HSK1 Flashcards Preview

HSK1 Extra Words > HSK1 > Flashcards

Flashcards in HSK1 Deck (157)
Loading flashcards...
1
Q

眼睛
Yân jing

眼镜
Yân jìng

A

Eyes

Glasses

2
Q

口红

kôu hōng

A

Lipstick

3
Q

项链

xiàng liàn

A

Necklace

4
Q

耳环

Êr huán

A

Earrings

5
Q

耳机

Êr jī

A

Earphones

6
Q

钱包
Qián bāo


Bāo

A

Handbag / purse

Bag

7
Q

A

Pen

Quantifier for pen = 本 ben

8
Q

手机

Shôu jī

A

Cellphone

9
Q

商场

Shāng châng

A

Shopping mall

Châng = big place

10
Q

东西

Dōng xi

A

Stuff / items

11
Q

衣服

Yī fu

A

Clothes

Quantifier = 见 jiàn

12
Q

裤子

Kù zi

A

Pants

Quantifier = 条 tiáo

13
Q

裙子

Qún zi

A

Dress

Quantifier = 条 tiáo

14
Q

Xié

A

Shoes

1 shoe = 只 zhī
(Pair of shoes = 双 shuang)

15
Q

化妆品

Huà zhuāng pîn

A

Cosmetics

16
Q

看见

Kàn jiàn

A

See

17
Q

开车

Kāi chē

A

Drive a car

Kāi fēi jī = drive a plane

18
Q

hòu

A

Later / after

19
Q

认识

Rèn shi

A

Know someone

20
Q

机场

Jī châng

A

Airport

21
Q

东京

Dōng jīng

A

Tokyo

22
Q

出差

Chū chāi

A

Business Trip

23
Q

打车

Dâ chē

A

Take taxi

打 dâ = verb : because you use your hand to call the taxi

24
Q

Zuò

A

Sit

Verb

25
Q

地铁

Dì tiê

A

Subway

Zuò dì tiê = take subway

26
Q

公交

Gōng jiāo

A

Bus

Zuò gōng jiāo = take the bus

27
Q

自行车

Zì xíng chē

A

Bike

Qí zì xíng chē = ride a bike

28
Q

A

Ride

29
Q

飞机

Fēi jī

A

Airplane

30
Q

火车

Huô chē

A

Train

Zuò huô chē = take the train

31
Q

一起

Yī qî

A

Together

32
Q

逛街

Guàng jiē

A

Shopping

33
Q

听说

Tīng shuō

A

Heard about

tīng tā shuō = heard from her/him

34
Q

大学

Dà xué

A

University

35
Q

Subject + SHI + location / time / way + verb + object + DE

A

Questions and answers about :
How / where / when
Always in past !

36
Q

好多

Hâo duō

A

A lot

37
Q

还有

Hái yôu

A

And also

38
Q

不少

Bù shâo

A

Not little / a lot / many / quite a few

39
Q

什么 都 没买

Shén me doū méi mâi

A

Didn’t buy anything

40
Q

什么 都 不能 买

Shén me doū bù néng mâi

A

Couldn’t buy anything

41
Q

我 那 都 没去
wǒ nǎr doū méi qù

我 那 都 不能 去
Wǒ nǎr doū bù néng qù

A

I didn’t go anywhere

I couldn’t go anywhere

42
Q

这些 都

Zhè xiē dōu

A

All these / all of this

43
Q

回来

Huí lái

A

Come back

44
Q

的 时候

de shí hou

A

When

_ _ de shi hou = describes when something happened

45
Q

刚才

Gāng cái

A

Just happened

46
Q

他阳伞
Tà yáng sǎn

雨伞
yǔ sǎn

A

Sun umbrella

Rain umbrella

47
Q

议会

yí huìr

A

later

48
Q

太贵了

tái gùi le

A

Too expensive

49
Q

椰子

yē zi

A

coconut

50
Q

沙滩

shā tān

A

beach

51
Q

海鲜

hǎi xiān

A

seafood

52
Q

一直走

yī zhí zòu

A

Go straight

53
Q

作怪

zuǒ guǎi

A

Turn left

54
Q

右拐

You guǎi

A

Turn right

55
Q

掉头

diào tóu

A

U- turn

56
Q

到了

dào le

A

here / arrived

57
Q

听着人就行

tíng zhèr jìu xíng

A

Stop here is fine

58
Q

身材

shēn cái

A

body shape

59
Q

身体

shēn tǐ

A

body

60
Q


zhè

这些
zhè xiē

A

this ( singular )

these (plural)

61
Q

好吗

hào mǎ

A

number

62
Q

yāo

A

1 (number 1 in a cellphone number)

63
Q

Subject + yào / kuài yào / jiu yào + verb + le

A

Something will happen soon

64
Q

冬天

dōng tiān

A

Winter

65
Q

春天

chūn tiān

A

Spring

66
Q

夏天

xià tiān

A

Summer

67
Q

秋天

qiū tiān

A

Autumn

68
Q

nǔ hái

A

girl

69
Q

nán hái

A

boy

70
Q

gěi

A

give

71
Q

怎么样

zěn me yàng

A

How are you

72
Q

不太好

bù tài hǎo

A

Not very well

73
Q

不爱吃饭

bù ài chī fàn

A

Have no appetite

74
Q

děi

A

Have to

75
Q

duō

A

More

76
Q

xiē

A

Plural

77
Q

最近

zuì jìn

A

Lately

78
Q

yòu

A

Again

79
Q

喝多了

hē duō le

A

Drunk

80
Q

睡觉

shuì jiào

A

Sleep

81
Q

在家

zài jià

A

At home

82
Q

电视

diàn shì

A

Television

83
Q

对了

duì le

A

By the way

84
Q

小姐

xiǎo jiě

A

Miss

85
Q

电话

diàn huà

A

Telephone

86
Q

hǎo

A

Okay

87
Q

现在就

xiàn zài jiù

A

jiù = very soon

88
Q

打电话

dǎ diàn huà

A

To call on a phone

89
Q

很好

hěn hǎo

A

Fine / good

90
Q

先生

xiān sheng

A

Mr

91
Q

知道

zhī dào

A

To know

92
Q

觉得

jué de

A

Think : your opinion

93
Q

好像

hǎo xiàng

A

Seem

94
Q

xiǎng

A

Thinking about something / someone

95
Q

认识

rèn shi

A

To know someone

96
Q

美国领事馆

měi guó lǐng shì guǎn

A

American embassy

97
Q

电脑

diàn nǎo

A

Computer / Laptop

98
Q

手机

shǒu jī

A

Cellphone

99
Q

chuáng

A

bed

100
Q

zhù

A

To live / stay

101
Q

qian

A

before

102
Q

hou

A

after

103
Q

伦敦

lún dūn

A

London

104
Q

天气

tiān qì

A

Weather

105
Q

A

Hot

106
Q

lěng

A

Cold

107
Q

曼谷

màn gǔ

A

Bangkok

108
Q

下雨

xià yǔ

A

Raining

109
Q

下雪

xià xuě

A

Snowing

110
Q

先生

xiān sheng

A

Mr

111
Q

小姐

xiǎo jiě

A

Miss

112
Q

知道

zhī dào

A

Know something

113
Q

觉得

jué de

A

Think (I think today it will rain)

114
Q

xiǎng

A

Thinking about something

115
Q

好像

hǎo xiàng

A

Seem

116
Q

身体

shēn tǐ

A

Body

117
Q

最近

zuì jìn

A

Lately

118
Q

yòu

A

Again

119
Q

睡觉

shuì jiào

A

Sleep

120
Q

打扑克

dǎ pú ke

A

Play poker

121
Q

打游戏

dǎ yóu xì

A

Play game

122
Q

跳舞

tiào wǔ

A

Dance

123
Q

起床

qǐ chuáng

A

Get up

124
Q

中间

zhōng jiān

A

In the middle

125
Q

前面

qián miàn

A

In front of

126
Q

后面

hòu miàn

A

Behind

127
Q

左边

zuǒ biān

A

Left side

128
Q

右边

yòu biān

A

Right side

129
Q

旁边

pāng biān

A

Beside

130
Q

上面

shàng miàn

A

On top of

131
Q

下面

xià miàn

A

Under

132
Q

里面

lǐ miàn

A

Inside

133
Q

1) There is a cat on the chair

2) On the chair there is a cat

A

1) 1 zhī mǎo zài yī zi shàng miàn

2)yī zi shàng you 1 zhī mǎo

134
Q

bīng

A

Ice

135
Q

Perfect tense

A

Subject + verb + guò + object

136
Q

Progressive tense

A

Subject + zài + verb + object

137
Q

桌子

zhuō zi

A

Table

(Quantifier = zhāng)

138
Q

椅子

yǐ zi

A

Chair

Quantifier = bǎ

139
Q

xiǎo

A

Small / cute

140
Q

zài

A

In / at

141
Q

兔子

tù zi

A

Rabbit

142
Q

这人

zhèr

A

Here

143
Q

nǎr

A

Where

144
Q

nàr

A

There

145
Q

是的

shì de

A

Yes

146
Q

不到

bu dao

A

Less than

  • bu dao 30 kuai qian
147
Q

左右

zuǒ yòu

A

Around

  • 30 kuai qian zuǒ yòu
148
Q

duō

A

More than

< 10 = 5 kuai duō qian
> 10 = 20 duō kuai qian

149
Q

什么

shén me

A

What

150
Q

怎么

zěn me

A

How

151
Q

什么时候

shén me shí hou

A

When

152
Q

A

Which

153
Q

nǎr

A

Where

154
Q

shuí

A

Who

155
Q

wèi shén me

A

Why

156
Q

运动

yùndòng

A

Sport

157
Q

眼睛

yǎnjing

A

Eyes