Herbs 5 One Liners Flashcards Preview

Comps 2 > Herbs 5 One Liners > Flashcards

Flashcards in Herbs 5 One Liners Deck (55):
0

Internal dryness of the LU. Nourishes Yin.

Bai He Gu Jin Tang

1

Modern formula for Yin/Yang Xu. Menopause & Hypertension.

Er Xiang Tang

2

Blood Xu & Stasis & GYN Sx

Tao Hong Si Wu Tang

3

Qi and Blood Xu with a tendency toward deficiency cold.

Shi Quan Da Bu Wan

4

Blood Xu caused by injury to Yuan Qi (will lead to Deficiency heat leading to Rising Yang). Rx gives the qi to make the blood.

Dang Gui Bu Xue Tang

5

5:1 ingredients ratio

Dang Gui Bu Xue Tang

6

Deficiency cold/spasmy abdo pain in the MJ. Taxation Fatigue/Consumption Vacuity.

Xiao Jian Zhong Tang

7

Basic SP Qi supplement Formula.
Representative Qi Xu Rx.

Si Jun Zi Tang

8

KD yang deficiency with internal cold.
Representative Shao Yin Rx.

Si Ni Tang

9

LU/ST Yin Xu.

Sha Shen Mai Men Dong

10

Jue Yin Syndrome Rx.
Roundworms.

Wu Mei Wan

11

HT Qi and Yin xu with Sp Xu.
Restless organ disorder.

Gan Mai Da Zao Tang

12

ST Cold due to deficiency or cold attacking the MJ.

Wu Zhu Yu Tang

13

Lu Qi/Wei Qi Xu. Frequent cold catching.

Yu Ping Feng San

14

Severe Interior cold, progressed Tai Yin Condition.

Fu Zi Li Zhong Wan.

15

Lu Qi Xu plus COUGH AND WHEEZE.

Bu Fei Tang

16

Representative Summerheat Formula.

Liu Yi San

17

KD Yin Xu with injury to essence and marrow. Focus is on deficiency.

Zuo Gui Yin

18

Internally generated dampness interfering w SP T/T.

Shen Ling Bai Zhu San

19

HT/KD not communicating- Representative formula.

Tian Wan Bu Xin Dan

20

Transforms food stagnation. Representative formula.

Bao He Wan

21

Representative Tai Yin formula.

Li Zhong Wan

22

Cold type closed disorders.

Su He Xiang Wan

23

LV/KD Yin Xu plus Qi Stagnation & Blood Dryness

Yi Guan Jian

24

"consumptive Disorder"
Qi/Bld Xu leading to undernourished HT.

Zhi Gan Cao Tang

25

Representative Yin nourishing formula.

Liu Wei Di Huang Wan

26

Injury to fluids/Blood Xu leading to SPASMS.

Shao Yao Gan Cao Tang

27

Basic representative Blood tonic formula. Mild Stasis.

Si Wu Tang

28

KD Yin Xu with severe injury to essence/marrow/fluid.

Zuo Gui Wan

29

SP Qi Fall

Bu Zhong Yi Qi Tang

30

LV/KD Yin Xu. Often an add on to other formulas.
2 ingredients.

Er Zhi Wan

31

Yang Xu plus waning of fire at ming men.
Fire is out. Severe.

You Gui Wan

32

Cold in the channels, underlying blood Xu.

Dang Gui Si Ni Tang

33

Yin Xu (LV/KD) plus flourishing fire. Steaming bone, constant hunger, yin Sx. Less common Rx.

Da Bu Yin Wan

34

Heat Excess plus Blood Xu in lesser Shao Yin.

Huang Lian E Jiao Tang

35

Yin deficient heat manifesting in the eyes.

Qi Ju Di Huang Wan

36

KD Yang Xu - prevents Yin from causing Yang separation.

You Gui Yin

37

Qi and Blood Xu.
Si Jun Zi Tang + Si Wu Tang

Ba Zhen Tang

38

Wei Qi Xu, spontaneous sweat. HT is taxed, many HT Sx.

Mu Li San

39

Vaginal discharge due to SP Xu damp and LV Qi stagnation.

Wan Dai Tang

40

Yin Xu with heat Sx, basic modification of representative formula.

Zhi Bai Di Huang Wan

41

Yang Xu with continuous urination.

Suo Quan Wan

42

HT/KD not communicating with sex dream, spermatorrhea, infertility etc.

Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang

43

Heat in Chong/Ren leading to profuse menstruation.

Gu Jing Wan

44

SP/KD Yang Xu leading to Cock's Crow Diarrhea.

Si Shen Wan

45

Representative Yang Xu formula based off of Liu Wei Di Huang Wan.

Shen Qi Wan

46

SP Qi Xu plus PHLEGM

Liu Jun Zi Tang

47

HT Qi Xu/constraint caused by phlegm turbidity.

Ding Zhi Wan

48

KD Xu plus spermatorrhea.

Gin Suo Gu Jing Wan

49

Cold from deficient MJ plus excess Yin, cold accumulation pain in abdo.

Da Jian Zhong Tang

50

Warm febrile disease harassing PC w turbid phlegm blocking orifices. Clears heat.

An Gong Niu Huang Wan

51

LU Qi/Yin Xu with chronic cough with difficult to expectorate sputum.

Sheng Mai San

52

LV Blood and HT Yin Xu. Insomnia. palpitations, heat/dry Sx.

Suan Zao Ren Tang

53

SP Xu leading to Food Stagnation.

Jian Pi Wan

54

SP Qi/ HT Blood Xu.

Gui Pi Tang