Kapittel 1&3 Flashcards Preview

Sosiologi > Kapittel 1&3 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 1&3 Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hva er sosiologi?

Sosiologi er studiet av samfunnet og mennesket i samfunnet.

Societas - samfunn
logos - kunnskap

samspillet mellom samfunnet og mennesket

2

Karl Marx

Marx var opptatt av klasseforskjeller og klassekamp. Han var forkjemper for fag foreningene, og ønsket et klasseløst samfunn hvor alle skulle ha like rettigheter og muligheter
mer opptatt av ulikheter enn likheter

3

Max Weber

Weber mente at sosiologien var en viktig måte for å forstå menneskelig adferd. Han så på samfunnet med vitenskaplige øyne. Det var ikke bare økonomi som var med på å forme samfunnet, han mente også religionen spilte en stor rolle

4

Emil durkheim

Durkheim er den moderne sosiologiens far. Han begynte med viktige undersøkelser for å samle inn data.
Hans største verk handler om selvmord

5

Auguste compte

Sosiologiens far, innførte begrepet sosiologi. han brukte naturvitenskap for å studere samfunnet

6

Sosialantropologi

Anthropos - mennesket, logos - kunnskap.=menneskets fornuft i samfunnet.
Ser på ukjente kulturer og forskjeller innad i kulturer. Antropologer jobber gjerne ute i felt hvor de blir kjent med kulturen

7

Konflikt perspektivet

Maktforholdet i samfunnet og hvordan dette fører til sosial ulikhet

8

Harmoniperspektivet

Prøver å se på det som faktisk fungerer og hvordan sosiale fenomener virker sammen.
Funksjonalistisk

9

Handlingsperspektivet

Opptatt av individet. Individet gjør A for å komme til B.
Sosiale aktører

10

Makro-, meso- og mikronivå

Makro- er å forske på samfunnsnivå (nasjoner/land)

Meso- er forholdet mellom et individ og samfunnet

Mikro- mer om individet eks familie forhold

11

Naturlig Seleksjon

En naturlig utvelgelse,
Survival of the fittest

12

Samfunn

En samling mennesker som over tid lever i en form for fellesskap innenfor et nærmere bestemt geografisk område

13

Normer

Sosiale normer - forventninger som regelmessig opptrer i ulike situasjoner

internaliserte - at vi gjør normene uten å tenke over de fordi det er "vanlig" eks hilse, takk

uformelle - Normer som ikke er skrevet ned baserer seg på skikk og bruk

formelle - normer som er skrevet ned eks skolereglemang

14

Sosialisering - primær og sekundær uformell og formell

referansegruppe

Primær -den delen av sosialiseringen hvor man lærer det grunnlegende om normer og verdier.
sekundær -lærer mer spesifikke ferdigheter, skole/arbeidsliv

en gruppe vi sammenligner oss med, negativ - ikke vil ligne. Positiv vil likne.

15

Sanksjoner

Reaksjoner på adferd/holdninger. positiv forelder klapp på skulderen. Negativ domstolene dømmer.
ønsker å forsterke ønsket adferd eller korrigere uønsket.
Dette for å få en sosial kontroll

16

Roller ,
komplimentære
Konflikt

summen av de forventningene og normene som er knyttet opp til en bestemt stilling eller oppgave
-Komplimentære utfyller hverandre
-Konflikt ulike forventniner knyttet til en posisjon eller en posisjon vi har

17

Sosialt system
struktur
Hierarki

et sett av roller som står i et bestemt forhold til hverandre.
Struktur: må ha gjenntagelse, felles fokus, felles problem makt på toppen(få) mindre jo lenger ned