HSK Level 1 Flashcards Preview

Chinese-HSK > HSK Level 1 > Flashcards

Flashcards in HSK Level 1 Deck (150):
0

to love

爱- ai4

1

eight

八- ba1

2

father

爸爸-ba4ba5

3

cup

杯子-bei1zi5

4

Beijing

北京-bei3jing1

5

volume

本-ben3

6

you're welcome

不客气-bu2ke4qi5

7

no

不-bu4

8

dish

菜-cai4

9

tea

茶-cha2

10

to eat

吃-chi1

11

taxi

出租(汽)车-chu1zu1(qi4)che1

12

To make a telephone call

打电话-da3dian4hua4

13

big

大-da4

14

subordinating particle-posession

的-de5

15

o'clock

点-dian3

16

computer

电脑-dian4nao3

17

television

电视-dian4shi4

18

movie

电影-dian4ying3

19

thing

东西-dong1xi5

20

All

都-dou1

21

to read

读-du2

22

Sorry

对不起-dui4bu5qi3

23

Many, much

多-duo1

24

how many, how much

多少-duo1shao5

25

son

儿子-er2zi5

26

two

二-er4

27

restaurant

饭店-fan4dian4

28

airplane

飞机-fei1ji1

29

happy

高兴-gao1xing4

30

measure word, general

个-ge4

31

to work

工作-gong1zuo4

32

dog

狗-gou3

33

chinese language

汉语-han4yu3

34

good, nice

好-hao3

35

to drink

喝-he1

36

and

和-he2

37

very

很-hen3

38

back

后面-hou4mian4

39

to come back

回-hui2

40

can

会-hui4

41

railway station

火车站-huo3che1zhan4

42

how many

几-ji3

43

years, age

岁-sui4

44

home

家-jia1

45

to call

叫-jiao4

46

today

今天-jin1tian1

47

nine

九-jiu3

48

to open

开-kai1

49

to look at

看-kan4

50

to see

看见-kan4jian4

51

piece

块-kuai4

52

to come

来-lai2

53

teacher

老师-lao3shi1

54

past tense

了-le5

55

cold

冷-leng3

56

inside

里-li3

57

zero

零-ling2

58

six

六-liu4

59

mother

妈妈-ma1ma5

60

question marker

吗-ma5

61

to buy

买-mai3

62

cat

猫-mao1

63

not

没-mei2

64

it doesn't matter

没关系-mei2guan1xi5

65

rice

米饭-mi3fan4

66

name

名字-ming2zi5

67

tomorrow

明天-ming2tian1

68

where

哪儿-na3r

69

that

那-na4

70

suggestion

呢-ne5

71

to be able to

能-neng2

72

you

你-ni3

73

you, you all (plural)

你们-ni3men5

74

year

年-nian2

75

daughter

女儿-nv3er2

76

friend

朋友-peng2you5

77

apple

苹果-ping2guo3

78

seven

七-qi1

79

money

钱-qian2

80

front

前面-qian2mian4

81

please

请-qing3

82

to go

去-qu4

83

hot

热-re4

84

people

人-ren2

85

to know

认识-ren4shi5

86

day

日-ri4

87

three

三-san1

88

shop

商店-shang1dian4

89

above

上-shang4

90

morning

上午-shang4wu3

91

few, little

少-shao3

92

what

什么-shen2me5

93

ten

十-shi2

94

time

时候-shi2hou4

95

to be

是-shi4

96

book

书-shu1

97

who

谁-shei2/shui2

98

water

水-shui3

99

fruit

水果-shui3guo3

100

to sleep

睡觉/shui4jiao4

101

to say

说话-shuo1hua4

102

four

四-si4

103

he, him

他-ta1

104

She, her

她-ta1

105

they, them (male)

他们-ta1men5

106

they, them (female)

她们-ta1men5

107

Too

太-tai4

108

weather

天气-tian1qi4

109

to listen

听-ting1

110

classmate

同学-tong2xue2

111

I, me

我-wo3

112

we, us

我们-wo3men5

113

five

五-wu3

114

to like

喜欢-xi3huan5

115

below

下-xia4

116

afternoon

下午-xia4wu3

117

to rain

下雨-xia4yu3

118

mister

先生-xian1sheng5

119

now

现在-xian4zai4

120

to think

想-xiang3

121

small

小-xiao3

122

miss

小姐-xiao3jie3

123

a few

些-xie1

124

to write

写-xie3

125

thanks

谢谢-xie4xie5

126

week

星期-xing1qi1

127

student

学生-xue2sheng1

128

to study

学习-xue2xi2

129

school

学校-xue2xiao4

130

one

一-yi1

131

clothes

衣服-yi1fu5

132

doctor

医生-yi1sheng1

133

hospital

医院-yi1yuan4

134

chair

椅子-yi3zi5

135

to have

有-you3

136

month

月-yue4

137

at

在-zai4

138

goodbye

再见-zai4jian4

139

how

怎么-zen3me5

140

how about

怎么样-zen3me5yang4

141

this

这-zhe4

142

China

中国-zhong1guo2

143

noon

中午-zhong1wu3

144

to live

住-zhu4

145

table

桌子-zhuo1zi5

146

Chinese character

字-zi4

147

yesterday

昨天-zuo2tian1

148

to do

做-zuo4

149

to sit

坐-zuo4