General Theory Flashcards Preview

IAL Algoritmy > General Theory > Flashcards

Flashcards in General Theory Deck (12)
Loading flashcards...
1

(pseudo)příkaz

pokyn k činnosti, který se odehraje při běhu programu; (při překladu)

2

ordinální typ

jednoduchý typ, pro každou hodnotu existuje jedna následující a jedna předchozí (kromě první a poslední)

3

skalární typ

jednoduchý typ, pro každé dvě hodnoty lze stanovit relace

4

konstruktor

operace, která ustaví strukturovanou hodnotu výčtem jejich komponent

5

vedlejší jev

změna globální proměnné uvnitř procedury

6

selektor

operace, kt umožní přístup k jednotlivé komponentě struktury na základě jména a reference

7

Abstraktní datový typ

ADT je definovách množinou hodnot, kterých smí nabývat jeho prvky a množinou operací nad těmito prvky.
(zvýšení datové abstrakce, snížení složitosti algoritmů)

8

iterátor

operace, která provede zadanou činnost nad všemi prvky homogenní datové struktury

9

destruktor

operace zruší dynamickou strukturu a vrátí prostor jí zaujímaný

10

Ekvivalence dvou seznamů [rekurzivně]

Dva seznamy jsou ekv, když jsou oba prázdné nebo když se rovnají jejich první prvky a také jejich zbytky

11

Délka seznamu [rekurzivně]

Je-li seznam prázdný, má délku nula. V jiném případě je jeho délka jedna plus délka jeho zbytku.

12

Binární strom [rekurzivně]

Binární strom je buď prázdný, nebo sestává z jednoho uzlu zvaného kořene a dvou podstromů - levého a pravého. (Oba podstromy mají vlastnosi binárního stromu.)