Herbs 6 One Liners Flashcards Preview

Comps 2 > Herbs 6 One Liners > Flashcards

Flashcards in Herbs 6 One Liners Deck (61):
1

Cough + mild w-c sx, or had a wi-c and cough is left

Zhi Sou San

2

Liver Qi Stagnation

Chai Hu Shu Gan Tang

3

Xiong Bi, “Angina Formula”

Gua Lou Xie Bai Bai Ju Tang

4

Primary Formula for Damp-Phlegm

Er Chen Tang

5

Cold Testicular Pain, Cold Accumulation/Qi Stag in LV Chanel (hernia)

Tian Tai Wu Yao San

6

Excess above, Deficiency Below Asthma Formula

Su Zi Jiang Qi Tang

7

Phlegm Heat Asthma Formula

Ding Chuan Tang

8

Chronic Bi d/t LV Bld, KD Yang/Qi Xu and Blood Xu (esp Lower Body)

Du Huo Ji Sheng Tang

9

Blood Stasis in Lower Jiao, Rep Tai Yang Blood Amassment Formula

Tao He Cheng Qi Tang

10

Blood Stasis in Chest d/t Qi Stag (diaphragm)

Xue Fu Zhu Yu Tang

11

Blood Stasis BELOW the diaphragm

Ge Xia Zhu Yu Tang

12

Blood Stasis in Lower Abdomen (+ underlying cold from Xu)

Shao Fu Zhu Yu Tang

13

Qi and Blood Stag blocking Channels- chronic Aches and Pains-Body

Shen Tong Zhu Yu Tang

14

Post-Stroke Sequelae, Qi and Blood Stasis blocking Channels

Bu Yang Huan Wu Tang

15

Trauma injury w/ Qi and Blood Stagnation (esp chest walls)

Fu Yuan Huo Xue Tang

16

Qi and Blood Stasis blocking Channels d/t trauma- Fantastically Effective

Huo Luo Xiao Ling Dan

17

Post Partum Blood Xu and Cold

Sheng Hua Tang

18

Blood Stasis/Tumor in Uterine (especially during Pregnancy)

Gui Zhi Fu Ling Wan

19

Abdominal Pain d/t disharmony b/t LV & SP (damp accumulation)

Dang Gui Shao Yao San

20

Blood Stasis in Lower Jiao or Chest- dui yao WLZ, PH

Shi Xiao San

21

Pi Shui (Skin Edema) d/t Sp Xu + damp

Wu Pi San

22

Modern Chest Stasis Formula, moves Qi of Chest (radiating epigastric pn

Dan Shen Yin

23

Flooding and Spotting d/t Chong and Ren Disharmony

Jiao Ai Tang

24

“Hematochezia” d/t Intestinal Wind or Organ Toxins.
(Dp-Ht Hemorroid Formula)

Huai Hua San

25

Wind-Cold Damp in Channels

Xiao Huo Luo Dan

26

Wind Stroke to Channels of the Face, complicated by Phlegm (Bell’s Palsy)

Qian Zheng San

27

Wind-Heat (or Wind-Heat-Damp) Rash- acute, itchy, red skin

Xiao Feng San

28

Excess Heat in LV Channel Stirring up LV Wind (Wi-Ht → Full Heat)

Ling Jiao Gou Teng Tang

29

LV Yang Rising → LV Wind. Pre-Stroke Formula. Dramatic Yang Rise

Zhen Gan Xi Feng Tang

30

LV Yang Rising → LV Wind. Weakened Migraine Formula.

Tian Ma Gou Teng Yin

31

LV Wind d/t Yin and Blood Xu

E Jiao Ji Zi Huang Tang

32

External Cool-Dry invasion

Xing Su San

33

External Warm-Dry affecting Lungs

Sang Xing Tang

34

External Warm-Dry affecting Lungs; stronger formula than Sang Xing Tang; more severe sx present

Qing Zao Jiu Fei Tang

35

Xu and Cold in Chong and Ren + Blood Stasis

Wen Jing Tang

36

Damp accumulating and obstructing the Fx and Qi Mechanism of SP/ST

Ping Wei San

37

WCD + Int Damp → Sudden Turmoil (Cruise Ship Formula)

Huo Xiang Zheng Qi Tang

38

Warm Dampness affecting Qi Level (damp > warmth)

San Ren Tang

39

Warm-Damp FEBRILE Disorder/Seasonal Epidemic Qi level (heat >damp)

Gan Lu Xiao Du Dan

40

Yang Jaundice (Damp Heat Jaundice)

Yin Chen Hao Tang

41

Hardness/nodules in neck

Xiao Luo Wan

42

Damp Heat in Middle Jiao pouring to Lower Jiao

Er Miao San

43

Congested Fluids in Lower Jiao, Tai Yang Water Amassment

Wu Ling Tang

44

Interlocking of Water + Heat → Xue Lin (often Yin Xu Constitutions)

Zhu Ling Tang

45

LU Atrophy d/t LU/ST Yin XU

Mai Men Dong Tang

46

Thin Phlegm Retention d/t Middle Jiao Yang Xu

Ling Gui Zhu Gan Tang

47

KD/SP Yang Xu +Damp Accum (SEVERE Fluid Accum)

Zhen Wu Tang

48

Wind-Damp @ Exterior, Heavy, Stiff, HA, + W-Cold Sx

Qiang Huo Sheng Shi Tang

49

WCD- Bi causing significant joint pain, worse w/ cold

Juan Bi Tang

50

Heat Lin/Damp Heat in Lower Jiao/ Damp Heat UTI

Ba Zheng San

51

Bi Syndrome cause by wi-damp, settling in joints → heat

Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang

52

Qi Stagnation- Tx’s 6 things that stagnate, not underlying Xu

Yue Ju Wan

53

GB/St Disharmony and constraint + Phlegm Heat

Wen Dan Tang

54

GB/St Disharmony and constraint + Phlegm Heat + HEART FIRE

Huang Lian Wen Dan Tang

55

Phlegm Heat in Lungs, Bronchitis/Pneumonia

Qing Qi Hua Tan Tang

56

Improper purge of Tai Yang, stuck and binding in chest.

Xiao Xian Xiong Tang

57

Rebel St Qi d/t Xu and heat

Ju Pi Zhu Ru Tang

58

Lu Dry + Phlegm Accum

Bei Mu Gua Lou San

59

Phlegm Retention in Lu + Qi Stag, chronic

San Zi Yang Qin Tang

60

dizziness + nausea, activated by stress (SP Xu → Damp, LV → SP)

Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang

61

Plum Pit Qi

Ban Xia Hou Po Tang