Kap 1-3 Flashcards

1
Q

Samfunn

A

Er en samling individer som lever innenfor et type fellesskap over tid innenfor et geografisk område.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Sosialantropologi

A

Det studerer de sosiale og kulturelle sidene ved menneskelig samfunn.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Tre viktige perspektiver i sosiologien

A
 1. Konfliktperspektiv
 2. Harmoniperspektiv
 3. Handlingsperspektiv
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Konfliktperspektiv

A

En forsker som bruker konfliktperspektiv vil være opptatt av makt forholdene i samfunnet og hvordan disse forholdene fører til sosial ulikhet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Harmoniperspektiv

A

En forsker som bruker Harmoniperspektiv forsøker å se på hva som faktisk fungerer, og hvordan ulike sosiale fenomener fungerer sammen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Handlingsperspektiv

A

En forsker med handlingsperspektiv forsøker å forstå samfunnet med utgangspunktet i individene, eller aktørene.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Sosiale aktører

A

Er når individene gjør noe på en bevisst måte. En legger da vekt på at samfunnet består av individer som tenker, handler og handler sammen på en fornuftig måte.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Globalisering

A
 • Bevegelse av varer, mennesker, kapital, tjenester over landegrenser. F.eks ( studerer utenlands, overføre penger over landegrenser.)
 • Endring i kommunikasjons mønstre (bruker Internett)
 • Konsekvenser av globalisering: Svakere grensekontroll, fører til fragmentering (fragmentering =deles opp mer)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Normer

A

-Forventninger som regelmessig opptrer i ulike sosiale situasjoner, kan både være formelle og uformelle.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Uformelle Normer

Formelle Normer

A

Er ikke skrevet ned (f.eks ta av skoene når man går inn)

Er skrevet ned ( F.eks Norges lover, skolens reglement)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Forventning

A

Oppfatninger av hvordan vi bør oppføre oss, og hvordan vi skal sammenhandle.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Roller

A

Er summen av de forventningene og normene som er knyttet til en bestemt oppgave eller stilling
F.eks Kollega, venn, sønn, bror, elev, lagspiller osv.
Tildelte roller: Sønn, Barnebarn
Ervervede roller: venn, bussmedlem
Komplementære rolle: Lærer- elev, lege-pasient

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Rollekonflikt

A

Er to roller som kommer i veien for hverandre, så det blir en konflikt. f.eks prøve imorgen eller kil kamp med venner.
F.eks er med kjæresten også møter man familien sin.
Intrapersonlig rollekonflikt: Er kryssende forventninger i en og samme måte. Sykepleier-pasient-lege.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Sanksjoner

A

Om normer ikke følges, så får vi sanksjoner. Reaksjon på atferd eller holdninger, kan være både positive og negative.
Positive sanksjoner: Forsterker positiv atferd.
Negative sanksjoner: brudd på en norm
Formelle sanksjoner: Domstol, bøter
Uformelle sanksjoner: Reaksjon fra venner eller familie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Sosialisering

A

Individet lærer seg normer, verdier, kunnskap og ferdigheter for at fellesskapet skal stå.
Sosialiseringen er en livslang prosess.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Primærsosialisering

Sekundærsosialisering

A
 • Familien, forholder seg til få personer, den kan også svekkes.
 • Lærer normer og verdier i barnehage, skole etc. Flere personer å forholde seg til.
17
Q

Referansegruppe
Personlig sosialisering
Upersonlig sosialisering

A
 • En gruppe/person som vi ønsker å sammenligne oss selv med.
 • Direkte kontakt med mennesker, sitter på f.eks cafè.
 • Påvirkning uten at vi møter dem som sender ut budskapet, reklame f.eks.
18
Q

Sosialt system

A

Er et sett med roller som stå i forhold til hverandre. som oftest et hierarkisk system, med noen på topp.

19
Q

Nivåene

A

Mikro, meso og makronivå
I sosiologi og sosialantropologi studerer vi individer, grupper og samfunn. Til disse begrepene kan vi knytte tre ulike nivårer

 • Perspektivet er mikrososiologisk hvis du studerer samhandling innenfor små sosiale enheter som familien eller skoleklassen.
 • Meso betyr noe som er i mellom. I vår sammenheng betyr det noe som er mellom individet og samfunnet. Studier av ulike organisasjoner er på mesonivå.

. Makro betyr noe stort. I denne sammenhengen vil det si at vi tar for oss et fenomen på samfunnsnivå. Om en skal finne ut hva som gjør en nasjon til en nasjon, vil det være naturlig å studere den på makronivå.

20
Q

Bæresøylene

A

For at et samfunn skal kunne bestå, må visse grunnleggende prosesser være til stede. Disse fem prosessene: rekruttering, sosialisering, produksjon, fordeling og regulering av atferd, er så viktige at vi kan kalle dem bæresøylene i et samfunn.

21
Q

Familien
Staten
religionen
Økonomien

Emil Durkheim

A

Familien: rekruttering og sosialisering av nye samfunnsmedlemmer.

Staten: Lovgivning og forsvar

Religionen: særlig viktig for samhold i samfunnet

Økonomien: Produksjon og fordeling av varer og tjenester.