Generell juss Flashcards Preview

MEDSEM4500 Helsejuss > Generell juss > Flashcards

Flashcards in Generell juss Deck (7):
1

Hvilke menneskerettigheter (av relevans for medisinen) er festet i grunnloven?

-- Rett til liv, til ikke å dømmes til døden
-- Ingen skal utsette for tortur/umenneskelig/nedverdigende behandling eller straff
-- Ingen skal fengsles/berøves sin frihet uten i lovbestemte tilfeller og på en måte lovene forskriver
-- Rett til respekt av privatliv og familieliv/hjem/kommunikasjon. Staten skal sikre personlig integritet.

2

Hva er EMK/SP?

Den Europeiske Menneskerettskonvensjon.
FNs konvensjon om Sivile og Politiske rettigheter.

3

Hva skjer hvis norsk lov kolliderer med EMK/SP?

EMK/SP har forrang forann norsk lov om det gjelder lover Norge har forpliktet seg til å overholde.

4

Hva er legalitetsprinsippet?

Inngrep i personers, organisasjoners og kommuners selvbestemmelsesrett (autonomi) krever hjemmel i lov.

5

Hva er materielle regler?

De sier noe om *hvilke* rettigheter og plikter rettssubjektene har.
F.eks: rett på faglig forsvarlig behandling.

6

Hva er prosessuelle regler?

De sier noe om *hvordan* rettssubjektene kan få fastslått og håndhevet sine materielle rettigheter og plikter.
F.eks: klagerett til myndighetstilsyn.

7

Hvilke modale hjelpeverb finnes i norsk lov? Hvorfor er de viktige?

Å skulle, å kunne, å ville, å burde, å måtte.
De sier noe om holdningen man skal ha til innholdet i loven: "skal" betegner f.eks en automatisk plikt, mens "bør" krever en faglig overveielse før en beslutning tas.