Hoofdstuk 3 Flashcards Preview

Bio Hfdsk 2 > Hoofdstuk 3 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 3 Deck (30):
1

Aeroob

Met zuurstof

2

Algembloei

Explosieve toename van biomassa van fytoplankton en andere algen

3

Ammonificerende bacterie

Bacterie die ureum en eiwitten uit dode resten van organismen omzet to ammonium

4

Anaeroob

Zonder zuurstof

5

Atmosfeer

Luchtkring om de aarde heen

6

Autotroof

Uit anorganische stoffen organische stoffen kunnen maken

7

Biomassa

Totale hoeveelheid energierijk materiaal in een organisme

8

Climaxstadium

Laatste stadium na succesie, waarbij abiotische factoren en soortsamenstelling min of meer constant zijn, de populaties zijn in evenwicht, en het ecosysteem is stabiel

9

Composteren

Gecontroleerd afbreken van organische stoffen

10

Consument

Organisme, dat andere organismen als voedselbron gebruikt, een consument is een heterotroof organisme

11

Denitrificerende bacterie

Bacterie die nitraat omzet in gasvormig stikstof

12

Detritus

Dode resten van planten en dieren

13

Draagkracht

Maximale grootte van een populatie die een ecosysteem aankan

14

Eutrofiëring

Verrijking van water met voedingsstoffen

15

Fossiele brandstoffen

Brandstoffen gevormd in vroegere tijden en geen deel uitmaken van de huidige kringloop

16

Fytoplankton

De grootste primaire producent van zuurstof op aarde

17

Heterotroof

Andere organismen nodig voor organische stoffen

18

Humus

Organisch materiaal ontstaan door gedeeltelijke afbraak van plantaardige en dierlijke resten op de bodem

19

Nitrificerende bacterie

Bacterie die van ammonium nitraat maken

20

Pionierecosysteem

Ecosysteem dat als eerste ontstaat in een gebied waar geen of vrijwel geen leven was

21

Plaag

Ongeremde vermenigvuldiging van een bepaald soort organisme

22

Populatiedynamiek

Verandering van populaties in een ecosysteem, aantallen nemen toe of af, soorten veranderen of verdwijnen

23

Primaire productie

Hoeveelheid organische stoffen die producenten maken

24

Producent

Organisme dat organische stoffen uitsluitend uit anorganische stoffen produceert met behulp van energie uit de levenloze natuur

25

Reducent

Schimmel die dood organisch materiaal omzet in mineralen

26

Stikstoffixerende bacterie

Bacterie die stikstof uit de lucht kunnen binden, leven meestal in symbiose met planten

27

Subclimax stadium

Stadium dat voorafgaat aan het climax stadium, maar bevat vaak meer soorten dan in een climax

28

Succesie

Verandering in de loop van de tijd in de soortensamenstelling van een levensgemeenschap zodat deze geleidelijk overgaat in een andere

29

Trofische niveau

Elke schakel van een voedsel pyramide

30

Verstoring

Blijvende, snel optredende veranderingen in een ecosysteem