HSK Level 2 Flashcards Preview

Chinese-HSK > HSK Level 2 > Flashcards

Flashcards in HSK Level 2 Deck (150):
0

(Suggestion)

吧- ba5

1

white

白-bai2

2

hundred

百-bai3

3

to help

帮助-bang1zhu4

4

to compare with

比-bi3

5

do not

别-bie2

6

long

长-chang2

7

to sing

唱歌-chang4ge1

8

to go out

出-chu1

9

to wear

穿-chuan1

10

boat

船-chuan2

11

time

次-ci4

12

from

从-cong2

13

wrong

错-cuo4

14

to play basketball

打篮球-da3lan2qiu2

15

everyone

大家-da4jia1

16

but

但是-dan4shi4

17

to arrive

到-dao4

18

(adverbial particle, converts adjective into an adverb)

地-de5

19

(adverbial particle, resultive)

得-de5

20

To wait

等-deng3

21

younger brother

弟弟-di4di5

22

first

第一-di4yi1

23

right

对-dui4

24

towards

对-dui4

25

room

房间-fang2jian1

26

very

非常-fei1chang2

27

minute

分钟-fen1zhong1

28

waiter

服务员-fu2wu4yuan2

29

tall

高-gao1

30

to tell

告诉-gao4su5

31

older brother

哥哥-ge1ge5

32

to give

给-gei3

33

bus

公共汽车-gong1gong4qi4che1

34

kilogram

公斤-gong1jin1

35

company

公司-gong1si1

36

expensive

贵-gui4

37

(perfect tense)

过-guo4

38

still

还-hai2

39

child

孩子-hai2zi5

40

delicious

好吃-hao3chi1

41

number

号-hao4

42

black

黑-hei1

43

red

红-hong2

45

to welcome

欢迎-huan1ying2

46

to answer

回答-hui2da2

47

airport

(飞)机场-(fei1)ji1chang3

48

Egg

鸡蛋-ji1dan4

49

measure word for clothing

件-jian4

50

classroom

教室-jiao4shi4

51

older sister

姐姐-jie3jie5

52

to introduce

介绍-jie4shao4

53

to enter

进-jin4

54

close (distance)

近-jin4

55

only

就-jiu4

56

to think

觉得-jue2de5

57

coffee

咖啡-ka1fei1

58

to begin

开始-kai1shi3

59

exam

考试-kao3shi4

60

to be possible

可能-ke3neng2

61

can

可以-ke3yi3

62

lesson

课-ke4

63

quick

快-kuai4

64

happy

快乐-kuai4le4

65

tired

累-lei4

66

from

离-li2

67

two

两-liang3

68

road

路-lu4

69

to travel

旅游-lv3you2

70

slow

慢-man4

71

busy

忙-mang2

72

every

每-mei3

73

younger sister

妹妹-mei4mei5

74

man

男人-nan2ren2

75

you (formal)

您-nin2

76

milk

牛奶-niu2nai3

77

woman

女人-nv3ren2

78

side

旁边-pang2bian1

79

to run

跑步-pao3bu4

80

cheap

便宜-pian2yi5

81

ticket

票-piao4

82

beautiful

漂亮-piao4liang5

83

wife

妻子-qi1zi5

84

to get up

起床-qi3chuang2

85

thousand

千-qian1

86

sunny

晴-qing2

87

last year

去年-qu4nian2

88

to let

让-rang4

89

to go to work

上班-shang4ban1

90

body,health

身体-shen1ti3

91

to get sick

生病-sheng1bing4

92

birthday

生日-sheng1ri4

93

time

时间-shi2jian1

94

matter

事情-shi4qing5

95

watch (on your wrist)

手表-shou3biao3

96

to give,to send

送-song4

97

so

所以-suo3yi3

98

it

它-ta1

99

to play football

踢足球-ti1zu2qiu2

100

question

题-ti2

101

To dance

跳舞-tiao4wu3

102

outside

外-wai4

103

to play

玩-wan2

104

to finish

完-wan2

105

evening

晚上-wan3shang5

106

hey

喂-wei4

107

why

为什么-wei4shen2me5

108

to ask

问-wen4

109

question

问题-wen4ti2

110

watermelon

西瓜-xi1gua1

111

to hope

希望-xi1wang4

112

to wash

洗-xi3

113

towards

向-xiang4

114

hour

小时-xiao3shi2

115

to smile

笑-xiao4

116

new

新-xin1

117

family name

姓-xing4

118

to rest

休息-xiu1xi5

119

snow

雪-xue3

120

color

颜色-yan2se4

121

eye

眼睛-yan3jing5

122

lamb

羊肉-yang2rou4

123

medicine

药-yao4

124

to want,will

要-yao4

125

also

也-ye3

126

already

已经-yi3jing1

127

together

一起-yi1qi3

128

meaning

意思-yi4si5

129

cloudy

阴-yin1

130

because

因为-yin1wei4

131

to swim

游泳-you2yong3

132

right side

右边-you4bian5

133

fish

鱼-yu2

134

yuan

元-yuan2

135

far

远-yuan3

136

to work out

运动-yun4dong4

137

again

再-zai4

138

morning

早上-zao3shang5

139

piece

长-zhang1

140

husband

丈夫-zhang4fu5

141

to look for

找-zhao3

142

(continuing tense)

着-zhe5

143

really

真-zhen1

144

currently

正在-zheng4zai4

145

to know

知道-zhi1dao4

146

to prepare

准备-zhun3bei4

147

bicycle

自行车-zi4xing2che1

148

to walk

走-zou3

149

left side

左边-zuo3bian5

150

most

最-zui4