Japanese Flashcards Preview

Spelling Bee > Japanese > Flashcards

Flashcards in Japanese Deck (40):
1

 

 

 

 

ninja

 

2

 

 

 

 

sushi

3

 

 

 

 

tofu

4

 

 

 

 

shogun

5

 

 

 

 

honcho

6

 

 

 

 

karate

7

 

 

 

 

samurai

8

 

 

 

 

teriyaki

9

 

 

 

 

sashimi

10

 

 

 

 

tsunami

11

 

 

 

 

haiku

12

 

 

 

 

futon

13

 

 

 

 

mikado

14

 

 

 

 

hibachi

15

 

 

 

 

origami

16

 

 

 

 

geisha

17

 

 

 

 

wasabi

18

 

 

 

 

ramen

19

 

 

 

 

kudzu

20

 

 

 

 

banzai

21

 

 

 

 

tycoon

22

 

 

 

 

sumo

23

 

 

 

 

koan

24

 

 

 

 

satori

25

 

 

 

 

tatami

26

 

 

 

 

kami

27

 

 

 

 

sukiyaki

28

 

 

 

 

kuruma

29

 

 

 

 

Meiji

30

 

 

 

 

Romaji

31

 

 

 

 

odori

32

 

 

 

 

miso

33

 

 

 

 

Kabuki

34

 

 

 

 

geta

35

 

 

 

 

sayonara

36

 

 

 

 

karaoke

37

 

 

 

 

nisei

38

 

 

 

 

sansei

39

 

 

 

 

issei

40

 

 

 

 

kibei