Hfst 3 Woorden Flashcards Preview

Aardrijkskunde > Hfst 3 Woorden > Flashcards

Flashcards in Hfst 3 Woorden Deck (28):
1

Analfabetisme

Het % van de bevolking ouder dan 15 jaar dat niet kan lezen of schrijven

2

Bevolkingsdichtheid

Het gem aantal inwoners per km2

3

Bevolkingsgroei

Toename of afname van de bevolking door geboorte, sterfte, emigratie en immigratie

4

Bevolkingsspreiding

De wijze waarop de bevolking is verdeeld over een gebied

5

Bruto nationaal product (bnp)

De totale geldwaarde van alle goederen en diensten die alle staatsburgers van een land in een jaar produceren

6

Bruto binnenlands product (bbp)

De totale geldwaarde van alle goederen en diensten die binnen de staatsgrenzen van een land in een jaar worden geproduceerd

7

Bruto regionaal product (brp)

De totale geldwaarde van alle goederen en diensten die een regio in een jaar produceert

8

Centrum

gebied waar de economische en politieke macht is geconcentreerd

9

De-industralisatie

Afname van de productie en de werkgelegenheid in de industrie

10

Dekolonisatie

Het politiek onafhankelijk worden van een voormalige kolonie

11

Demografische druk

De verhouding tussen de productieve leeftijdsgroep (20-65 jaar) en de niet productieve groepen (0-20 jaar en 65+)

12

Demografische transitie

Model dat de overgang laat zirn van hoge geboorte- en sterftecijfers naar lage geboorte- en sterftecijfers

13

Exploitatiekolonie

Een overzees gebiedsdeel dat dient als leverancier van goedkope grondstoffen en arbeidskrachten voor het moederland

14

Gemiddeld inkomen

Het bbp van een land gedeeld door het aantal inwoners van dat land

15

Industrialisatie

Periode waarin een samenleving voor zijn inkomen steeds sterker afhankelijk wordt van industrie ipv landbouw

16

Koopkracht

Het aantal goederen of diensten dat je met geld kunt kopen

17

Leeftijdsopbouw

De verdeling van de bevolking over de verschillende leeftijdsklassen, vaak weergegeven in een leeftijdsdiagram

18

Multinationale onderneming (mno)

Onderneming met vestigingen in meerdere (ten minste 2) landen heet ook multinational

19

Periferie

gebied dat weinig politieke en economische macht heeft

20

Regionale ongelijkheid

Situatie dat er tussen regio’s grote sociaaleconomische ongelijkheid bestaat

21

Ruilvoet

Verhouding tussen het prijspeil van de exportproducten en het prijspeil van de importproducten

22

Samenstelling van de beroepsbevolking

% verdeling van de werkende bevolking over de primaire, secundaire en tertiare sector

23

Semiperiferie

Gebied dat een tussenpositie inneemt tussen het centrum en de periferie

24

Sociaal ongelijkheid

Situatie waarin bevolkingsgroepen, culturen of mensen met een bepaald geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, taal of ander verschil, worden gediscrimineerd op grond van de heersende normen, bijv in kansen op de arbeidsmarkt

25

Verstedelijking

Toename van het % mensen dat in de steden woont

26

Vestigingskolonie

Een overzees gebiedsdeel waar de kolonisten zich blijvend vestigen

27

Wereldsysteem

Indeling van de wereld volgens een bepaald model, zoals het centrum-periferiemodel, om de economische en politieke machtsverhoudingen uit te drukken

28

Zakelijke en financiele dienstverlening

Bedrijfstak die zich bezighoudt met het leveren van financiele en andere diensten aan bedrijven of de overheid