Inside our House Flashcards Preview

Are Bue Setswana > Inside our House > Flashcards

Flashcards in Inside our House Deck (25)
Loading flashcards...
1

basin

beisene

2

bath

bata

3

bathroom

botlhapelo

4

bed

bolao

5

bedroom

borobalo

6

bin

seolelamatlakala

7

chair

setulo

8

couch

sofa

9

cupboard

khaboto

10

door

lebati

11

fridge

setsidifatsi

12

kitchen

khitšhini

13

lounge

phaposi ya boiketlo

14

mat

mmetshe

15

pot

pitsa

16

shower

šawara

17

stove

setofo

18

table

tafole

19

television

thelebišene

20

toilet

ntlwanaboithusetso

21

window

letlhabaphefo

22

cook

apaya

23

eat

ja

24

sleep

robala

25

watch

lebelela