

Släktträd som ritas upp i efterhand

46

Vilken information kan en pedigree ge oss?

- Hur sjukdomen nedärvs
Dominalt/recessive
Autosomal/könsbunden

-hur stor är risken att få ett barn med egenskapen

47

Vilka olika typer (4) finns det för Mendelska/monogena sjukdomar?

Autosomalt dominant
Autosomalt recessiv
X-bunden Recessiv eller dominant
Y-bunden

48

Vad kännetecknar autosomal dominant nedärvning?

- egenskapen förekommer i varje generation

- båda könen kan drabbas i samma omfattning

- båda könen kan överföra egenskapen

- barn med en sjuk och en fisk förälder har 50% risk att blir sjuk

- friska familjemedlemmar för inte sjukdomen vidare till sina barn

49

Vad kännetecknar autosomal recessiv nedärvning?

- två sjukdomsanlag krävs för att få sjukdomen

- en sjuk individ har vanligtvis två friska föräldrar

- båda könen drabbas lika och kan föra egenskapen vidare

- barn till 2 st anlagsbärare löper 25% risk att blir sjuk

- överrepresentation av besläktade föräldrar till sjuka barn

50

Vad kännetecknar X-bunden recessiv (XR) nedärvning?

- nästan enbart sjuka män

- en sjuk man har vanligtvis friska föräldrar

- modern är ofta en asymtomatisk anlagsbärare

- ingen överföring från far till son

Kvinnor kan få sjukdomen om deras far är sjuk och modern anlagsbärare

51

Vad kännetecknar X-bunden dominant (XD) nedärvning?

- Drabbar båda könen, men fler kvinnor blir sjuka

-Kvinnor visar ofta svagare och mer variabla symtom (männen har ingen backup X-kromosom)

- överförs från båda könen:

barn till sjuka kvinnor löper 50% risk att bli sjuka

Alla döttrar men inga söner till en sjuk man drabbas

52

Vad innebär genomic imprinting (genomisk prägling)?

Vissa gener som ärvs till avkomman från moder eller fader är inaktiverade mha metylering.

Genutrycket hos avkomman beror på om genen är inaktiverad hos mamma/pappa
- ofta styr imprinting tillväxt av embryot och placenta

53

Vilka kännetecken har mitokondriellt nedärvda sjukdomar?

- Maternell nedärvning

- Båda könen drabbas

- olika svåra/tydliga symptom hos olika individer pga heteroplasmi

54

Vad innebär heteroplasmi?

När individen har mer än ett oragnellgenom för t.ex. mitokondrien

T.ex. kan en cell ha en kombination av muterade och normala mitokondrier

Ett kritisk antal muterade mitokondrier i en viss cell/vävnad resulterar i sjukdomsfenotyp

Celltyper/organ med stort energibehov är känsligare för mutationer i mitokondriellt DNA

55

Hur uppkommer en kromosomal sjukdom?

- Tillkomst eller bortfall av en hel eller en del av en kromosom

- mer än en gen är involverad

- 1% av alla barnsjukdomar och 2,5 % av dödsfall hos barn

- klassisk exempel är Downs syndrom, ex på trisomi av kromosom 21

56

Vad innebär trisomi?

Att man har tre av en kromosom

57

Vad kännetecknar polygena/komplexa sjukdomar

- De vanligaste och samtidigt de minst förstådda genetiska sjukdomarna

- beror på interaktion mellan flera gener med mindre effekt och i kombination med miljöfaktorer

- Riskgener vanliga i populationen

- Inget tydligt nedärvningsmönster

- t.ex. Altzheimer, hjärt-kärlsjukdomar, cancer etc

58

Vad menas med relativ risk och hur räknar man fram den?

Vad är risken (frekvensen)för en släktning till en sjuk person - jämfört med risken i en population?

Frekvens hos släktingar/ frekvens i population

Värden över 1,0 indikerar att det finns en familjär komponent

59

Är familjär komponent = genetisk?

Nej, det kan bero på t.ex. miljö eller levnadsvanor som familjen delar

60

Vad innebär konkordans?

Hur ofta ser man egenskapen hos båda tvillingarna i ett tvillingpar