Hebrew-Aramaic Scriptures Flashcards Preview

Bible Books Chinese Simplified - English > Hebrew-Aramaic Scriptures > Flashcards

Flashcards in Hebrew-Aramaic Scriptures Deck (39)
Loading flashcards...
1

创世纪

Chuàngshìjì

Genesis

2

出埃及记

Chū'āijíjì

Exodus

3

利未记

Lìwèijì

Leviticus

4

民数记

Mínshùjì

Numbers

5

申命记

Shēnmìngjì

Deuteronomy

6

约书亚记

Yuēshūyàjì

Joshua

7

士师记

Shìshījì

Judges

8

路得记

Lùdéjì

Ruth

9

撒母耳记上

Sāmŭ'ěrjì Shàng

1 Samuel

10

撒母耳记下

Sāmŭ'ěrjì Xià

2 Samuel

11

列王纪上

Lièwángjì Shàng

1 Kings

12

列王纪下

Lièwángjì Xià

2 Kings

13

历代志上

Lìdàizhì Shàng

1 Chronicles

14

历代志下

Lìdàizhì Xià

2 Chronicles

15

以斯拉记

Yĭsīlājì

Ezra

16

尼希米记

Níxīmĭjì

Nehemia

17

以斯帖记

Yĭsītiějì

Esther

18

约伯记

Yuēbójì

Job

19

诗篇

Shīpiān

Psalms

20

箴言

Zhēnyán

Proverbs

21

传道书

Chuándàoshū

Ecclesiastes

22

雅歌

Yǎgē

Song of Solomon

23

以赛亚书

Yǐsàiyàshū

Isaiah

24

耶利米书

Yé lìmǐshū

Jeremiah

25

耶利米哀歌

Yēlìmĭ'āigē

Lamentation

26

以西结书

Yĭxījiéshū

Ezekiel

27

但以理书

Dànyĭlĭshū

Daniel

28

何西阿书

Héxī'āshū

Hosea

29

约珥书

Yuē'ěrshū

Joel

30

阿摩司书

Āmósīshū

Amos

31

俄巴底亚书

Ébādĭyǎshū

Obadiah

32

约拿书

Yuēnáshū

Jonah

33

弥迦书

Míjiāshū

Micah

34

那鸿书

Nàhóngshū

Nahum

35

哈巴谷书

Hābāgŭshū

Habbakuk

36

西番雅书

Xīfānyǎshū

Zephaniah

37

哈该书

Hāgāishū

Haggai

39

撒迦利亚书

Sājiālìyàshū

Zechariah

40

玛拉基书

Mǎlājīshū

Malachi